Doğu Karadeniz Eşkiyaları, Trabzon ve Çevresi

“Eşkıya” Arapça “şaki” kelimesinin çoğulu olarak dilimizde yer almakta olup; bahtsız, kendi halinde olmayan (fenâ hareketli), haylaz, habis, haydut ve yol kesen anlamlarını içerisinde barındırmaktadır. Bu anlamları bütün lügat ve ansiklopedilerde benzerdir. Eşkıyalığın bu genel anlamı dışında yapılan eylemin şekliyle ilgili olarak özel adlandırmalara da tabi tutulmaktadır. Yol kesmekle tanınan eşkıyalar; “kutât-i tarîk”, “haydut” veya “türedi kutta-î tarik” diye adlandırılırken pek adı duyulmamış eşkıyalardan; “türedi eşkıyası”, “haramizâde”, “erazil” ve “hırabe” gibi sıfatlar da kullanılmaktadır.

Bu eşkiyalar bölge halkına akla gelmeyecek türlü eziyetlerde bulunmuşlar, Halkı dövme, öldürülme, her şeyden mukaddes olan ırz ve namusuna göz dikiliyorlardı, Altın, gümüş ve nakitle beraber diğer tüm değerli eşyaları gasp ediliyordu. Eşkiyaların şerrinden korkan halkın tek sığınağı devletti, Dış meseleler nedeniyle yorgun düşen devlet halka yeterli desteği veremiyor Eşkiyalarda dilediği şekilde soygunlar yapıyor topladıkları ganimetleri kendi aralarında paylaşıyordu.

1- 1856 Rize Kazası Eşkiyası : Rize Kazası’na bağlı Kura-i Seba’a adlı bölgede bulunan halkın vergi yükümlülüklerini ödemedikleri ve yöre ileri gelenlerinden Ekşioğulları sülalesinin etrafta bulunan yöre halkından savunmasız ve fukara olanlara saldırarak ırz ve namus larına tasallut edip cinayet işledikleri mahalli idare tarafından tespit edilmiştir. Yörede cereyan eden uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için güvenlik güçleri gönderilmiş ancak bölgenin sarp ve dağlık olması, eşkiyaların Erzurum Vilayeti’ne bağlı İspir Kazası’na kaçmaları takibatın sonuçlandırılmasına engel olmuştur.

Rize Kazası Müdürü Mehmed Beğ, idari taksimatın neden olduğu aksaklıkları ortadan kaldırabilmek için eşkiya takibatında Erzurum Vilayeti Valisi Vecihi Paşa ile işbirliği yapma yoluna gitmiştir. Telgrafla hız kazanan haberleşme imkanı sayesinde ve ortaklaşa alınan karar gereğince Erzurum Vilayeti’nden İspir Kazası yöresine ve Rize Kazası’ndan da Kura-i Seba’a mıntıkasına askeri kuvvet gönderilmiş ve iki taraftan sıkıştırılan eşkiya ele geçirilmiştir. İspir Kazasında ele geçirilen eşkiyanın yargılanmak üzere Rize Kazası’na sevkedildikleri ve davacıların bu yöredeki mahkemelere başvurdukları Trabzon Valisi Esat Bey tarafından hükumete bildirilmiştir.

2- 1860 Ordu Sancağı Eşkiyası : Ordu Sancağı bünyesinde kura’a ve redif firarileri (asker kaçakları) bir araya gelerek eşkiyalık yapmaya başlamış ve mahalli idareyi acilen önlem almaya mecbur bırakmıştı. 1859’dan beri yerel imkanlarla sürdürülen mücadele başarıya ulaşmayınca Meclis-i Vala ve Maliye Nezareti’ne müracaat edilerek gerekli destek talebinde bulunulmuştu. Meclis-i Vala’nın olumlu tutumu ve Maliye Nezareti’nin onayı ile özel bir güvenlik gücü oluşturulmuş ve firarilerin tesis ettikleri eşkiya grupları üzerine sevkedilmiştir.

3- 1860 Erbaa Eşkiyası : Canik Sancağı’na bağlı bulunan Çarşamba Kazası idari takismatta meydana gelen boşluk nedeniyle fırsat bulan eşkiyalann faaliyetlerine sahne olmuştur. Aslen Mersin yöresinden göçerek Erbaa yöresine gelen İçellioğlu Ali lakablı şahıs 1857 senesinden beri yandaşlanyla birlikte Çarşamba yöresine geçip soygun ve cinayet gibi yasa dışı yollarla halkı bezdirmiş ve mahalli güvenlik güçlerinin takibatı esnasında da Sivas Vilayeti’ne bağlı Erbaa Kazası’na geçerek kendisini kurtarmıştır. 53 1860 senesinde Mahalli İdare’nin de hemfikir olması üzerine yöredeki askeri birimlerden yararlanılarak özel bir birlik oluşturulmuş ve sıkı bir takibat için gerekli olan 6.500 kuruşun hazinece ödenmesi talep edilmişti. Meclis-i Valiı’da karara bağlanamayan bu meblağın hazinece karşılanması konusu ve Sivas Vilayet yöneticileri ile diyalog ve işbirliği yolunda etkisiz kalan Canik Sancağı yöneticileri eşkiyanın bertaraf edilmesinde başarısız olmuşlardır.

4- 1860 Canik Sancağı Eşkiyası : Canik Sancağı’nda bulunan Laz taifesi yasaları çiğnemekte ve toplumun huzurunu bozmaktaydı. Samsun merkezinde artış kaydeden Laz nüfusunun geldikleri yörelere gönderilmeleri Canik yöneticileri tarafından karara bağlanmış ve kendilerine kefil olarak yerli halktan şahısların müsaadesi ile ikamet edebilecekleri beyan edilmiştir. Ayrıca, yöre asayişinin sağlanabilmesi amacıyla Tezkire Memuru ve Liman Reisi uyarılarak işsiz güçsüz Laz taifesinin şehre sokulmasının engellenmesi emredilmiştir. Canik Mutasamfı bulunan İsmail Kamil’in uygulamaya koyduğu uygulama etkisini göstermiş ve yörenin güvenliği kısa sürede düzene girmiştir.

5- 1861 Fatsa Kazası Eşkiyası : Canik Sancağı’na bağlı bulunan Fatsa Kazası’nda 1858 senesinden beri faaliyet gösteren eşkiyanın yakalanabilmesi için de yöredeki askeri birliklerden temin edilen özel bir birlik hazırlanmış ve 15 Zabtiye erine 15 günlük takibatları için 1.935 kuruş tahsis edilmiştir. Zabtiye erleri başarılı olarak Fatsa havalisinde eşkiyayı bertaraf etmişlerdir.

6- 1863 Trabzon Sancağı Eşkiyası : Trabzon Sancağı ve buraya bağlı kazalarda kura’a firarisi ve kanun kaçaklarının birleşerek 1862 yılından beri eşkiyalık yaptıkları Meclis-i ViiIii’ya bildirilmiş ve eşkiyanın takibatı işi için görevlendirilecek özel birlik için izin ve masraflarının da Maliye Nezareti’nce karşılanması taleb edilmiştir. Halkın güvenliği ve emniyetinin öncelikli olduğu Meclis-i Villii’da vurgulanmış ve eşkiyanın takibi için iki buçuk ay zarfında özel görevle eşkiya takibine gönderilecek zabtiye erlerine aylık 8.000 kuruşu aşan maaş verilmesi kararlaştırılmıştır. Trabzon Sancağı’nda eşkiyanın takibi işi için toplam 20.000 kuruşluk masrafta bulunulmuştur.

7- 1865 Trabzon Sancağı Eşkiyası : Tonyalıoğlu Ali Trabzon yöresinin meşhur eşkiyalarından olub 1858 tarihini takip eden yıllarda tutuklanmış ve idama mahkum edilmişti. İdam kararı kesinleşen mahkum aracıların vasıtasıyla padişahın affına uğramış ve hapsedilmişti. 1863 senesinde, 5 yıldan beri tutuklu kaldığı Trabzon hapishanesinde iken, Trabzon Hükumet Konağında yangın Çıkmış, çıkan kargaşada kaçabilme fırsatı zuhur ettiği halde kaçmayarak kaçma teşebbüsünde bulunanları da engellemek suretiyle hizmette bulunmuştur. Göstermiş olduğu yararlılık ve sadakat nedeniyle içeride kaldığı süre kafi görülüp Emin Muhlis Paşa’nın merkezle olan yazışmaları neticesinde Tonyalı oğlu Ali affedilerek serbest bırakılmıştı.

Ancak, tahliyesinden bir müddet sonra tekrar eşkiyalığa başlamıştır. 1864 senesinden itibaren Trabzon Sancağı yöresindeki binalara saldıran ve evleri hasara uğratarak soyan Tonyalıoğlu Ali ve arkadaşlarının yakalanması için oluşturulan askeri kuvvet için Trabzon Sancağı’ndan alınmakta olan 1863 senesi Şubat vergisinden 10.000 kuruşluk bir ödül tahsis edilmiştir. Tonyalıoğlu Ali nin soygunlarda elde ettiği hazine miktarı ve nerede saklı olduğu bilinmemektedir.

8- 1868 Tirebolu Kazası Eşkiyası : Trabzon Sancağı dahilinde Tirebolu Kazası’na bağlı bulunan Kulancık köyünden Hucuroğlu Hüseyin adlı şahıs 1860 senesinde ismine kura’a isabet ettiği için silah altına alınmıştı. Tersane-i Amire’de Bahriye Askeri olarak iki sene hizmetten sonra arkadaşı İbrahim ile birlikte firar ederek memleketine gelmiş ve yörede bulunan diğer bazı eşkiya grubları ile de zamanla birleşip güçlerini arttırmışlardır. Trabzon Sancağı yöresinde köyleri basıp, yol kesmek geceleri evlere saldırıp soygun yapmanın dışında 1862-1868 seneleri arasında resmi olarak kaydedilebilen ondokuz kişiyi de tüfekle öldürmüşlerdir. Bütün bunlardan daha esef verici olarak da köylerden kaldırdıkları küçük yaştaki çocuklar ve genç kızlara kendi hizmetlerini gördürdükten sonra işkence ile öldürmeleri olmuştur. Yöre halkının tepkisini çeken bu türden olaylar karşısında mahalli idareciler çareyi eşkiyaların yakalanmasında hizmeti görülecek olanlara 10.000 kuruşluk ödül vermede aramışlardır.

1868 senesinde Tirebolu’ya bağlı Boynu Boğiş (Boynuyoğun) kö- yü sakinlerinden Karga oğlu Mehmed ve Mustafa’nın evini basan Hucuroğlu Hüseyin ve altı arkadaşı yöre sakinlerinden Mehmed’i asmışlardır. Ancak, Mehmed’in kardeşi Mustafa’nın hanımı Keziban küçük çocuklarının elinden alınması ve kendi kocasının da katledilmesi üzerine eşkiyaya balta ile saldırmış ve bir eşkiyayı balta darbeleri ile parçalamıştır.62 Çıkan kargaşadan haberdar edilen güvenlik birimlerinden zabtiye askerleri ilk etapta beş eşkiyayı ele geçirmiş; kaçan eşkiyayı takip etmiş ve gece olmak üzere iken ormanlık bir mevkide kuşatıp silahlı müsademe sonrasında Hurucoğlu Hüseyin’i yaralı ve iki arkadaşını sağ olarak ele geçirmiştir. Tutuklanan eşkiyaların sorgulamalarında Hurucoğlu Hüseyin, kardeşi Süleyman ve arkadaşlarından Kara Mustafa oğlu Hasan suçlarını itiraf ederek tutuklanmışlardır. Eşkiyaların ele geçirilmesi esnasında yararlılıkları görülen Keziban Hanım’a 500 kuruş ve zabtiye başına 500 kuruştan 11 nefer zabtiye askerine toplam 5.500 kuruş bağışta bulunulmuştur.

Eşkiyanın yakalanması esnasında yöre halkının yardımı ve çatışmada güvenlik güçlerinin zayi at vermemesi hem asker hem de halk için diğer eşkiya grupları ile mücadele de moral kaynağı olmuştur.

9- 1869 Gümüşhane Eşkiyası : 1868 senesinden beri Gümüşhane’ye bağlı Şiran yöresinde Deli Paşo adlı bir eşkiya ortaya çıkmış ve yöre halkını mağdur etmiştir. Erzincan, Gümüşhane ve Karahisar-ı Şarki yörelerinde arkadaşları ile birlikte çeşitli suçlardan ötürü aranan eşkiyalar faaliyet gösterdikleri yörelerin mutasarrıfları arasındaki işbirliği ve ıv. Ordu mensubu askerlerin takibatına rağmen ele geçirilememişlerdir.641869 senesinde Trabzon Valisi Tahsin ve Şiran Müdürü Mustafa Ağa yörede bulunan 4 aşiret beyine ve maiyetlerindeki 30 nefer silahlı adamlarına 6.000 kuruş ödül vermek suretiyle eşkiyanın takibinde görevlendirmişlerdir. Aşiret reisieri ve maiyetlerinde bulunan adamlarının yöre arazi yapısını iyi bilmeleri sebebiyle Deli Paşo ve arkadaşları kısa sürede ele geçirilmiş ve yargılanmak üzere Erzincan Mahkemesi’ne sevkedilmişlerdir.65Eşkiyanın yakalanmasında gayretleri görülen Şiran Müdürü Mustafa Ağa’nın hem mal ve hem de bedenen yapmış olduğu hizmetler göz önünde bulundurularak kendisine Kapucubaşılık rütbesi verilmiştir.

Sonuç itibariyle 1856-1869 yılları arasında Trabzon Vilayeti bünyesinde meydana gelen eşkiyalık faaliyetleri ele alındığında bölgede cereyan eden eşkiyalığın bazı karekteristik yanlarının olduğu söylenebilir. Eşkiyaların hemen hepsi bu yörenin sakinleridir. Yine eşkiyalık suçunu işlemelerinin en büyük sebebi olarak da askerlik yükümlülüğünden kaçan insanların kanun karşısında suçlu duruma düşmüş olmalarında aramak gerekir.

Yöredeki eşkiya ile mücadelede bölgenin coğrafi yapısının hem güvenlik güçlerine hem de eşkiya gruplarına oldukça çetin tabiat şartları sunması; yöreyi eşkiyalık faaliyetleri için cazip kılmamaktadır. Dağlık ve ormanlık yapının saklanmak için uygun bir ortam sunduğu iç karadeniz bölgesi sert kış şartları ve göçebe bir yaşam tarzına sahip yerli halkı nedeniyle cazip bir sığınma alanı değildir. Sahil şeridi ise güvenlik güçlerinin ve devlet otoritesinin yoğun bir şekilde varlığını gösterdiği bölgeler olması ve iç bölgelere olan kaçış imkanlarının kolayca kesilebilmesi gibi dezavantajları nedeniyle eşkiya için tasvib görmeyen bir yapıya sahiptir. Trabzon merkez sancağa bağlı yörede eşkiyanın gizlenebilmesi için en uygun arazi yapısı sahilden daha içeri kesimlerde yer alan ve dağlık bir arazi yapısına sahip bulunan Tonya ve Tirebolu yöreleridir. 67Canik ve Ordu mıntıkasındaki eşkiyalar ise takibata uğradığında çareyi, daha uygun sığınma koşullarının mevcud bulunduğu ve siyasi otoritenin daha az tesirli olduğu, Sivas Vilayeti sınırlarına kaçmakta bulmuşlardır.

Yörenin sosyal yapısı diğer yörelere nazaran farklılık arz eder. Eşkiyanın çoğunlukla sahil yerleşim birimlerinin yerlisi olması iç karadenizde devlete sadakatle bağlı bulunan konar göçerler tarafından imhaları sonucunu da beraberinde getirmiştir. Konar-göçer aşiret ya da yörük toplulukları ile yakın bağları bulunmayan sahil insanı iç karadenizin yaylalarını kontrol eden bu insanlardan destek alamamış ve buralara sığınamamışlardır. Örneğin, Şiran bölgesinde faaliyet gösteren ve Şiran eşkiyası olarak anılan Deli Paşo’nun yakalanmasında Gümüşhane yöresinde bulunan 4 aşiret beyi adamları ile birlikte devletin güvenlik güçlerinin yanında hareket ederek bölgedeki asayişi sağlama yönünde hizmette bulunmuşlardır.

Devletin ticaret merkezleri ve yol güzergahlarında meydana gelebilecek eşkiyalık faaliyetlerine karşı gösterdiği ehemmiyeti yoğun bir ticarete sahip olmayan Trabzon sahil bölgesinde aramak hatalı olacaktır. 1830’lu yıllarda Erzurum-İran güzergahında eşkiyalann baskını ile karşılaşıp malını kaybedenlere devlet zararlarını tazmin etme güvencesi veriyordu. Ayrıca, Trabzon-Erzurum yolu üzerinde kervanların korunması için silahlı muhafızlar devriye olarak gezdiriliyorlardı.69 Fakat, Karadeniz sahil kesiminde ve iç kesimlerinde eşkiyalık nedeniyle meydana gelebilecek zararları tazmin yönünde devletin varlığı söz konusu değildi. Devlet, eşkiyanın takibatı için mali destek ve bürokratik yasal kolaylıkları yöre yöneticilerine sunmaktan öte bir şey de yapmamaktaydı. Trabzon Vilayeti yerel yöneticileri eşkiya ile mücadelede yöre imkanlarını kullanmak ve civar vilayet yöneticileri ile koordineli bir şekilde hareket etmek suretiyle başarı göstermişlerdir. Diğer bölgelerde kullanılan Kırserdarı uygulamasına Trabzon’daki eşkiya ile mücadelede de yer verilmiştir.70 Ancak, yöre idarecileri Trabzon Vilayeti’nde yörede bulunan konar-göçer grublarının yanısıra mevcut askeri birlikleri de uygulamaları ile aktif hale getirmişlerdir. Asli görevi yöre asayişini temin etmek olan deneyimli ve tecrübeli zabtiye, redif ya da bölgede bulunan ordu birliklerine mensub askerler eşkiya takibine gönderildiklerinde ve eşkiyanın ele geçirilmesi nedeniyle yaptıkları hizmetlerden ötürü mahalli mal sandıkları vasıtasıyla para ile ödüllendirilmişlerdir. Örneğin, Tirebolu’da ele geçirilen Hucuroğlu’nun yakalanmasında yararlılığı gö- rülen yerli halkla birlikte askerler de 500 kuruş ödülle teşvik edilmişlerdir. 71 Normal dönemlerde en fazla 100 kuruş aylık alan zabtiye eri için 500 kuruşluk meblağ eşkiyayı takib işinde etkili olmakta ve normal görevini daha gayretli olarak yerine getirmesine vesile olmaktadır.

Karadeniz yöresinin rutubetli ortamı, yaralanma olasılığı yüksek eşkiyalar için ayrıca sağlık problemlerini de beraberinde getirmekteydi. Tımar edilemeyen yara Karadenizin arttırdığı rutubet ortamı nedeniyle çabucak iltihaplanmakta ve yaralı eşkiyayı sonu ölümle bitebilecek hastalıklara tutulmasına sebebiyet verebilmekteydi. Gerek sahil gerekse iç kesimlerin halkının eşkiyalığı tasvib etmeyen toplum yapısı eşkiyaya barınma imkanı sunmamakta, doğanın da meskensiz bir şekilde barınmaya imkan vermemesi nedeniyle eşkiya yalnız kalmaktaydı.

Yörede eşkiyalık sonuç itibariyle 1856-1869 yılları arasında merkezi hükümetin -askeri ve ekonomi alanında- yanlış siyasi uygulamaları nedeniyle ortaya ÇıkmıŞ fakat, yerel idarecilerin gayretleri ve halkın işbirliği sayesinde kısa sürede engellenmiştir. Ekonomi alanındaki gerileme XIX. yüzyılın sonlarında da devam etmiştir. Ekonomideki kötü gidişatın bir sonucu olarak 1846’da kayıklarla kaçak silah ticareti yapan sahil insanı, 1860’da Akçaabad’da tütün ürünü ekilmeye başlandıktan sonra kaçakçılık faaliyetlerini bu sahada devam ettirmiştir. 72 Trabzon Vilayeti’nde beliren yasadışı olaylar osmanlıca belgelerde “eşkiyalık” olarak nitelendirilmesine rağmen olayların analizi eşkiyalıktan çok meydana gelen hadiselerin kanun kaçaklarının faaliyetleri olduğu tezini kuvvetlendirmektedir.

Kaynak

118 thoughts on “Doğu Karadeniz Eşkiyaları, Trabzon ve Çevresi

 1. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the
  post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it
  and I’ll be book-marking and checking back often!

 2. under procedure viagra for sale canadian seriously move viagra usa near sign viagra for sale anyway half [url=http://viacheapusa.com/#]viagra
  usa pharmacies online[/url] fast panic viagra for sale briefly
  interest

 3. You are so cool! I do not believe I’ve truly read anything like that
  before. So good to discover somebody with some genuine thoughts on this topic.
  Seriously.. thank you for starting this up. This website is something that
  is needed on the web, someone with a bit of
  originality!

 4. I do not even know how I ended up here, but I
  thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 5. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
  You have some really great posts and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
  Thank you!

 6. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.

  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 7. I think this is one of the most significant information for
  me. And i’m glad reading your article. But want to
  remark on few general things, The site style is great, the articles is really nice
  : D. Good job, cheers

 8. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 9. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has
  a lot of completely unique content I’ve either created myself
  or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web
  without my permission. Do you know any methods
  to help reduce content from being stolen? I’d really appreciate it.

 10. Hi there, I found your site via Google even as searching
  for a comparable subject, your website got here up, it
  looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and located
  that it is really informative. I am gonna be careful for
  brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.

  Many other folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 11. I blog often and I genuinely appreciate your information. Your article
  has really peaked my interest. I will bookmark your website and
  keep checking for new information about once a week. I opted in for
  your Feed too.

 12. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thank you!

 13. Hey I am so thrilled I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Aol
  for something else, Anyways I am here now and would just like
  to say thanks a lot for a fantastic post and a all round thrilling
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to browse it all at the minute but I have saved it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
  Please do keep up the excellent jo.

 14. Great work! That is the type of info that should
  be shared around the internet. Shame on Google for now not positioning this
  post higher! Come on over and seek advice from my web site .
  Thank you =)

 15. It’s really a great and helpful piece of information. I am glad
  that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this.
  Thanks for sharing.

 16. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems?

  A couple of my blog readers have complained about my
  website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 17. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some recommendations for your blog you might
  be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it
  develop over time.

 18. [url=http://prednisonetl.com/]prednisone coupon[/url] [url=http://valtrex24.com/]buy valtrex online[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]doxycycline 100 mg pill[/url] [url=http://albuterol365.com/]albuterol cost india[/url] [url=http://furosemide1.com/]furosemide 50 mg[/url] [url=http://lisinoprilhcz.com/]lisinopril prinivil zestril[/url] [url=http://vardenafill.com/]vardenafil generic[/url] [url=http://accutanrx.com/]accutane 2019[/url] [url=http://sildenafilgen.com/]buy generic sildenafil[/url] [url=http://diflucan10.com/]diflucan 150[/url]

 19. g spot vibrator
  For instance, she may say that one way you can help is not to focus on her
  transition this much or to focus on what her transition means for her genitals
  or for what you want in terms of her sexuality. Her answers may challenge you in ways that could
  show that some of how you can help isn’t so
  much by being there for her, but by adjusting your own thinking or
  working through your own feelings and fears. Those are also questions
  you keep on asking, since the answers may well change, and continuing to ask lets someone else know you’re continually receptive.There are many stages of transition which you
  two are going to be dealing with if you’re a couple, all of which can or may impact her sexuality and your sexual life together: it’s not like genital surgery is the only thing which will potentially bring about changes.

  adult stores near me Ron Paul (R Tex.). Organizers also say they’ll hold what they’re
  billing as the first 2012 presidential straw poll (never too
  early to start thinking about the White House).
  We’ll be there today and through the weekend so check back for more coverage..
  But honestly? There has never been any serious problem as
  a result of being non monogamous. Our most serious
  fights have been over things like our common goals or communication or whatever.
  Same old boring shit that many monogamous people argue over..

  adult stores near me

  animal dildo Some are made to go around the base of
  the penis, some are made to go behind the testes. You do need to lube the ring and the man penis and testes to get most rings to go on properly.
  Even a leather ring, which snaps, will have less chafing issues if he is
  lubed.. I was curious about something. I switched from
  using Ortho Tri Cyclen to Ortho Tri Cyclen Lo this month.
  My period is still a little more than a week away, but earlier this week I bled just a
  tiny bit and stopped after five minutes. Germs and
  viruses can’t tell what your sexual orientation is, what your
  sex is, who you are, how old you are, or who you sleep with.

  They don’t care. The only thing you can do whether you consider yourself bi, gay, lesbian, straight, or
  something else entirely is be honest with yourself about when you need to protect yourself and the
  people you have sex with, and play safe at all times..

  animal dildo

  dildos Has awful panic attacksright now i’m so
  scared she’ll leave me, i couldn’t handle that at
  this point, she’s basically the only reason i stay alive.
  Anyways all this is irrelavant to the question i
  need answeredDO THESE THINGS SOUND LIKE SIDE
  EFFECTS OF BIRTH CONTROL PILLS?i’m sure
  she isn’t pregnant, and am also pretty sure she isn’t
  pmsing. So if it isn’t this it’s me, and that’ll hurt more, but i want to hear
  it if it is. Honestly, I think I need professional
  help to get over my anger issues, because it’s gotten to the point where I sometimes fantasize and even get wet from thoughts about torturing
  and murdering rapists in the most painful ways. I KNOW if I ever meet my sister’s rapist face
  to face, I will completely Hulk out on him. Even though he’s over a foot taller than me and way stronger, I don’t care,
  I will find a way to end him.. dildos

  sex shop This erotic costume comes with a satin finish pointer, so you can show
  your student exactly what their work involves.

  A stunning choker with a short tie decorates the bust.

  For an extra realistic touch, this sensual costume comes with a pair of glasses..
  The Morkie Poo puppy is an adorable little dog weighing in at around 5 to 12 pounds full grown. They are often all black, although it is not uncommon to
  see brown or a combination of black and white.

  Coloring is usually based on the Poodle in the mix, with lighter colored Poodles creating lighter colored litters.

  sex shop

  animal dildo The size isn’t overwhelming at all.
  The head isn’t too large to make insertion uncomfortable, and it isn’t too
  small that you won’t feel it. The curved shape also makes
  it perfect for thrusting when you are using it alone or with
  a partner. These are like all stockings, these do recieve rub
  marks (piling) from abrasion, if you do not have the smoothing inserts for your shoes to reduce the wear and tear.
  The bows are adorable, but require the edges being hemmed or melted plus you need to further secure
  them with sewing thread. Fabric paint can be applied for a bohemian look..
  animal dildo

  dildos This is a great beginner’s glass dildo, because the shape and
  texture is simple and allows you to enjoy and experience the maximum benefits of this material.

  Many of my friends tell me “How could you have a glass dildo? Aren’t you worried it will break or shatter?”.
  To be honest, I’m not worried about it. This kind of question is a little
  outside the scope of what we do here. A quick Google search has shown me some results of adverse
  effects on kidneys and intestines for ibuprofen (and
  most NSAIDs for that matter), but I’d be wary of just trusting information over
  the internet without knowing the source. To find studies, you’d probably have to search medical journals, but honestly, your best bet would be to talk to your doctor.
  dildos

  animal dildo The “Chocolate” vibrator section is pretty
  obvious as to what it is if you were to leave it out.
  It is very nice for travel, as it is light and small. It will pack easily in an overnight bag, or to be checked into luggage for flight.
  I love it for so many reasons. First, this toy feels
  great, the sculptural curves in the main body are not there just for looks; they fit
  perfectly in my ass. But they sure do look good too!
  You can tell that the shape is well thought as soon as you get the Romp in. animal dildo

  horse dildo Indeed, it is the only thing that ever has.
  Margaret MeadI’ve heard the argument that it’s rude to have to
  watch a woman breastfeed while eating (in a restaurant
  for example.) Their solution? They should go to the bathroom, or
  the car. Wha? I wouldn’t want to eat in a public washroom, nevermind force a woman to breastfeed in one.

  The founders also have the lingo down. “Our mission is to close the pleasure gap,”
  Ms. Fine said during a recent tour of the company’s
  office in Greenpoint, Brooklyn. horse dildo

  g spot vibrator I dream he cheats on me about every 6 weeks.
  I always tell him afterward, accusingly. He then assures me it not happening, which I knew deep down in the first place.

  Obama did not take questions from reporters after his remarks.
  Attorney’s office in St. Louis and the local
  FBI field office, are investigating the shooting in a parallel probe to the state investigation. Hell, I still go through times where I feel
  like that, especially since almost all of my friends are in romantic/sexual relationships.
  But, unless you’re psychic (btw if you are, could you hook me up and
  help me sort out my future? ), there’s no way to know that for certain. It’s very unlikely that you’ll only have had one sexual partner
  and that’s that.Also, when it comes to finding a guy who’s feminist:
  there are actually quite a few dudes who are on board with feminist ideas, but
  because of misconceptions surrounding feminism may not even be aware that they’re on board with feminist ideas.
  g spot vibrator

  dog dildo I can hear them in my kitchen, which is across the
  house. That is one of the downfalls of this product,
  but there isn’t many of them. I just don’t like toys that are loud..
  No, not usually. So if i have taken more than two tests and all read out
  not pregnant. And have gone to the doctor, had blood work done.

  The material does not have a noticeable taste, aside from a slight chalkiness from the cornstarch on the surface that
  keeps the material soft and non sticky. The stretchy material
  feels realistic and is particularly convincing when moistened with a good water based lube.
  The realism is further enhanced if you take Fleshlight’s
  advice to warm up the sleeve in a bowl of warm water prior
  to playing dog dildo.

 20. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good
  content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 21. I don’t even know the way I stopped up here, but I believed
  this publish used to be good. I do not understand who you might be but definitely you are going to
  a famous blogger should you aren’t already. Cheers!

 22. My brother recommended I might like this blog. He used to be totally right. This put up actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks! buy viagra sample

 23. Thank you for the auspicious writeup. It in truth was
  once a amusement account it. Glance complicated to far delivered agreeable from you!
  However, how can we communicate?

 24. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this excellent blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS
  feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share
  this website with my Facebook group. Chat soon!

 25. [url=http://furosemide1.com/]furosemide 20 mg[/url] [url=http://lisinoprilhcz.com/]lisinopril online pharmacy[/url] [url=http://prednisonetl.com/]buy prednisone online[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]doxycycline 20 mg[/url] [url=http://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url]

 26. You are so awesome! I do not think I have read through a single thing like
  that before. So good to find somebody with a few
  genuine thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up.
  This web site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 27. You actually make it seem so easy along with your presentation but
  I to find this matter to be really one thing that I feel I
  might by no means understand. It kind of feels
  too complex and very large for me. I’m looking ahead for your subsequent submit, I will try to get the cling of it!

 28. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 29. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually realize what you are talking approximately!
  Bookmarked. Please additionally visit my website =). We will have a hyperlink exchange contract among us

 30. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will
  be a lot more useful than ever before.

 31. sex toys
  She has also gained 80+ pounds. I guess the only thing good is that she has it later in life,
  she is 49. I couldn’t imagine haveing as a teenager or 20’s.

  These are great points. Hospital administrators are reluctant to say this on the record because they
  don want to sound “anti patient,” but one told me privately that
  their billing department “spends all day, every day explaining to patients what their insurance does and does not cover.” The point
  was that people usually shop for the cheapest insurance, not
  the best, then blame the hospitals for the big bill.
  The problem arises when the conversation about what is covered and how much it will cost happens AFTER treatment, not
  before.

  g spot vibrator So what do other men like toI have been wearing boxers for at least a decade now.
  Recently my wife and I were in Express and she saw the boxer briefs and had to buy me a
  pair. Once I tried them on, I definitely do like them
  a lot and so does she. Scoop up and reserve 6 to 8 tablespoons of the fat that has congealed on the chilled brisket.
  Transfer the meat to a cutting board and then measure the cooking liquid (in a large liquid measuring
  cup); you should have about 6 cups. If there is more, pour that into a saucepan and boil
  it down to the right amount; if you have less, add enough broth to
  make a total of 6 cups. g spot vibrator

  dog dildo The massage oil is called Love Garden Sensual Massage Oil.
  The bottle is 2 fl. Oz and comes in a very
  light caramel color. That is about how far you
  will be able to penetrate. There is a hump that the underside of the head will fit
  into. This helps keep the toy in place. No personally identifiable information.
  No posts such as “who is this person” or posts with email addresses and phone numbers.
  Actors/actresses not common knowledge in the
  public domain are off limits, and historical figures not common knowledge within the
  public domain are off limits. dog dildo

  male sex toys Copeland said a citizen alerted an officer
  with the Riverdale Park Police to what he thought was
  suspicious activity in a nearby parking lot.

  As the officer walked to the car, the driver sped off and crashed soon after, ejecting the two
  women before police arrived at the scene, Copeland said.A
  woman was killed early Monday in the Prince George’s County town of
  Riverdale, when the car in which she was riding crashed as it tried to elude
  police, WRC TV (Channel 4) reported.The crash closed Route 410 (East West Highway) near the intersection with Kenilworth Avenue during the first part of the morning rush.Riverdale police
  had been looking for the vehicle after a theft suspect who they were
  chasing on foot got into the vehicle and fled, WRC said.Police found the car after it had crashed, and one of its two occupants
  had been ejected, WRC reported. Both occupants of the car were women, police told the
  station. male sex toys

  gay sex toys Sleeping in for hours on days off from school is comparable to living in a
  different time zone on the weekends and suffering the effects of
  jet lag during the first days of the school week.
  “The idea that it OK to go to bed at midnight or one in the morning on a weekend night and then sleep in until noon is actually a major problem,” said Dr.
  Lewin. Now that was actually quite fine for about
  3 4 weeks. (NOTE I NEVER CHEATED ON HIM) That night i didn’t make out with anyone
  or make any hookups, but i did have some intimate danicng moments with some guys.
  The next day rolled around and my ex wouldn’t talk to me!!!!
  apparently he heard that i was planning on having sex
  with some guy he wasn’t a fan of, and was PISSED OFF.
  gay sex toys

  adult stores near me I just really with it wasn’t so unbelievably hard for me.

  My mother literally nearly broke up with her
  boyfriend last monday, got his initials tattooed on herself tuesday, cheated on him saturday and doesn’t
  regret a thing. I can’t even plan a date with someone without thinking of all the impacts it could have
  on the rest of my life.. Sure, I understand not wanting to go down on me if it had been a week since my last bath, but if I showered
  yesterday I don’t see the big deal. Anyway, that’s
  his perogative but I also explained there were other things he could
  do that didn’t involve going down on me if he didn’t feel
  comfortable. It was really the second criticism that got
  to me though the leg hair. adult stores near me

  horse dildo Thinking about these things may make you feel
  angry or uncomfortable especially to be spoken to as a potential rapist or someone who could be enabling rape but it’s an important reality.
  We should be a LOT more angry about anyone being raped, and about anyone having to live in fear of rape,
  than we should be about anyone telling us that we need to be careful not
  to rape or enable rape, and there are things we can do to NOT rape someone,
  or to keep from enabling rape. It’s a whole lot worse to be raped
  than it is to be considered a potential or even an actual rapist:
  someone can change their mind about how you’re considered, especially when your actions stand counter to their
  accusations. horse dildo

  dildo And to “eye95” how can you even suggest that we’ve got 20 more
  years of “mama G?” I give her 4 at best, and that’s only if the Press is dumb enough to keep covering these inane stories about her and her very ordinary family.
  The engagement got them some attention; story about how
  mom doesn’t approve of Levi sucked more people in; maybe if they keep saying they will get married real soon that will get them some interviews/money for discussing
  whether or not she is pregnant; discussing the wedding plans should get a few
  magazines to pay; should they ask for a million dollars
  for the wedding pictures? and then the breaking of the engagement just before the wedding should
  be a big news story. That should get us into November and make both of them very wealthy
  (just like mom) if they let their imagination run wild.
  dildo

  g spot vibrator A boy could only go around to a girl house if
  he stayed on the ground floor and went to
  the official visitors room. You could always use the bin to
  lock the door from the inside. There was an informal rota as to which pupil could book this room,
  with its rather grubby sofa.. “The Sun”, “Sun”,
  “Sun Online” are registered trademarks or trade names of News Group
  Newspapers Limited. This service is provided on News Group Newspapers’ Limited’s Standard Terms and Conditions in accordance with our Privacy Cookie
  Policy. To inquire about a licence to reproduce material, visit our Syndication site.
  g spot vibrator

  gay sex toys So that would be March. Of this yearAlso, if it IS indeed an expiry date, that means it expired 6 months ago.

  Are they still “safe” to use? My boyfriend used one this
  morningThanks very much Kindred. He has walked in while I am cooking dinner and had a major hard on,
  and I will simply bend over, hike my skirt, or drop my jeans
  and say “have at it, but don take too long, I have to pull stuff out of the oven in ten minutes”.
  We don have to make it a huge sex fest (although we
  often do), but if it is just “relieving sexual tension”, why bother with his
  hand, if my hand, my mouth, my vagina and my tush are immediately available for his thrusting pleasure, anytime, with no reservations needed???

  It why I really don get the idea of married people masturbating?
  I have pleasured myself with a finger or toy, if he is away on business (and usually,
  I am letting him watch, via a secure online connection),
  but other then that, if we are together, I would much rather have
  his tongue on my clit then my own finger. I don see
  how any lady wouldn I know I am odd that way. gay sex toys

  male sex toys Max Balls N All Moisture Control is a thick, white, luxurious cream that smoothes on easily and begins to control moisture right away just like a good quality deodorant will.
  It isn’t runny even if the bathroom is warm after a shower.
  It washes cleanly away in the shower and won’t leave a guy smelling
  like he has bathed in perfume.. But still. I don’t talk to my parents
  if I’m having sexual problems. That’s why I’m thankful for a
  site like this!. “I was just sitting there in my bunk, and I started wondering how life had turned out for her,” said Mr.
  Garish, 34. McKeesport, Pa., the working class city where he and Ms male sex
  toys.

 32. you’re in point of fact a good webmaster.
  The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re
  doing any unique trick. In addition, The contents are
  masterpiece. you’ve performed a wonderful activity on this matter!

 33. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours
  lol

 34. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a
  tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 35. [url=http://furosemide1.com/]furosemide brand name[/url] [url=http://avodart24.com/]avodart 0.55 mg[/url] [url=http://diflucan5.com/]diflucan 150 mg[/url] [url=http://doxycyclinehycl.com/]buy doxycycline 100mg[/url] [url=http://diflucan10.com/]diflucan cream[/url]

 36. You can then sustain their interest by presenting them informative and
  interesting information material. For example, a person are paid Ough.S.
  $ 1 write a 500 word article is spend 30 mins doing study?

 37. Hello to all, how is all, I think every one is getting more
  from this web site, and your views are pleasant for new people.

 38. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting
  provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!

 39. Wow, marvelous weblog layout! How long have you been running a blog for?
  you make blogging look easy. The entire look of your site is magnificent,
  let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just could not depart your site
  prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors?
  Is gonna be again steadily in order to check up on new posts.

 40. I am curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m experiencing some small security problems with my latest website and
  I would like to find something more risk-free. Do you have
  any solutions?

 41. 秋華賞はこれで行きまーす♪
  .
  秋華賞 ダノンファンタジー クロノジェネシス エスポワール カレンブーケドール 競馬 馬好き 競馬女子
  umajo
  競馬予想 競馬好きな人と繋がりたい
  keiba horse 경마

 42. Spot on with this write-up, I really suppose this website wants way more consideration. I’ll most likely be again to read much more, thanks for that info.. modafinil

 43. dog dildo
  The waist band could be a bit thicker but its nice and stretchy and looks fantastic.
  The legs are a great fit snug but not restricting.

  I found that the material was a nice thickness and the o ring didn’t
  add too much bulk,in fact it fits nicely of the pouch and under clothing is not visible as added layers..

  Now, swaggering back, they jeered at the other kids.Francie’s face burned at the name.
  No comfort knowing that the taunters were rag pickers too.
  No matter that her brother would straggle back,
  empty handed with his gang and taunt later comers the same
  way.

  gay sex toys The faces behind the numbers. It’s been a grim
  start to 2011 in Prince George’s County, which had 16 homicides in January.

  We offer these portraits of the 16 victims, including a physics and astronomy major at the
  University of Maryland and a teenager who would wake up and
  cook eggs for his 3 year old brother so his mother could get some extra sleep..

  Before there was history, there was pre history, which, come to think of it, is kind of like cultural foreplay.
  411 from the dawn of recorded time newsreel provides proof positive that before the plot thickened and balance of gender roles shifted from
  Venus centric to penis centric, the sexual prowess of women was a
  matter of awe and inspiration. Whether or not you believe the “cunt”roversial theory espoused by Brit gynecologist and just plain downright curious fellow Anthony Perks (as published in the Journal
  of the Royal Society of Medicine) that Stonehenge
  is in actuality a wooly mammoth fertility symbol constructed in the shape of a giant
  pussy at least, when viewed from a bird’s eye perspective there’s no denying that the Venus of Willendorf, a
  four inch carved figurine dating back to the Paleolithic era is one hot
  prehistoric mama. gay sex toys

  gay sex toys I have been doing reviews for Eden for about a year and
  a half now almost two. I started in December of
  2011. A friend had introduced me to this site I had signed
  up and was looking around and doing a lot of reading
  before I had even attempted to try reviewing. Boosting corporate income tax rates and squeezing loopholes
  would hurt other companies, such as capital intensive industries.
  Oil and gas companies, for example, take advantage of
  special depreciation rates, two of which are about a century old.
  International companies such as pharmaceutical or technology firms shelter income abroad to avoid taxes in the United States..

  gay sex toys

  sex shop Instead of adding tracks to Playlister you can now hit to My Tracks and the track
  will be added to the “My Tracks” page. The My Audio Video section now gives you personalised recommendations and an area where you can browse the very
  best of BBC Music. Personalised recommendations for Tracks, Artists and BBC Playlists are coming
  soon.. First of all, don’t wash your hair more to try
  to get rid of the dandruff. You just follow the directions on the bottle.

  There are tar based shampoos, too, for very tough cases (like Neutrogena “T Gel” shampoo),
  but they can be harsh, so if a mild dandruff shampoo doesn’t help, I’d say it might be time to see a dermatologist about
  it. sex shop

  animal dildo And going. And going. And going, until I got handcramps and passed the
  lube over to him to finish. Take a minute and think about
  how great it would be to have enough money to do the things love and for the people you love and then think about
  how You would go about getting it, from our Government who cant even balance a budget or
  proudly from the fruits of Your labor. I suppose if they are not and possibly losing their homes, it’s just because they haven’t worked hard enough.
  The recession hasn’t hurt the rich at all, especially the richest people around who
  are on Wall Street. animal dildo

  animal dildo Communicate with your partner about anal penetration. If
  you’re flying solo, make sure to listen to what your body is telling you.
  If your partner has just inserted a finger in your ass, let him/her know if
  and when you are ready for another. My partner liked how the cool spritzes
  felt on his skin and loved it even more when I
  rubbed them in. The bottle says to apply 2 4 sprays per application, but my partner is larger than average
  and in order to not get this everywhere, I instead did about 6 8
  closer sprays and spread the liquid in myself. He has a very sensitive head and so I was afraid to apply it there.
  animal dildo

  g spot vibrator I been getting professionally waxed for almost 10 years, now.
  (I have curly hair. Everywhere. No data is shared unless you engage with this feature.
  (Privacy Policy)Google YouTubeSome articles have YouTube videos embedded in them.

  (Privacy Policy)VimeoSome articles have Vimeo videos embedded in them.
  As I understand it, colon cancer is the ONLY completely preventable cancer.
  It takes years and years to develop, so a
  colonoscopy at any point puts you in the clear. The
  sad part and I know of two people like this are the ones who get colon cancer before they turn 50, when you begin to think about getting
  the exam. g spot vibrator

  fleshlight If you find that the lubricant is becoming too
  dry or sticky a small amount of water or saliva added
  can react with it to create more liquidation of the lube.
  This lube is also safe with silicone toys and
  penile masturbation. I found that the cap for the perfume like spray bottle was
  a nice addition because it gives access to easy storage without
  worry of spilling. But I think my parents would argue that my generation is the lucky one.

  We have free porn, online dating sites and a frank openness about sex toys that they didn’t in the 1960s.

  If my parent’s generation benefited from the Sexual Revolution, then we benefitted doubly so from the Digital Revolution..

  fleshlight

  animal dildo There are actually plenty of them still available in the marketplace,
  mostly in brick and mortar stores, I would imagine. We just haven had any to ship and never remanufactured them after the first couple of runs.
  We also sold a lot of these as private label items, so unless someone knew that XHale was the manufacturer,
  it would have been a mystery Now that the glass lawsuit
  is said and done and the rest of the glass manufacturers are in full force again with their glass lines,
  we felt it would be a good time to start making them again.
  animal dildo

  adult store The clone a willy chocolate kit is a great idea to add a little humor to any couples sex life.
  This item is intended to be fun and a gag, but it takes
  a male who is willing to stick his willy into the mold.
  There is no ingredients list to the molding powder, so there could be a risk of irritation..

  The rotating beads are just amazing. The control for
  this controls how fast the beads/shaft rotate. Now
  If I put this on any level, even the highest, and then squeeze it with my had the rotation with eventually stop.
  adult store

  fleshlight Located mainly in the tip, the vibrations are still felt throughout the toy.
  The high speed may cause numbing of the fingers, whereas the low speed vibrations are barely felt in the handle.

  The vibrations are not particularly strong. Perhaps it would be helpful to look at the question closely.
  You ask if we feel it. If you asked if we know it the answers may be different.
  Oscar Estefan Gonzales Godinez, 25, of Hyattsville, pleaded guilty to one count
  of theft under $1,000 and was sentenced to 18 months, all suspended except 40 days
  for time served. He also was sentenced to 18 months of supervised probation. Ludin Rodimiro Mejia Cambara, 20, of Silver Spring, remains incarcerated pending a
  continuance.. fleshlight

  dildo A timbered ridge rises to the east, out of which flows the Jocko River, fat with snowmelt in the spring.

  The highway curves through ranchland, then briefly splits
  to accommodate Arlee’s five block downtown. Tourists who stop at the charming huckleberry themed restaurant or the coffee shop and art gallery don’t always realize they’re guests of a sovereign nation: the Confederated Salish and Kootenai Tribes.
  Be careful where you get information on how violence in games may damage
  society at large. Its an adult game, equivalent to Goodfellas or Pulp Fiction in the film world.
  That does mean that the game should not be at all marketted at children dildo.

 44. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody
  else encountering issues with your site. It looks like some of the text in your
  content are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to
  them too? This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before.

  Thank you

 45. This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

  Short but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 46. [url=https://tadalafilcia.com/]tadalafil generic[/url] [url=https://albendazole365.com/]buy albendazole on line[/url] [url=https://fluoxetine1000.com/]fluoxetine 40mg capsules[/url] [url=https://albuterol365.com/]buy generic albuterol[/url] [url=https://vardenafill.com/]buy vardenafil online cheap[/url] [url=https://zoloft24.com/]zoloft generic[/url] [url=https://furosemidetab.com/]furosemide cream[/url] [url=https://furosemide1.com/]furosemide tablets uk[/url] [url=https://prednisonester.com/]prednisone 20 mg[/url] [url=https://furosemidelab.com/]furosemide medicine 20 mg[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.