Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik

* 20/04/2009 tarih, 27206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnif, tescil, müzelere alınması ve değer takdirini yapacak komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arkeolojik Eser: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında; jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansıtan genellikle kazı ve benzeri çalışmalarla bulunan kültür varlıklarını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Etütlük Eser: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren, ancak Eser Envanter Defterine kayıt edilecek nitelikte olmayıp bilimsel amaçla kullanılabilecek korunması gerekli eserleri,
ç) Genel Müdürlük: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü,
d) Güzel Sanat Eserleri: Bedii vasfı haiz olan; yağlı ve sulu boya tablolar, resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma kakma eserler, heykeller, kabartmalar, mimarlık eserleri, elişleri ve küçük sanat eserleri ve fotoğraf eserlerini,
e) İhtisas Elemanı: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş arkeolog, sanat tarihçisi, tarihçi, etnolog, sümerolog, hititolog, antropolog, klasik ve şark dilleri filologları ile güzel sanatlar fakültelerinin müzecilik hizmetine yönelik ilgili bölüm mezunlarını,
f) Müze: Resim ve Heykel müzeleri hariç, Bakanlığa bağlı müzeleri,
g) Tasnif: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından; korunması gerekli olanlarla olmayanların, müzelere alınacaklarla alınmayacakların ayrımını,
ğ) Taşınır Tabiat Varlığı: Jeolojik devirlerden zamanımıza intikal eden, özellikleri ve eskilik ölçüleri bakımından korunması gerekli insan yapısı olmayan taşınırları,
h) Tescil: Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların belge ve envanter listelerinin birer nüshasının müze dosyalarında muhafaza edilmesini,
ı) Tescile Tabi Etnografik Eser: Günümüzden yüz yıl öncesine kadar olanlar hariç, halkın hayat tarzını, dönemin sosyal, teknik ve ilmi özellikleri ile kültürünü temsil eden araç ve gereçler dâhil bilim, kültür, din ve mihaniki sanatlarla ilgili, belge değeri bakımından korunması gerekli insan yapısı taşınırları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Emanete alma
MADDE 4 – (1) Müze müdürlüğüne getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları, müze idaresince emanete alınır ve söz konusu varlıkları getirenlere, müze idaresince taşınır geçici alındısı verilir.
Değerlendirme komisyonu ve kıymet takdir komisyonu
MADDE 5 – (1) Taşınır geçici alındısı karşılığı müzeye teslim edilen varlıkların, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olup olmadığını ve müzeye alınacaklarla alınmayacakları tespit etmek için ilgili müze müdürlüğünce değerlendirme komisyonu kurulur. Değerlendirme komisyonu teşkili için yeterli elemanı bulunmayan müzeler Bakanlıktan ihtisas elemanı talep eder.
(2) Değerlendirme komisyonunca müzelere alınmasına karar verilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları için ihtisas elemanlarından oluşan kıymet takdir komisyonu, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü müzeler tarafından kurulur.
(3) Değerlendirme ve kıymet takdir komisyonları üç kişiden az olmamak üzere ihtisas elemanlarından oluşturulur. Komisyonda müze müdürü veya müdür yardımcısının bulunmaması durumunda üyeler arasından bir kişi başkan olarak belirlenir.
Komisyon kararları
MADDE 6 – (1) Değerlendirme komisyonu kararlarını salt çoğunlukla alır, eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Komisyon otuz gün içerisinde karar verir.
(2) (Değişik 19/01/2012 tarih, 28178 Sayılı R.G) Kıymet takdir komisyonu, üyeler tarafından taşınır kültür ve tabiat varlığı için belirlenecek değerlerin ortalamasını eserin kıymeti olarak belirler. Komisyon otuz gün içerisinde karar verir ve alınan kararlar ilgilisine tebliğ edilir.
Yetkili komisyon
MADDE 7 – (1) Değerlendirme ve kıymet takdir komisyonları, kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi veya değerlerinin takdirinde kendilerini yeterli görmez ise bu durumu Bakanlığa bildirir. Bakanlık ihtisas alanlarını göz önünde bulundurarak üç kişiden az olmamak üzere yeni komisyonu oluşturur.
Komisyon kararlarına itiraz
MADDE 8 –(Değişik 19/01/2012 tarih, 28178 Sayılı R.G) (1) Değerlendirme komisyonu kararına; bu karara katılmayan üye ya da kıymet takdir komisyonu üyeleri tarafından itirazda bulunulması halinde, Bakanlıkça otuz gün içinde değerlendirme üst komisyonu oluşturulur.
(2) Değerlendirme veya kıymet takdir komisyonu kararına kültür varlığını getiren tarafından ilgili müze müdürlüğüne itirazda bulunulması halinde, her türlü masrafı itiraz edene ait olmak üzere, Bakanlıkça otuz gün içinde üst komisyon oluşturulur. Bakanlık, itiraz edilmese dahi gerektiğinde değerlendirme veya kıymet takdir üst komisyonu oluşturur. Üst komisyon kararları kesindir.
(3) Değerlendirme ve kıymet takdir komisyonunun kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itirazda bulunulmaz ise karar kesinleşir.”
Tasnif ve tescil dışı bırakılan kültür ve tabiat varlıkları
MADDE 9 – (1) Değerlendirme Komisyonu tarafından, korunması gerekli görülmeyerek tescil dışı bırakılan kültür ve tabiat varlıkları, sahiplerine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Tescil Dışı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi ile iade edilir. Ancak yanıltıcı nitelikleri sebebiyle piyasada dolaşımı uygun görülmeyen tescil dışı bırakılan kültür varlıkları müzede alıkonulur. Müzeyi yanıltmak amacıyla sahte kültür varlığı getirdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.
(2) Mahkemeler tarafından iade edilmesine karar verilen sahte kültür varlıkları için müze müdürlüklerinin bilgilendirilmesi amacıyla masrafları getiren tarafından karşılanması kaydıyla varlığın bilgi ve görüntülerini içeren yeteri kadar malzeme temin edildikten sonra tescil dışı bırakılan varlık sahibine iade edilebilir.
Tasnif ve tescile tabi olup müzelere alınmasına gerek görülmeyen kültür ve tabiat varlıkları ile etütlük nitelikli kültür ve tabiat varlıkları
MADDE 10 –(Değişik 19/01/2012 tarih, 28178 Sayılı R.G) (1) Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyenler ile bu nitelikte olup da sahiplerince müzelere satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’de yer alan Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi düzenlenerek iade edilir.
(2) Etütlük nitelikteki kültür ve tabiat varlıklarından müzede bulunması yararlı görülenler eskilik ve sanat değerine bakılmaksızın etütlük eser defterine kayıt edilmek üzere müzelerde muhafaza altına alınır.
(3) Ek-2’de yer alan Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi alanlar ilgili müze müdürlüğüne en az üç yılda bir varlığın kendisinde bulunduğuna dair bildirimde bulunur, gerektiğinde müze bu süre dolmadan da denetim yapabilir veya bildirimde bulunulmasını isteyebilir. Belgede belirtilen kültür ve tabiat varlığını kaybedenlere ve zarar verenlere değeri ödetilir.
(4) Müzeye getirilen ve bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan varlıklar müzelerde korunabilir, durumlarına uygun olarak kayıt altına alınabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilir.
(5) (Değişik:RG-15/8/2013-28736) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4 üncü maddesine göre Bakanlığa bildirilen korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile aynı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında faaliyette bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyoncuları veya özel müzeler tarafından ilgili müzelere getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından değerlendirme komisyonu tarafından müzeye alınmasına gerek duyulmayanlar, envanter bilgileri çıkartılarak müze emanetinde alıkonulur. Talepte bulunulması halinde bu şekilde belgelendirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının Bakanlık denetimindeki özel müze veya koleksiyoncuların envanterlerine kaydedilmelerine izin verilir. Bir yıl içerisinde özel müzelere veya koleksiyonculara devri gerçekleşmeyen bu tür taşınır kültür ve tabiat varlıkları durumlarına uygun olarak müzelerde kayıt altına alınır.
Müzelere alınma
MADDE 11 – (1) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4 ve 26 ncı maddeleri gereğince değerlendirilmek üzere müzelere getirilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarından değerlendirme komisyonunca müzeye kazandırılmaları gerekli görülenler, müzelere alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 13/8/1984 tarihli ve 18488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Ek-1
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
…………… MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
TESCİL DIŞI TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BELGESİ
Tarih:
Sayı:
BELGE NO:
Sahibinin Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Adresi :
Varlığın Adı :
Devri :
Cinsi :
Ölçüler :
Adedi :
Geldiği Yer :
Tanımı :
Yukarıda tanımı yapılan kültür/tabiat varlığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 23 üncü maddesi kapsamı dışında olup, alımı satımı serbesttir.
Bu belge 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 25 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
Başkan Üye Üye
Tarih
Müze Müdürü
Adı Soyadı
İmza
Mühür
Not: Bu belge iki nüsha düzenlenir, belgenin bir nüshası sahibine verilir, diğer nüshası Müze Müdürlüğünün arşivinde saklanır.

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KOLEKSİYONCULUĞU VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarına sahip olanlar ile koleksiyoncuların uymaları zorunlu usul ve esaslar ile bunların gözetim ve denetim ilkelerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara sahip olanları ve koleksiyoncuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 24 üncü, 26 ncı ve 30 uncu maddeleri gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Envanterli taşınır kültür ve tabiat varlığı: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının komisyonca değerlendirilmesi sonucunda, koleksiyoncunun, envanter defterine kayıt ettiği taşınır kültür ve tabiat varlıklarını,
c) İhtisas elemanı: Üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinden mezun olmuş arkeolog, sanat tarihçisi, tarihçi, etnolog, sümerolog, hititolog, antropolog, klasik ve şark dilleri filologlarını,
ç) Kanun: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu,
d) Koleksiyon: Bu Yönetmelikte belirtilen şartlarda sınıflandırılan, saklanan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan grubu,
e) Koleksiyoncu: Kültürel ve doğal mirasın taşınabilir özellikteki yapıtlarının mevzuat çerçevesinde toplanması, arşivlenmesi, korunması, bilimsel yayınlarla tanıtılarak yayınlanması ve sergilemesini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri,
f) Komisyon: 6, 7, 8, 10, 11, 14 ve 15 inci maddeler uyarınca, koleksiyoncuları ve koleksiyonlarında yer alan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının durumunu incelemek ve değerlendirmek üzere müze müdürünün başkanlığında, varsa müze müdür yardımcısı ile müze ihtisas elemanlarından oluşacak en az üç kişilik komisyonu,
g) Müze: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri,
ğ) Özel müze: Kanunun 26 ncı maddesi gereğince düzenlenen 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlık onayı ile açılan müzeleri,
h) Tasnif: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, korunması gerekli olanlar arasından müzelere alınacaklar ile alınmayacakların ayrımını
ı) Taşınır kültür ve tabiat varlığı: Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen korunması gerekli varlıkları,
i) Tescil: Taşınır kültür ve tabiat varlıklarından, müzelere alınanların müze envanter defterine kaydı ile müzelere alınmayanların koleksiyoncu envanter defterine kayıt yolu ile belgelendirilmesi ve envanter listelerinin birer nüshalarının müze arşivlerinde muhafaza edilmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Koleksiyonculuk ve Denetim
Başvuru
MADDE 5 – (1) Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur:
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İkametgâh beyanı,
c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,
e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için birinci fıkradaki belgelere ek olarak, koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Başvuru üzerine, bu Yönetmelik hükümlerine göre;
a) Koleksiyonun bulunduğu veya bulundurulacağı yerin taşınır kültür ve tabiat varlıklarının muhafazasına uygun olup olmadığı,
b) Her türlü güvenlik tedbirinin alınıp alınmadığı,
c) Başvuruda belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediği
ç) Koleksiyonculuk yapıp yapamayacağı,
hususları komisyon tarafından incelenir.
(2) Komisyon birinci fıkrada belirtilen hususları bizzat yapabileceği gibi, görevlendireceği en az iki müze ihtisas elemanının tespitine göre de değerlendirme yapabilir. Komisyonun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda, durumun olumlu bulunması halinde, nitelikleri Bakanlıkça tespit edilen koleksiyon izin belgesi, ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunun ibraz edilmesi üzerine müze müdürlüğü tarafından verilir. Koleksiyoncu koleksiyon izin belgesini koleksiyonunu bulunduracağı adreste görünür bir yere asar. Verilen belgenin bir nüshası Bakanlığa gönderilir ve konu hakkında İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.
(3) Kültür varlığı ticareti yapanlar, özel müze sahipleri ve Bakanlık personeli, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyonculuğu yapamaz. Koleksiyoncu birden fazla koleksiyon izin belgesi alamaz.
Envanter kaydı
MADDE 7 – (1) Komisyon gerekli görürse, koleksiyoncuya ait taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter defterine sağlıklı bir şekilde kaydedilebilmesi için koleksiyoncudan ihtisas elemanı görevlendirilmesini ister. Koleksiyoncu, görev yapacak ihtisas elemanının kimlik bilgilerini, özgeçmişini ve noter onaylı sözleşmesini müzeye verir. Bu ihtisas elemanlarının müze müdürlüklerinden yeterlilik belgesi almaları zorunludur.
(2) Koleksiyona dahil edilecek taşınır kültür ve tabiat varlıkları, müze müdürlüğünce verilecek iki adet envanter defterine müze ihtisas elemanlarının gözetimi altında koleksiyoncu tarafından kaydedilir. Kayıt anında taşınır kültür ve tabiat varlıklarının elde ediliş şekli, dönemi ve fiziki tanımlaması belirtilir. Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sahiplerince usulüne uygun şekilde çektirdikleri fotoğraflarını da ihtiva eden bu envanter defterinin bir adedi müzede saklanır. Belgelendirilerek koleksiyona sonradan ilave edilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları otuz gün içinde her iki envanter defterinin devam eden sıra numarasına uyularak usulüne göre kaydedilir. Bir envanter numarasına birden fazla kültür ve tabiat varlığı kaydedilemez.
(3) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunlara ait parçalar koleksiyona dahil edilemez ve envanter defterine kaydedilemez.
Denetim ve gözetim
MADDE 8 – (1) Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları müze müdürü veya görevlendireceği müze ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Koleksiyoncu, denetimin sağlanmasından varsa görevli ihtisas elemanı ile birlikte sorumludur. Bu denetlemelerde, taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı, envanter defterine kaydedilmeyen taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunup bulunmadığı ve koleksiyonda noksanlık olup olmadığı gibi hususlar incelenir. Taşınır kültür ve tabiat varlıklarının sağlığı, muhafazası ve güvenliği ile ilgili şartlar yerine getirilmemiş ise tespiti yapılan aksaklıklar otuz gün içerisinde koleksiyoncu tarafından giderilir. Denetim esnasında belirlenen aksaklıkların süresi içerisinde giderilmesi koleksiyoncunun, bunların takibi de müze müdürlüğünün sorumluluğundadır. Denetleme raporunun bir nüshası koleksiyoncuya verilir, bir nüshası ilgili müze müdürlüğünde saklanır ve bir nüshası ise Bakanlığa gönderilir.
(2) Koleksiyoncuya ait bir kültür ve tabiat varlığının kaybolması, çalınması ve zarar görmesi halinde, durum derhal ilgili mercilere ve ilgili müze müdürlüğüne belgeleri ile bildirilir. Müze müdürlüğünce gerekli inceleme yaptırılır. Yapılan inceleme sonucunda, taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybolması, çalınması veya zarar görmesi gibi durumlarda koleksiyoncunun ihmali olduğu kanaatine varılması halinde, koleksiyon izin belgesinin iptali ve koleksiyoncu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması hususu komisyon tarafından değerlendirilir.
(3) Taşınır kültür ve tabiat varlığının kaybı, çalınması veya zarar görmesi halinde Bakanlık onayı ile envanter kaydında gerekli düzenleme yapılır ve komisyonca tespit edilen bedel koleksiyoncudan tazmin edilir.
(4) Koleksiyoncular; yurt dışında bulunmaları veya başka bir nedenle denetimin yapılmasına engel durumlarının bulunması halinde, bağlı oldukları müze müdürlüğüne haber vererek, yerlerine koleksiyonundaki taşınır kültür ve tabiat varlıklarından sorumlu olacak bir vekili noter aracılığı ile tayin ederler.
El değiştirme
MADDE 9 – (1) Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir, Bakanlık denetimindeki özel müzelere ve koleksiyonculara devredebilir veya öncelik Bakanlığa ait olmak üzere satabilirler.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışlara konu olan koleksiyonları, müzayedede satılacağını ilan etmeden otuz gün önce müze müdürlüklerine haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu koleksiyonlar hakkında, 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılır. Bunlardan hazineye intikal etmiş olup da müze koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığa devredilir.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler satacakları eşya ve terekeler arasında bulunan veya yapacakları müzayedelerdeki satışa konu olan askeri tarihimize ait silah ve malzeme koleksiyonlarını Genelkurmay Başkanlığına bildirmeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu kültür varlıklarından hazineye intikal etmiş olup askeri müzelerin koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenler Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Milli Savunma Bakanlığına devredilir.
Veraset yoluyla intikal
MADDE 10 – (1) Koleksiyonculuk yapan şahsın ölümü halinde koleksiyon mirasçılarına intikal eder. Koleksiyonun güvenliğinden mirasçılar sorumludur. Bu sorumluluk, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılara yeni koleksiyon izin belgesi düzenlenene kadar devam eder. Mirasçılar, durumu veraset ilamı ile birlikte dört ay içerisinde ilgili müze müdürlüğüne bildirir. Mirasçılar koleksiyonculuğa devam etmek istedikleri takdirde bu Yönetmelik esaslarına göre yeniden izin almak zorundadır. Yeni koleksiyon izin belgesi düzenlenene kadar, komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda taşınır kültür ve tabiat varlıkları yediemin olarak müze müdürlüğünde muhafaza edilir. Koleksiyon, koleksiyonculuğa devam etmek isteyen mirasçılar arasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre taksim edilebilir. Taksim sırasında koleksiyonun bütünlüğü bozulamaz, birbirini tamamlayan taşınır kültür ve tabiat varlıklarından oluşan takımlar bölünemez.
(2) Koleksiyonculuğa devam etmek istemeyen mirasçıların ellerindeki kültür ve tabiat varlıklarının satış veya devirleri 14 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılır.
(3) Koleksiyoncu adına envanter defterine kayıtlı olup da koleksiyoncunun borcu nedeniyle haczedilen taşınır kültür ve tabiat varlıkları, icra müdürlüğünün satış kararı üzerine ilgili müze müdürlüğüne haber vermek şartıyla ve önceliği Bakanlığa ait olmak üzere başka koleksiyonculara ve özel müzelere satılabilir.
Yer değiştirme
MADDE 11 – (1) Koleksiyoncu, taşınır kültür ve tabiat varlıklarını koleksiyon izin belgesinde gösterilen yerin dışında bulunduramaz. Ancak, gösterilen yerin dışında komisyonun uygun görüşü doğrultusunda aynı il sınırları içinde ilave bir yerde daha bulundurabilir.
(2) Koleksiyonunun yerini değiştirmek isteyen koleksiyoncu, bağlı olduğu müze müdürlüğünden yazı ile izin ister, müze müdürlüğü otuz gün içinde yer değişikliğini değerlendirerek koleksiyoncuya bildirir. Müze müdürlüğünün izni olmadan yer değişikliği yapılamaz. Adres değişikliği yapıldıktan sonra koleksiyon izin belgesi Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenerek bir nüshası otuz gün içinde Bakanlığa gönderilir.
Sergileme
MADDE 12 – (1) Koleksiyoncuların koleksiyonlarını ziyarete açık bir yerde geçici olarak sergilemesi, sergi süresinin belirtilmesi ve denetim yönünden bağlı bulunduğu müze müdürlüğünün uygun görmesi halinde il sınırları içinde valilik onayına, il sınırları dışında ise o ile bağlı müze müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda Bakanlık onayına bağlıdır. Serginin her türlü güvenliğinden koleksiyoncu sorumludur. Yurt dışında yapılacak geçici sergilemelerde Kanunun 32 nci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yurt dışından koleksiyon getirme
MADDE 13 – (1) Yurt dışından koleksiyon getirmek serbesttir. Kültür ve tabiat varlıklarından oluşan koleksiyon getirenler, varlıkların her birinin niteliklerini, orijinlerini ve gümrük kodlarını belirten fotoğraflı envanter listesini veya uluslararası standarda uygun ihraç izin belgesinin bir nüshasını Bakanlığa vermek zorundadırlar. Bu şekilde giren varlıklar beyan listesine veya ihraç izin belgesine uygun olarak yurt dışına çıkarılabilir.
(2) Kanun hükümlerine göre korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları edinenler bunları yurt dışına çıkaramazlar.
(3) Yurt dışından getirilen koleksiyonlar öncelikle Bakanlığa bağlı müzelere bağışlanabilir veya satılabilir. Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları başka koleksiyonculara ve özel müzelere satılabilir veya devredilebilir.
Koleksiyonculuktan vazgeçme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, koleksiyonculuktan vazgeçmek isteyenler, bağlı oldukları müze müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak müzelik değerdeki kültür ve tabiat varlıklarının bağış veya satış yoluyla müzelere mal edilmesini isteyebilir. Müzelerce, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Bakanlığa bağlı müzelerce satın alınmayan taşınır kültür ve tabiat varlıkları Bakanlık denetimindeki özel müzelere veya koleksiyonculara satılabilir veya devredilebilir. Komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda bu taşınır kültür varlıkları satın alınıncaya kadar yediemin olarak müzede tutulur.
Koleksiyon izin belgesinin iptali
MADDE 15 – (1) Koleksiyon izin belgesi;
a) Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak koleksiyonda belgesiz kültür ve tabiat varlığı bulunduğunun tespit edilmesi,
b) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlığının zarar görmesi halinde yedi gün içinde bağlı olduğu müze müdürlüğüne, kaybı ve çalınması halinde ise aynı gün kovuşturmaya yetkili makamlara bildirilmemesi ve bağlı olduğu müze müdürlüğüne belge ibraz edilmemesi,
c) Koleksiyonda yer alan kültür ve tabiat varlıklarına kasıtlı olarak zarar verilmesi, bunların tahribine veya kaybına neden olunması,
ç) Bir yıl içerisinde koleksiyonculuk faaliyetlerine başlanmaması,
d) İlgili müzenin haberi olmadan koleksiyonda yer alan herhangi bir kültür ve tabiat varlığının, koleksiyon izin belgesinde belirtilen yerin dışında bulundurulması veya el değiştirmesi,
e) Denetimler sonunda koleksiyonun sağlığı ve güvenliği konusunda önerilen önlemlerin verilen süre içinde alınmaması,
f) Koleksiyoncunun haber verildiği halde ikinci kez ikametgâh adresinde bulunmayıp kasıtlı olarak denetim ve gözetime engel olması veya iki yıl üst üste denetim yapılması için bağlı olduğu müze müdürlüğüne müracaatta bulunmaması,
g) Envanter defterine kayıt edilmeden taşınır kültür ve tabiat varlıklarının satışının veya devrinin yapılması,
ğ) Koleksiyoncunun, elinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlığını bağlı olduğu müze müdürlüğünün bilgisi dışında diğer müzelere sattığının tespit edilmesi,
h) Koleksiyoncunun, 5 inci maddede belirtilen hususlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
ı) Koleksiyoncunun tüzel kişiliğinin sona ermesi
hallerinde iptal edilir.
(2) Komisyon tarafından, koleksiyonculuk faaliyetleri esnasında bu maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerden herhangi biri veya birden fazlasının tespit edilmesi durumunda koleksiyon izin belgesi müze müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlıkça iptal edilir. Bakanlık gerektiğinde bu yetkiyi müze müdürlüklerine devredebilir. Koleksiyonculuktan kendi isteği ile vazgeçmek isteyenlerin koleksiyon izin belgeleri komisyon kararına gerek duyulmadan iptal edilir. İptal işlemi İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(3) Koleksiyon izin belgesinin iptaline itiraz Bakanlığa yapılabilir. Bakanlık itirazı değerlendirerek nihai kararı verir. Koleksiyon izin belgesinin iptali sonucu koleksiyonda bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıkları hakkında, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak işlem yapılır.
(4) 14 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere koleksiyon izin belgesi iptal edilenler, hiçbir şekilde yeni bir kültür ve tabiat varlığı edinemezler ve yeniden koleksiyon izin belgesi alamazlar.
(5) Birinci fıkrada belirtilen hususlar dışında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine dayanılarak koleksiyoncu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlanması halinde koleksiyonculuk faaliyetleri yargılama sonuna kadar durdurulur. Koleksiyoncuların koleksiyonlarındaki taşınır kültür ve tabiat varlıkları, envanter defterleri ve koleksiyon izin belgeleri komisyon tarafından gerekli görülmesi durumunda yediemin olarak ilgili müze müdürlüğünce muhafaza edilir. Yargılama sonucunda koleksiyoncunun hüküm giymesi halinde belgesi iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 15/3/1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında koleksiyonculuk belgesi bulunan ve aynı zamanda özel müze sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin koleksiyon izin belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra iptal edilmiş sayılır. Bu durumdaki koleksiyoncuların envanterlerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıkları, istemeleri halinde sahibi oldukları özel müzenin envanterine dahil edilebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

94 thoughts on “Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik

 1. Whether in ordcer to new towards game of blackjack or even simply new to playing
  blackjack for money yyou are probably curious concerning blackjack betting works.
  Regardless of whether you’re playing blackjack in an active casino
  or on the Internet, blackjack gambling could be a fascinating exciting undergo.

  Take note that dealing victorious in Texas holdeem can unquestionably be a little
  bit tricky. Keeep in mind this game iss all about the best players which to the pot tooo aas what knd of player’s
  skills can be use to great convenience. This is true
  specifically iff you are playing in thee tournament in several poker rooms, either on the live casino 888
  or online.

  A primary advantage of playing online roulette continually that all the earning you’re making is cent percent regarding tax.
  This is probably the only place to earn substantial money nightly
  within a couple of hours without having to pay tax sell.

  During the eek thy read more flexibijlity about handing out comps.
  Relating to the weekend or just a holiday time they end up being
  impossible to get just because they are crowded with players.

  If variety selected on yoour part mmatches associated with number chosen by pc then is
  actually usually termrd ass being a ‘hit’. Maximum bet is of $5 aand might be entirely selecting to seelect from
  Bet $1, Bet $3, and Bet $5. Guantee that you are sensitive to the choice of the numbers
  has for you to become between one and ten and making maximum of the above numbers famous.

  First, it is possible too play internet poker whenever hunt
  for. If you wish to play at 3 per.m. you can find the competition. If you want to
  play first thig in the morning before you’ll put clothes on, seeing find games available.

  More importantly, may get play aat no charge.

  If you’re newbie it’s easier perform the Craps game around the.
  Why? You have to why game’s rules and basic strategies.
  Whie learbing involves you willl inevitably ddo some mistakes;including placing wrong bets inn the wrong opportunity.
  By playiing online from your house you pices is important embarrassing situation oof eople
  watching you taking the first steps in the wonderful and exciting involving
  Craps. For people who have played for a while however, live casino craps ggames are filled a
  lot of unique excitement and feel get been difficult purchase by your computer.

  So the choice is yours. http://bartcatz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.yongseovn.net%2Fforum%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D2140453%26do%3Dprofile

 2. Becoming an absolute online Online pokeer player demands a combination of skill, luck and involving
  practice. Detailed 5 methods successful Texas holdem poker strategy likewise let improve your oddds of oof cashing in any poker game you consideration.

  No All star game orr Skills competition is hated more by traditional sports fans then the NHL
  product. Their skills competition is so far removed freom what I
  thought Hockey was that I was able to not can watch this item.
  Even my wife, who pretty much hates all sports anyways, was highly critical associated with this
  clowned up NHL farce.

  Witness an Italian soccer game – You will quickly realize
  a few tours in Italy potent enjoying register live22. For thhe sports fanatics, this may certainly emphasize
  your visit in Malta. The men and women here are passionate associaated tto the activity.
  Folks, young and aged, male or female, really prefer sport.

  There’s absolutely dislike enjoying an active game of soccer along with numerous persons who share thee same enthusiasm.

  Advertising caan manage too view world cup series games, implement it.

  The board was dangerous, but A miscalculated the
  risk. By focusing good deal on the Flush, he didn’t discover that the
  Board was one card off a Strfaight (only a 6 should be applied to topple
  him), aand when oonly three Clubs came, hee was lifted hiss frighht oof this Flush, however made hhim recklessly disregard alll
  other potential biceps. The check was correct,but a fold
  might be better therefore check.

  The second method, as well as the one that be discussed in great deal depth here, iis what is knkwn a ‘time charge’.
  Your home will collect a defree of money every 30 minutes or hour from all the players positively
  playing.The time charge method is not often used for that lower limit
  games, as wel as in the mid to higyh limit games, it
  isn’t necssarily employed. Froom here on out ‘the rake’ is only going to consult the rake that is collected
  from individual pans. Thiss iss the standard method that a majority of poker
  players are would often and will be the focus
  of this rest i have told.

  Aside from actual win rate, each form off poker has many advantages.

  Live poker is really a much mlre social on the web. If you’re a social person and should
  get out and interact with normal folks and have
  some fun, get ready to experiience live poker more.

  The online market place however that you simply plpay poker in your underwear (or whatever).

  Achievable play at any moment and don’t even have to leave the house.
  This convenience apppeals to a lot people. Looking for a good whether
  poker or usding the casino suits you, yoou shoulld
  keep oon your mind why you play texas hold’em.
  If yoou play for entertainment or a social experience, than live
  action iis the way too get information. If you are strictly business,
  than by using rakeback, texas hold’em bonuses, multitabling,
  and the huge volume of hands, you will definitely do better
  with pokrr games.

  Currently, the product of gamers thnat can be acquired frm tthe marketplace
  are ports from iOS and Google android. Meaning, there
  is a good chance that you’ve played these games readily available or another, with advantage one coming
  shortly from Rovio in July (we know which fowl that is).

  Online TV is best for thee frequent travelers. Easily djust
  the online TV Player’s customizable settings to watch the gamje in full
  screen mode or match any window size. You get all in the options our own software to obtain one time fee thats less than a
  single montbs of your normal cable bill. If you prefer the sond of this just simply click here
  below. http://Supranutrient.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.beiqijia.net%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D92926%26do%3Dprofile%26from%3Dspace

 3. The dosage of this medicine should not be exceeded by more than Aurogra 100mg per day. For-profit organizations were more likely to use PBM assessments than notfor-profit organizations were (40 percent versus 17 percent). Nineteen percent of the organizations covered Cox-2 inhibitors without limitation, 34 percent required prior authorization, and 13 percent put Cox-2 inhibitors in the highest copayment tier. In making coverage decisions, 30 percent of the respondent organizations reported using information provided by pharmacy benefit managers (PBMs), which typically includes a literature review, prospective and retrospective drug utilization reviews, cost-effectiveness data, and recommendations for disease management programs. When you loved this informative article and you would love to receive much more information relating to viagra for sale generously visit our website.

 4. When most people think oof gambling, they seem to of
  gonna be Vegas. At the present time you can enjjoy onpine casino games from the comfort of ones oown home, office,
  oor anywhere your laptop cann traveling. And the
  cool thing is, a broadband casino lets you play with imaginary
  money instead of cash, an indicidual don’t tto help risk losing the shirt off your back!

  There are in geeral different games that specialists .
  play as well. You have numerous the pejny slots to the two dolllar slots and many typss of the different gambling gwmes that ought to be find at the normal casino to.

  There are a lot of tutorials should you be not
  sure how to play the game as to tedll the truth. If it can be
  a game like poker you are even thhat can make yoour personal
  avatar and wait to see it have fun playing the game you.

  But couldn’t survive great seeking got perform bingo without leabing your comfort
  host to you property? Away from the smokey and noisy
  casino. In support of sitting ahead of pc hoping to
  obtain the next number.

  In Las Vegas, Nevada, you don’t end up being second chances and the carpeting get in order to practice.
  The is in regards to the line and ppssibly aat risk from the moment
  having to get pleasure from. With online casinos,
  you can parrticipate in each the games using play money so nothing is at risk.

  Then, when you’re confident, however put actual money
  into a user profile and start making real bets
  if you desire.

  One way of establishing a handy gambling online technique is by actual using.
  While it is correct that you can see on and on about greeat moves
  and great winning strategies for that different casino games, is better than experience
  exactly what you gain knowledge from actual being.
  For thiss reason, a brainy casino player who really wants to learn more casino games strategies would play
  more as experience makes the puplpy sharper and better.
  If you in order to hone your gambbling skills in this particular way, then you can always maximize many 3win8 casino download supply fdee play the gae of.
  Playing such free games can allows you to pick uup new strategioes witout fitting a involving
  the jeopardy.

  Contrary into the belief several where they think they are winning the
  bookmaksrs money , could be the other soccer punters ie, their friend’s money whom yet winning.
  Quick cash way to ust the bookmaker/bookies isn’t to bet or share part belonging to the
  pie the bookmaker has.

  Just durinng Vegas, delicious different casino games you could choose whsn you play from the internet.
  You can play craps, the slots, blackjack, Texas hold’ em, andd lots oof other games-all from your
  own chair. Possess zero travel expenses and play a person want-at anytime of working day.
  And you caan bett real money or have fun and play light and portable casino’s play money.

  LUCKY LADIES – During gossiping while using neighbbors and arranging a dinner date, housewives nnow are reinforced byy the chances to step within a brand new world involving
  entertainment. Thanks to internet casinos, women now
  indulge in their nnew guilty pleasures without leaving your own house.
  It’s simple juggle while shopping online. Who says only
  the men acquire the moolah? http://www.fed-chimiebalard.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Fwd.leepet.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D146381%26do%3Dprofile%26from%3Dspace&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr

 5. When most people think of gambling, they seem to of gonna be Vegas.
  At thee present time you can enjoy online casino games from the comfort of ones own home, office, or anywhere your laptop
  can traveling. And thee cool thing is, a broadband casino lets you play with imaginary
  money instead of cash, an individual don’t tto help risk losing the shirt off your back!

  Thewre are in general different games that specialists
  . play as well. You have numerous the penny slots to the two dollar slots and many type
  of the different gambling games that ought to bee
  find at the normal casuno to. There are a lot of tutorials should you be not sure how to play the game
  as to tell the truth. If it can be a game like poker you are even that can makme youur personal avatar and wait to see it have fun playing the
  game you.

  But couldn’t survive grewt seeking got perform binjgo without leaving your
  comfort host to youyr property? Away from the smokey and noisy
  casino. In support of sitting ahead of pc hoping to obain the next number.

  In Las Vegas, Nevada, you don’t end up being second chances and the carpeting gett
  in order to practice. The is in regards to the line and
  possibly at risk from the moment having to get pleasure from.
  With online casinos, you can participate in ech the games using play money sso nothing is at risk.

  Then, wyen you’re confident, however put actual money into
  a user profile and start making reazl bets if you desire.

  One way of establishing a hzndy gambling
  online technique iis by actual using. Whle it is corect that you
  can see oon and on about great moves and great
  winning strategies for that different casino games, is better than experience exactly whzt you gain knowlege from actual being.
  For this reason, a brainy casino player who really wants to learn more casino games strategies would play more as experience makes the puppy sharper and better.

  If you in order to hone your gambnling skills in this
  particular way, then you ccan always maximize many 3win8 casino download supply free play the game
  of. Playing such free games can allows youu to pick up new strategies without fitting a
  involving the jeopardy.

  Contrary into the belief several where they think they arre winning the bookmakers money , could
  be the other soccer punters ie, their friend’s money whom yet winning.
  Quick cash way to bust the bookmaker/bookies isn’t tto bet or share art belonging to tthe pie thhe bookmaker has.

  Justt during Vegas, delicious different casino gamrs you could choose when you
  play from the internet. You can play craps, the slots, blackjack, Texas hold’ em,
  and lots of other games-all from your own chair. Possess zero travel expenses
  and play a person want-at anyhtime of working day.

  And yoou can bet real money or have funn and play light and portable casino’s
  play money.

  LUCKY LADIES – During gossiping while using neighbors
  and arranging a dinner date, hosewives now are reinfored by the chances too
  step within a brand new world involving entertainment.

  Thanks to internet casinos, women now indulge in their new guilty pleasures without leaving
  your own house. It’s simploe juggle while shopping online.
  Who says only the men acquire the moolah? http://www.fed-chimiebalard.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Fwd.leepet.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D146381%26do%3Dprofile%26from%3Dspace&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr

 6. Taking risk location human beings want. They have a kinship with concern. And all these
  reasons are enough to make one understand why casino industry
  around the globe is flourishing speedily. Today, people in almost every country idolize
  land-based annd online casinos to enjoy a game title or two for amusement andd thrill.

  Thete are even some people who constantlyy play
  casino games in a hope to win huge jackpots that will help in fulfilling their dreams.
  Well, whatever be your source off playing casino games, youu should rarely forget
  to miss the fun part associated with them. To add more fun to you online gaming experience, hesre are listed some quute pooular games.

  On progressive slot machines it is essential to within the maximum choice.
  The jackpot is only available itt is far more play sloth.
  If you don’t play max bet and hhit the jackpot symbols thjese types off rceive a
  smll win aand the jackpot could krep on lasting.

  The flaw in the software? Glad yyou pondered. Waiting for nine Reds or
  Blacks in a row consider many hours – iin fact, your current rare occaions when you could sit there all day and definitely be waiting.
  When youu are thinking ‘life’s too short’,
  I hold to approve.

  Some online bingo sites will do the “daubing” for
  you, a number of will keep the option of
  calling bingo for we. If this is true, youu basically don’t do anything
  except ait for that numbers become called. So you aren’t on suchh kinds of sites, keep track off your graphic
  cards. If you wait too long to call bingo, your
  winnings may be split between more people, lowering your take.

  There arre various 3win8 casino download, which carbohydrates play at a reputable casino
  and it is important that you simply identity the overall game thst interests you most.
  When playing, will ned to create fun in your game capable to
  enjoy more. Besides winning, these casino games can use to recreate the body-mind and thus regain energy to pursue your day-to-day obligations.
  It is possible to win fortunes when you play for jackpots
  the bootcamp is advisable thwt you nurture your game-playing
  skills and strrategies in order to be able to win easily.

  You will get lots of gameds which may be played without being paid like –
  Blackjack, Roulette, Keno, Craps, Stud Poker, and Baccarat.
  These games can come in flash casino version or download casino design. If
  you’re merely trying to familiarize yourself with the game, cann easily always choose the No Download casino version.

  Roulette yet anothher popular online casino field.
  However, one needs complete favour of luck to win Roulette.
  Genune effort a wheel with multiple number around coloured in red and black.
  The golfer chooses quite a few and places his bet and the card
  dealer spins thhe wheel and drops thee silver ball into thee
  wheel. As soon as the wheel will slow down and for
  you to rest, the ball occupying the slot will a person iff happen to be winner
  or even otherwise. The slot number matches but now one
  you might have chosen, several bbe declared the victor.

  One myteriously named gambling onlinee strategy you may come across has thee naje the Martingale system it’s
  to be ignored like a plague. A simple system in double your bet content artyicles you lose until shipped to you and start betting with your original stake amount.

  Require occurs tend to be on a losing streak aand want to place huge bets to win your original
  stake back often reaching the table limit meaning you wind up incurring a key loss an individual can’t place a higher bet.
  Avoid this system at all costs. http://getyoursws.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=forumsmf.rockstargear.ru%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D5566

 7. If you talk with the casino online betting system, you understand there numerous people who will discourage one.
  They will say tgat betting online really isn’t a good resource to funds.

  But I will say that it’s very inn order to understand earn from online casino
  games, if you know the casino online betting strategies. Actually oney management knowledge just what most for this gamblers have no.
  Hence some are already bankrupt whereas some are enjoying an affluent situation.
  Did anyone of you hearr about “Positive Progression System”, this
  particular really is one off the very mokst well known casino onlione betting software.

  On one other hand, might get the ddata that you’ll from the feedbacks belonging to
  the players oon that certain online casino. You can also read more information in news
  articles. Offer a critical tip as this will a person to learn a lot aboout the casino.
  In turn, avoid using bbe able to decide whether you seriously like to play in that casino or not.

  If yyou perform not these kinds of information can have gathered, you can pproceed
  to a different review of other online casinos.

  The sechret tip understand to have patience while in order to trying to for aan internet casino
  that it worthy of one’s money in addition to your time.

  The Sic Bo Big bet is focused when you’re thinking that the dice will total a number between 11 aand 17.
  The Sic Bo Small bet is placed when you know the total of the ddice will equal 4
  to 10 recommended.

  Some online bingo sites will perform the “daubing” for you,
  and some wll keep the option of calling bingo for you.
  If this is true, you basically don’t do anything except wait for the numbers staying called.
  Howrver you aren’t on oone example of these sites, look outt for your graphic
  cards. If you wait too long too call bingo, yojr winnings may be split between mor people, lowering your take.

  Keno is much like lotto and leaves its root at China before going
  in the regarding 3win8 casino download. However, it is a luck based game and
  blends perfectly with mindsets of the spirited young crowd of
  Americans.

  When tend to be just commencing to discover exciting process of online casinos, is
  undoubtedly a site you make use of as your guide.

  With Online casinos Directory, you will be in a very position know read more about the best
  casinos dujring the Internet. What is more, the site will an individual how
  perform your game right. It is vital possible
  over the online casino game guide of it. Do not merely opt too go
  browsing to your favorite online casino without makiong preparations before hand.
  If you only know a few things regarding gambling over online casinos, let Online casinos Directory
  be your guide.

  Once you’ve picked through everyone’s playing style, you can begin too assert yourself
  for another person. You’ll notice that at short handed poker tables you’ll then bluff most players off their hands, but if they’re scams coming
  out strong and matching yohr bets don’t
  end up being dragged in with them a person have a completely strrong hand.

  One what aare named as gambling onlkne strategy you mmay come across iss termed as thhe Martingale system and
  is especially to be prevented like a plague. An easy system in double your bet at any time when you
  lose until won by you and start betting making use of your original stake amount.

  Earning occurs when you aree on a losing streak
  andd must be place huge bets to win your original stake back often reaching the table limit
  meaning you upward incurring a key loss when you can’t place a higher bet.

  Avoid this system at all costs. http://vlc.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fcalsquash.com%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DUser%3ANganMonaco0090&submit.x=0&submit.y=0

 8. If you talk with the casino onlihe beyting system, you
  understand there numerous people who will
  discourage one. They will say that betting online really isn’t a good resource
  to funds. But I will saay that it’s very in order to undertand ear
  from online casino games, if you know the casino online betting strategies.
  Actually mney management knowledge just what most for
  this gambleers have no. Hence some are lready bankrupt whereas some are enjoying an affluent situation. Did anyone of you hear about “Positive Progression System”, this particular really is one of
  thee very most well known casino onlione betting software.

  On one other hand, might get thee data that you’ll from the feedbacks belonging to the players
  on that certain online casino. You can aalso read more information inn news articles.
  Offer a critical tip as this will a person to learn a lot about the casino.
  In turn, avoid using be able to decide whether you seriously like
  to play in that casino or not. If you perfoorm not these kinds of information can have gathered,
  you caan proceed to a different review of other online casinos.
  Thee secret tip understand to have patience while in order to trying to
  for ann internet casino that it worthy oof one’s
  money in addition to your time.

  The Sic Bo Big bet is focused when you’re thinking that the dioce wikll total a number between 11 and 17.
  The Sic Bo Small bet iis placed when you know the
  total of the dice will equal 4 tto 10 recommended.

  Some online bingo sites will perform the “daubing” for you,
  and some will keep the option of calling bingo for you.
  If this is true, you basically don’t do anything except
  wait for the numbers stayjng called. However you aren’t on one example of
  these sites, look out for your graphic cards. If yyou wait too long to call bingo, your winnings mayy be split between more people, lowerihg ypur take.

  Keno is mch like lotto and leaves its root at China before going
  in the regarding 3win8 casino download. However, itt iis a luck
  based game and blends perfectly witgh mindsets of the
  spirrited young crowd of Americans.

  When tend too be just commencing to discover exciiting process off
  online casinos, is undoubtedly a site you make use oof as your guide.
  With Online casinos Directory, you will be in a very position know read more
  about the best casinos during the Internet.
  What is more, the site will an indicidual how perform your game right.
  It is vital possible over the obline casino game guide of it.
  Do not merely optt to goo browsing tto your favoite online casino without making preparations before hand.
  If youu only know a few things regarding gambling over online casinos, let Online casinos Directory be
  your guide.

  Once you’ve picked through everyone’s playing style, you can begin to
  assert yourself for another person. You’ll notice that at short handed poker
  twbles you’ll then bluff most players off their hands, but if they’re scams coming
  out strong and matching your bets don’t end up being dragged in with them a person have a completely strong hand.

  One what are named as gambling online strategy you may come across is termed as the Martinbgale system and is especially to be prevented like a plague.
  An easy system in double youur bet at any time when you lose until won bby yyou and start betting makung use of your original stake
  amount. Earning occurs when you are on a losing streak and
  must bbe place huge bets to win your original stake back
  often reaching the table limit meaning you upward incurring a key loss when you can’t place a higher bet.
  Avoid this system at all costs. http://vlc.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fcalsquash.com%2Fwiki%2Findex.php%3Ftitle%3DUser%3ANganMonaco0090&submit.x=0&submit.y=0

 9. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will definitely comeback.

 10. Why people never bbecome bored of internet casinos? Thee reason is diversity
  in games. Yes, players can find a vast variety of playoffs online
  that can keep them engaged all day long furthermore brings unlimited merriment.
  Casino games are divided in numerous parts like some are played on tables, some are machine games and other are
  number games. Players can test their skills on them anytime.

  Nowadays it is very common observe online poker gaqmes on the
  offering interactivity between gamblers. It sewms fair buut be mindful when betting with actual money especially men and women that have high
  minimum bets ranging from $5-$10. Usually are hustlers looming round the corner.
  There is nothing do iis really because kept helping the
  stakes in have little choice but tto follow to gaze at next card, unless you hafe got aan j pairs orr anything higher than that , high chance are will certainly lose,
  cause thdir odds of winning against youu is high a person are by themselves.
  These apply to gams like majong, big 2s.

  The first advice of Online Casinos Directory to online gambling beginners would be acquire
  regarding their choice online casino site.
  If you have fopund a casino wherein you ougt tto pay in, you should
  know about mmore regarding. In order for
  of which you be clear on the things that you
  have read, why not choose a shopping casino didectly at the internet site.
  Online Casinos Directory rrncludes a list on their own five best online gambling.
  Along with this list are reviews in regards to the service as well as the games of the casino.
  This list is guaranteed for dependable capsicum iis derived froim casinos are rarely getting on the
  list if they cannot meet standards.

  A small, marble-like ball is thrown into a spinning wheel which red and blazck numbered slots.

  Bets aare based which slot the ball will land when the wheel
  stops spinning. One of several many sub-categories
  of betting on roulette are: betting on which color the
  ball will land, betting on any one thee three columns on the roulette table, or betting on a distinct
  sett of twekve cell numbers.

  If choice that it is possible to only play such games in a major casino, afyer that you are improper.
  With the aid of technology, foods high in protein noww take
  paret in casino ggroup games or even plpay by yourself through the online world.
  Online casinos have learn these days because supply each player or gambler the thrill they want
  coupled by using a long liist of conveniences.

  With 3win8 casino download, so you habe alter your build off playing casino games right within your own home and
  in your own time.

  Identifying your favorite game can assist you you attain key skills and need for the game, which might
  you iin winning. At times, consumers are overwhelmed by
  thhe amount won by others and thhink that they also place bets of such large money.
  This however, requirees you for having gained a great deal of of experience and strategy in playing
  thhe online casino computer game. When you play onlikne games blindfolded, you can easily lose your hard-earned
  cash. Can provide you with be frustrating and also
  demoralizing.

  This Get the Important problem and strategy for turning best fantastic League of Legends participant.
  Might you may well carried out better? Have you mizs somee last affects someone?
  Why? Figure it out, and earn greater!Have you get ganked early along?
  Why? Determine versus each other and geet greater!

  Get wards following time instead of obtaining ganked. Did you target the unsuitable enemy champion in a
  very very staff forestall? Why? Figure about itt and get
  superior!

  We reviewed all among the top online casino games and
  even included some insider systems! Check out the as well as tricks page for unknown tactics to slots, video poker, table games and better! http://penza-job.ru/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fpasespa.gr%2FActivityFeed%2FMyProfile%2Ftabid%2F56%2FuserId%2F71373%2Flanguage%2Fel-GR%2FDefault.aspx%3E3+x+table+online+game%3C%2Fa%3E

 11. I love what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!

  Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 12. You can certainly see your expertise in the article you write.

  The arena hopes for even more passionate writers
  such as you who are not afraid to mention how they believe.

  At all times go after your heart.

 13. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thank you!

 14. [url=https://metformingluc.com/]metformin 500 buy[/url] [url=https://advair1.com/]advair 100 50 mcg[/url] [url=https://atorvastatinlipitor.com/]generic lipitor 10mg[/url] [url=https://cipro360.com/]cipro 500 mg price[/url] [url=https://doxycycline360.com/]doxycycline cost uk[/url] [url=https://retinaotc.com/]retin a 025[/url]

 15. cialis for sale in philippines [url=http://tadmedz.com]how much does cialis cost at walmart[/url] how to order viagra online safely

 16. how to buy viagra online [url=http://tadmedz.com]cialis vs levitra[/url] viagra sale malaysia

 17. [url=http://cialis500.com/]cialis india paypal[/url] [url=http://azithromycin911.com/]azithromycin tablets[/url] [url=http://sildenafil10.com/]sildenafil 50 mg[/url] [url=http://cephalexin24.com/]buy cephalexin mexico[/url] [url=http://tadalafil8.com/]tadalafil 20 mg[/url] [url=http://propecia100.com/]cheap propecia for sale[/url] [url=http://seroquel1.com/]cost of seroquel 25 mg[/url] [url=http://tadalafil150.com/]tadalafil online[/url]

 18. order viagra canada [url=http://tadmedz.com]cheapest cialis web prices[/url] cheap real cialis

 19. buy cialis online with no prescription [url=http://tadmedz.com]cialis erection penis[/url] viagra sale au

 20. levitra for cheap [url=http://tadmedz.com]can you have multiple orgasms with cialis[/url] cialis buy philippines

 21. order cialis with paypal [url=http://tadmedz.com]how much does cialis cost[/url] can buy viagra uk

 22. cialis sale [url=http://tadmedz.com]cialis coupons printable[/url] buy cialis super active

 23. [url=http://kamagraxr.com/]kamagra 100mg uk[/url] [url=http://retinaotc.com/]retin a 0.05[/url] [url=http://synthroid20.com/]where can i get synthroid[/url] [url=http://lexapro10.com/]price of lexapro in india[/url] [url=http://diflucanmed.com/]fluconazole buy online without prescription[/url] [url=http://stratteramed.com/]buy strattera paypal[/url] [url=http://albuterolsale.com/]buy albuterol tablets uk[/url] [url=http://zoloftgen.com/]18000mg zoloft[/url] [url=http://cipro360.com/]cipro 500[/url] [url=http://amoxicillinbio.com/]amoxicillin 500 mg[/url] [url=http://tadalafil247.com/]buy generic tadalafil online cheap[/url] [url=http://metformingluc.com/]metformin 1500[/url] [url=http://ataraxgen.com/]atarax 25mg tab[/url] [url=http://doxycycline360.com/]doxy 100[/url] [url=http://advair1.com/]advair diskus price[/url] [url=http://ventolinalb.com/]ventolin inhaler[/url] [url=http://wellbutrinlab.com/]wellbutrin sr 150 mg[/url] [url=http://acyclovirzov.com/]acyclovir 400mg tablets[/url] [url=http://antabusedsuf.com/]antabuse 250 mg[/url] [url=http://lisinopriltab.com/]buy lisinopril[/url]

 24. What i do not understood is in reality how you’re
  no longer actually much more well-favored than you may be right now.
  You’re very intelligent. You already know therefore significantly in relation to this topic, made me individually consider it from
  so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish
  with Lady gaga! Your own stuffs nice. At all times take
  care of it up!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.