Doğu Karadeniz Eşkiyaları, Trabzon ve Çevresi

“Eşkıya” Arapça “şaki” kelimesinin çoğulu olarak dilimizde yer almakta olup; bahtsız, kendi halinde olmayan (fenâ hareketli), haylaz, habis, haydut ve yol kesen anlamlarını içerisinde barındırmaktadır. Bu anlamları bütün lügat ve ansiklopedilerde benzerdir. Eşkıyalığın bu genel anlamı dışında yapılan eylemin şekliyle ilgili olarak özel adlandırmalara da tabi tutulmaktadır. Yol kesmekle tanınan eşkıyalar; “kutât-i tarîk”, “haydut” veya “türedi kutta-î tarik” diye adlandırılırken pek adı duyulmamış eşkıyalardan; “türedi eşkıyası”, “haramizâde”, “erazil” ve “hırabe” gibi sıfatlar da kullanılmaktadır.

Bu eşkiyalar bölge halkına akla gelmeyecek türlü eziyetlerde bulunmuşlar, Halkı dövme, öldürülme, her şeyden mukaddes olan ırz ve namusuna göz dikiliyorlardı, Altın, gümüş ve nakitle beraber diğer tüm değerli eşyaları gasp ediliyordu. Eşkiyaların şerrinden korkan halkın tek sığınağı devletti, Dış meseleler nedeniyle yorgun düşen devlet halka yeterli desteği veremiyor Eşkiyalarda dilediği şekilde soygunlar yapıyor topladıkları ganimetleri kendi aralarında paylaşıyordu.

1- 1856 Rize Kazası Eşkiyası : Rize Kazası’na bağlı Kura-i Seba’a adlı bölgede bulunan halkın vergi yükümlülüklerini ödemedikleri ve yöre ileri gelenlerinden Ekşioğulları sülalesinin etrafta bulunan yöre halkından savunmasız ve fukara olanlara saldırarak ırz ve namus larına tasallut edip cinayet işledikleri mahalli idare tarafından tespit edilmiştir. Yörede cereyan eden uygunsuzluğun ortadan kaldırılması için güvenlik güçleri gönderilmiş ancak bölgenin sarp ve dağlık olması, eşkiyaların Erzurum Vilayeti’ne bağlı İspir Kazası’na kaçmaları takibatın sonuçlandırılmasına engel olmuştur.

Rize Kazası Müdürü Mehmed Beğ, idari taksimatın neden olduğu aksaklıkları ortadan kaldırabilmek için eşkiya takibatında Erzurum Vilayeti Valisi Vecihi Paşa ile işbirliği yapma yoluna gitmiştir. Telgrafla hız kazanan haberleşme imkanı sayesinde ve ortaklaşa alınan karar gereğince Erzurum Vilayeti’nden İspir Kazası yöresine ve Rize Kazası’ndan da Kura-i Seba’a mıntıkasına askeri kuvvet gönderilmiş ve iki taraftan sıkıştırılan eşkiya ele geçirilmiştir. İspir Kazasında ele geçirilen eşkiyanın yargılanmak üzere Rize Kazası’na sevkedildikleri ve davacıların bu yöredeki mahkemelere başvurdukları Trabzon Valisi Esat Bey tarafından hükumete bildirilmiştir.

2- 1860 Ordu Sancağı Eşkiyası : Ordu Sancağı bünyesinde kura’a ve redif firarileri (asker kaçakları) bir araya gelerek eşkiyalık yapmaya başlamış ve mahalli idareyi acilen önlem almaya mecbur bırakmıştı. 1859’dan beri yerel imkanlarla sürdürülen mücadele başarıya ulaşmayınca Meclis-i Vala ve Maliye Nezareti’ne müracaat edilerek gerekli destek talebinde bulunulmuştu. Meclis-i Vala’nın olumlu tutumu ve Maliye Nezareti’nin onayı ile özel bir güvenlik gücü oluşturulmuş ve firarilerin tesis ettikleri eşkiya grupları üzerine sevkedilmiştir.

3- 1860 Erbaa Eşkiyası : Canik Sancağı’na bağlı bulunan Çarşamba Kazası idari takismatta meydana gelen boşluk nedeniyle fırsat bulan eşkiyalann faaliyetlerine sahne olmuştur. Aslen Mersin yöresinden göçerek Erbaa yöresine gelen İçellioğlu Ali lakablı şahıs 1857 senesinden beri yandaşlanyla birlikte Çarşamba yöresine geçip soygun ve cinayet gibi yasa dışı yollarla halkı bezdirmiş ve mahalli güvenlik güçlerinin takibatı esnasında da Sivas Vilayeti’ne bağlı Erbaa Kazası’na geçerek kendisini kurtarmıştır. 53 1860 senesinde Mahalli İdare’nin de hemfikir olması üzerine yöredeki askeri birimlerden yararlanılarak özel bir birlik oluşturulmuş ve sıkı bir takibat için gerekli olan 6.500 kuruşun hazinece ödenmesi talep edilmişti. Meclis-i Valiı’da karara bağlanamayan bu meblağın hazinece karşılanması konusu ve Sivas Vilayet yöneticileri ile diyalog ve işbirliği yolunda etkisiz kalan Canik Sancağı yöneticileri eşkiyanın bertaraf edilmesinde başarısız olmuşlardır.

4- 1860 Canik Sancağı Eşkiyası : Canik Sancağı’nda bulunan Laz taifesi yasaları çiğnemekte ve toplumun huzurunu bozmaktaydı. Samsun merkezinde artış kaydeden Laz nüfusunun geldikleri yörelere gönderilmeleri Canik yöneticileri tarafından karara bağlanmış ve kendilerine kefil olarak yerli halktan şahısların müsaadesi ile ikamet edebilecekleri beyan edilmiştir. Ayrıca, yöre asayişinin sağlanabilmesi amacıyla Tezkire Memuru ve Liman Reisi uyarılarak işsiz güçsüz Laz taifesinin şehre sokulmasının engellenmesi emredilmiştir. Canik Mutasamfı bulunan İsmail Kamil’in uygulamaya koyduğu uygulama etkisini göstermiş ve yörenin güvenliği kısa sürede düzene girmiştir.

5- 1861 Fatsa Kazası Eşkiyası : Canik Sancağı’na bağlı bulunan Fatsa Kazası’nda 1858 senesinden beri faaliyet gösteren eşkiyanın yakalanabilmesi için de yöredeki askeri birliklerden temin edilen özel bir birlik hazırlanmış ve 15 Zabtiye erine 15 günlük takibatları için 1.935 kuruş tahsis edilmiştir. Zabtiye erleri başarılı olarak Fatsa havalisinde eşkiyayı bertaraf etmişlerdir.

6- 1863 Trabzon Sancağı Eşkiyası : Trabzon Sancağı ve buraya bağlı kazalarda kura’a firarisi ve kanun kaçaklarının birleşerek 1862 yılından beri eşkiyalık yaptıkları Meclis-i ViiIii’ya bildirilmiş ve eşkiyanın takibatı işi için görevlendirilecek özel birlik için izin ve masraflarının da Maliye Nezareti’nce karşılanması taleb edilmiştir. Halkın güvenliği ve emniyetinin öncelikli olduğu Meclis-i Villii’da vurgulanmış ve eşkiyanın takibi için iki buçuk ay zarfında özel görevle eşkiya takibine gönderilecek zabtiye erlerine aylık 8.000 kuruşu aşan maaş verilmesi kararlaştırılmıştır. Trabzon Sancağı’nda eşkiyanın takibi işi için toplam 20.000 kuruşluk masrafta bulunulmuştur.

7- 1865 Trabzon Sancağı Eşkiyası : Tonyalıoğlu Ali Trabzon yöresinin meşhur eşkiyalarından olub 1858 tarihini takip eden yıllarda tutuklanmış ve idama mahkum edilmişti. İdam kararı kesinleşen mahkum aracıların vasıtasıyla padişahın affına uğramış ve hapsedilmişti. 1863 senesinde, 5 yıldan beri tutuklu kaldığı Trabzon hapishanesinde iken, Trabzon Hükumet Konağında yangın Çıkmış, çıkan kargaşada kaçabilme fırsatı zuhur ettiği halde kaçmayarak kaçma teşebbüsünde bulunanları da engellemek suretiyle hizmette bulunmuştur. Göstermiş olduğu yararlılık ve sadakat nedeniyle içeride kaldığı süre kafi görülüp Emin Muhlis Paşa’nın merkezle olan yazışmaları neticesinde Tonyalı oğlu Ali affedilerek serbest bırakılmıştı.

Ancak, tahliyesinden bir müddet sonra tekrar eşkiyalığa başlamıştır. 1864 senesinden itibaren Trabzon Sancağı yöresindeki binalara saldıran ve evleri hasara uğratarak soyan Tonyalıoğlu Ali ve arkadaşlarının yakalanması için oluşturulan askeri kuvvet için Trabzon Sancağı’ndan alınmakta olan 1863 senesi Şubat vergisinden 10.000 kuruşluk bir ödül tahsis edilmiştir. Tonyalıoğlu Ali nin soygunlarda elde ettiği hazine miktarı ve nerede saklı olduğu bilinmemektedir.

8- 1868 Tirebolu Kazası Eşkiyası : Trabzon Sancağı dahilinde Tirebolu Kazası’na bağlı bulunan Kulancık köyünden Hucuroğlu Hüseyin adlı şahıs 1860 senesinde ismine kura’a isabet ettiği için silah altına alınmıştı. Tersane-i Amire’de Bahriye Askeri olarak iki sene hizmetten sonra arkadaşı İbrahim ile birlikte firar ederek memleketine gelmiş ve yörede bulunan diğer bazı eşkiya grubları ile de zamanla birleşip güçlerini arttırmışlardır. Trabzon Sancağı yöresinde köyleri basıp, yol kesmek geceleri evlere saldırıp soygun yapmanın dışında 1862-1868 seneleri arasında resmi olarak kaydedilebilen ondokuz kişiyi de tüfekle öldürmüşlerdir. Bütün bunlardan daha esef verici olarak da köylerden kaldırdıkları küçük yaştaki çocuklar ve genç kızlara kendi hizmetlerini gördürdükten sonra işkence ile öldürmeleri olmuştur. Yöre halkının tepkisini çeken bu türden olaylar karşısında mahalli idareciler çareyi eşkiyaların yakalanmasında hizmeti görülecek olanlara 10.000 kuruşluk ödül vermede aramışlardır.

1868 senesinde Tirebolu’ya bağlı Boynu Boğiş (Boynuyoğun) kö- yü sakinlerinden Karga oğlu Mehmed ve Mustafa’nın evini basan Hucuroğlu Hüseyin ve altı arkadaşı yöre sakinlerinden Mehmed’i asmışlardır. Ancak, Mehmed’in kardeşi Mustafa’nın hanımı Keziban küçük çocuklarının elinden alınması ve kendi kocasının da katledilmesi üzerine eşkiyaya balta ile saldırmış ve bir eşkiyayı balta darbeleri ile parçalamıştır.62 Çıkan kargaşadan haberdar edilen güvenlik birimlerinden zabtiye askerleri ilk etapta beş eşkiyayı ele geçirmiş; kaçan eşkiyayı takip etmiş ve gece olmak üzere iken ormanlık bir mevkide kuşatıp silahlı müsademe sonrasında Hurucoğlu Hüseyin’i yaralı ve iki arkadaşını sağ olarak ele geçirmiştir. Tutuklanan eşkiyaların sorgulamalarında Hurucoğlu Hüseyin, kardeşi Süleyman ve arkadaşlarından Kara Mustafa oğlu Hasan suçlarını itiraf ederek tutuklanmışlardır. Eşkiyaların ele geçirilmesi esnasında yararlılıkları görülen Keziban Hanım’a 500 kuruş ve zabtiye başına 500 kuruştan 11 nefer zabtiye askerine toplam 5.500 kuruş bağışta bulunulmuştur.

Eşkiyanın yakalanması esnasında yöre halkının yardımı ve çatışmada güvenlik güçlerinin zayi at vermemesi hem asker hem de halk için diğer eşkiya grupları ile mücadele de moral kaynağı olmuştur.

9- 1869 Gümüşhane Eşkiyası : 1868 senesinden beri Gümüşhane’ye bağlı Şiran yöresinde Deli Paşo adlı bir eşkiya ortaya çıkmış ve yöre halkını mağdur etmiştir. Erzincan, Gümüşhane ve Karahisar-ı Şarki yörelerinde arkadaşları ile birlikte çeşitli suçlardan ötürü aranan eşkiyalar faaliyet gösterdikleri yörelerin mutasarrıfları arasındaki işbirliği ve ıv. Ordu mensubu askerlerin takibatına rağmen ele geçirilememişlerdir.641869 senesinde Trabzon Valisi Tahsin ve Şiran Müdürü Mustafa Ağa yörede bulunan 4 aşiret beyine ve maiyetlerindeki 30 nefer silahlı adamlarına 6.000 kuruş ödül vermek suretiyle eşkiyanın takibinde görevlendirmişlerdir. Aşiret reisieri ve maiyetlerinde bulunan adamlarının yöre arazi yapısını iyi bilmeleri sebebiyle Deli Paşo ve arkadaşları kısa sürede ele geçirilmiş ve yargılanmak üzere Erzincan Mahkemesi’ne sevkedilmişlerdir.65Eşkiyanın yakalanmasında gayretleri görülen Şiran Müdürü Mustafa Ağa’nın hem mal ve hem de bedenen yapmış olduğu hizmetler göz önünde bulundurularak kendisine Kapucubaşılık rütbesi verilmiştir.

Sonuç itibariyle 1856-1869 yılları arasında Trabzon Vilayeti bünyesinde meydana gelen eşkiyalık faaliyetleri ele alındığında bölgede cereyan eden eşkiyalığın bazı karekteristik yanlarının olduğu söylenebilir. Eşkiyaların hemen hepsi bu yörenin sakinleridir. Yine eşkiyalık suçunu işlemelerinin en büyük sebebi olarak da askerlik yükümlülüğünden kaçan insanların kanun karşısında suçlu duruma düşmüş olmalarında aramak gerekir.

Yöredeki eşkiya ile mücadelede bölgenin coğrafi yapısının hem güvenlik güçlerine hem de eşkiya gruplarına oldukça çetin tabiat şartları sunması; yöreyi eşkiyalık faaliyetleri için cazip kılmamaktadır. Dağlık ve ormanlık yapının saklanmak için uygun bir ortam sunduğu iç karadeniz bölgesi sert kış şartları ve göçebe bir yaşam tarzına sahip yerli halkı nedeniyle cazip bir sığınma alanı değildir. Sahil şeridi ise güvenlik güçlerinin ve devlet otoritesinin yoğun bir şekilde varlığını gösterdiği bölgeler olması ve iç bölgelere olan kaçış imkanlarının kolayca kesilebilmesi gibi dezavantajları nedeniyle eşkiya için tasvib görmeyen bir yapıya sahiptir. Trabzon merkez sancağa bağlı yörede eşkiyanın gizlenebilmesi için en uygun arazi yapısı sahilden daha içeri kesimlerde yer alan ve dağlık bir arazi yapısına sahip bulunan Tonya ve Tirebolu yöreleridir. 67Canik ve Ordu mıntıkasındaki eşkiyalar ise takibata uğradığında çareyi, daha uygun sığınma koşullarının mevcud bulunduğu ve siyasi otoritenin daha az tesirli olduğu, Sivas Vilayeti sınırlarına kaçmakta bulmuşlardır.

Yörenin sosyal yapısı diğer yörelere nazaran farklılık arz eder. Eşkiyanın çoğunlukla sahil yerleşim birimlerinin yerlisi olması iç karadenizde devlete sadakatle bağlı bulunan konar göçerler tarafından imhaları sonucunu da beraberinde getirmiştir. Konar-göçer aşiret ya da yörük toplulukları ile yakın bağları bulunmayan sahil insanı iç karadenizin yaylalarını kontrol eden bu insanlardan destek alamamış ve buralara sığınamamışlardır. Örneğin, Şiran bölgesinde faaliyet gösteren ve Şiran eşkiyası olarak anılan Deli Paşo’nun yakalanmasında Gümüşhane yöresinde bulunan 4 aşiret beyi adamları ile birlikte devletin güvenlik güçlerinin yanında hareket ederek bölgedeki asayişi sağlama yönünde hizmette bulunmuşlardır.

Devletin ticaret merkezleri ve yol güzergahlarında meydana gelebilecek eşkiyalık faaliyetlerine karşı gösterdiği ehemmiyeti yoğun bir ticarete sahip olmayan Trabzon sahil bölgesinde aramak hatalı olacaktır. 1830’lu yıllarda Erzurum-İran güzergahında eşkiyalann baskını ile karşılaşıp malını kaybedenlere devlet zararlarını tazmin etme güvencesi veriyordu. Ayrıca, Trabzon-Erzurum yolu üzerinde kervanların korunması için silahlı muhafızlar devriye olarak gezdiriliyorlardı.69 Fakat, Karadeniz sahil kesiminde ve iç kesimlerinde eşkiyalık nedeniyle meydana gelebilecek zararları tazmin yönünde devletin varlığı söz konusu değildi. Devlet, eşkiyanın takibatı için mali destek ve bürokratik yasal kolaylıkları yöre yöneticilerine sunmaktan öte bir şey de yapmamaktaydı. Trabzon Vilayeti yerel yöneticileri eşkiya ile mücadelede yöre imkanlarını kullanmak ve civar vilayet yöneticileri ile koordineli bir şekilde hareket etmek suretiyle başarı göstermişlerdir. Diğer bölgelerde kullanılan Kırserdarı uygulamasına Trabzon’daki eşkiya ile mücadelede de yer verilmiştir.70 Ancak, yöre idarecileri Trabzon Vilayeti’nde yörede bulunan konar-göçer grublarının yanısıra mevcut askeri birlikleri de uygulamaları ile aktif hale getirmişlerdir. Asli görevi yöre asayişini temin etmek olan deneyimli ve tecrübeli zabtiye, redif ya da bölgede bulunan ordu birliklerine mensub askerler eşkiya takibine gönderildiklerinde ve eşkiyanın ele geçirilmesi nedeniyle yaptıkları hizmetlerden ötürü mahalli mal sandıkları vasıtasıyla para ile ödüllendirilmişlerdir. Örneğin, Tirebolu’da ele geçirilen Hucuroğlu’nun yakalanmasında yararlılığı gö- rülen yerli halkla birlikte askerler de 500 kuruş ödülle teşvik edilmişlerdir. 71 Normal dönemlerde en fazla 100 kuruş aylık alan zabtiye eri için 500 kuruşluk meblağ eşkiyayı takib işinde etkili olmakta ve normal görevini daha gayretli olarak yerine getirmesine vesile olmaktadır.

Karadeniz yöresinin rutubetli ortamı, yaralanma olasılığı yüksek eşkiyalar için ayrıca sağlık problemlerini de beraberinde getirmekteydi. Tımar edilemeyen yara Karadenizin arttırdığı rutubet ortamı nedeniyle çabucak iltihaplanmakta ve yaralı eşkiyayı sonu ölümle bitebilecek hastalıklara tutulmasına sebebiyet verebilmekteydi. Gerek sahil gerekse iç kesimlerin halkının eşkiyalığı tasvib etmeyen toplum yapısı eşkiyaya barınma imkanı sunmamakta, doğanın da meskensiz bir şekilde barınmaya imkan vermemesi nedeniyle eşkiya yalnız kalmaktaydı.

Yörede eşkiyalık sonuç itibariyle 1856-1869 yılları arasında merkezi hükümetin -askeri ve ekonomi alanında- yanlış siyasi uygulamaları nedeniyle ortaya ÇıkmıŞ fakat, yerel idarecilerin gayretleri ve halkın işbirliği sayesinde kısa sürede engellenmiştir. Ekonomi alanındaki gerileme XIX. yüzyılın sonlarında da devam etmiştir. Ekonomideki kötü gidişatın bir sonucu olarak 1846’da kayıklarla kaçak silah ticareti yapan sahil insanı, 1860’da Akçaabad’da tütün ürünü ekilmeye başlandıktan sonra kaçakçılık faaliyetlerini bu sahada devam ettirmiştir. 72 Trabzon Vilayeti’nde beliren yasadışı olaylar osmanlıca belgelerde “eşkiyalık” olarak nitelendirilmesine rağmen olayların analizi eşkiyalıktan çok meydana gelen hadiselerin kanun kaçaklarının faaliyetleri olduğu tezini kuvvetlendirmektedir.

Kaynak

110 thoughts on “Doğu Karadeniz Eşkiyaları, Trabzon ve Çevresi

 1. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your
  views are fastidious designed for new users.

 2. Hey there! I’ve been reading your site for a while now and finally got the
  bravery to go ahead and give you a shout out from
  Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic
  work!

 3. Poker is counted among the top most online casino games and is
  actually one of those games which is loved for its unique sense of mystery.
  Poker is counted as luck based in addition to a strategic game as it can get opens the door to apply nnew strategies.
  The players just need to be smart enough to apply new
  strategies to win in this field. Thee basic structure of poker is easy too understand but the
  main structure, which could be the betting system, should aleo be taken into consideration.

  The bonuses that these casinos anyone make iit simpler too success at
  world wide web casino today; thre is justt not traditional casino that would most
  likelly like to a person with free .

  Even iif you have never played before, internet casinls
  caan turned into a great iin order to make money online.
  They’re fun, inn order to understand play, which enable it to be accessed whenever own the free time.
  You can even play without cash work with and help make your skills.

  Then, once you happen to be casino pro you can move in order to playing the real
  deal and dollars iss the biggesxt online.

  There is a thing called chances and even the strategiess belonging to the game.
  Clewar picture of two issues will help save from a lot of stress as soon as the
  game in order to over. It is criticaal that have got proper
  research on the games even when thbey are recommended regarding the most effective.

  Be very knowledgeable within the games tend to be playing.
  Is undoubtedly no betyter way to wwin a game than to possess the
  powwer of advice. You do not enter a battle unarmed precisely?
  So in playing onlkine casinos, really should always along with the
  best weapon–the ideas. Be diligent and discover the rules
  of the overall game. Analyze what weightloss program is then observe people today playing therefore how they connect with each a variety of other.
  Learn about the rules and really understand men and women. Lastly, look at the
  chances that satisfy your game pickerd and compare it alobg with other
  3win8 casino download. Merely so happens that some casino games have a
  more expensive payout using a lwer house edge. Knnow
  wwhich is which and choose thhe right game for you, normally boils in order to which games will
  winn yoou cash.

  When you register, plus it really can be
  instructed to download online casino software system.
  With its play forr pretend feature, yyou can realize
  their desirde to practice and hone your on the internet skolls without monetary risk whatsoever.
  Much more positive have gained sufficient confidence to plunbe into the “play for real”
  feature, yoou may have greater opportunities to get full of!
  Of course, you will not get rich at once but after some time
  and patience, you wioll get there. Furthermore, your registration is invklving charge beause there is any place
  as thee no deposit online gambling establishment. In essence, start getting rich although they might registering!

  Onlibe bingo is much the same to land bingo. Additional
  fruits and vegetables choose your cards esttablished
  the associated with players as welll as thee total payout, as well as the regularity
  of big prize payout. You should also play
  free bingo for time to reasons why ropes learn what online biongo is before playing for cash flow.
  Many online bingo games make tricky too win the ttop prizes, the match all of the numbers on card.
  If fewer than 40 numbers are drawn, you’ll have virtually absolutely no way of matching all your card shapes.
  If 60 orr more numbers are drawn, your odds improve significantly.

  Accurately reading body language gives the edge over your enemies.
  Dtect who is bluffing tto goad to be able tto fold or
  read the weak player and the bully. If you’re able to
  flush them out, yoou will certainly be giving them
  a difficult time. Now you know the way to wwin at poker the it wikll require. http://www.etvtelugu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=118.89.238.89%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D114170%26do%3Dprofile%26from%3Dspace

 4. There are advantages to playing at botth traditional brick and mortar
  casinos aand internet casinos. Some players refer the traditional casino, some prefer internet casinos annd skme players gzze at advantages 1.
  If all of your experience is internet casinos then you
  will want to exactly what differences you will understand when you
  visit a land based casino.

  This ranking seems like straight flush only by way
  of of the suit. Given that number of your ranking will exclude to tthe rule within the flush status.
  You will nogice which your flush has different numbers but the time in exact suit.
  For example: K-J-4-6-A of spade orr 4-J-2-A-A of hearts and minds.

  A match bonus is money available at an online casino too get you to them down. They are generally larger
  for first time depositors, several online casinos have player
  loyalty classes. The way a match boinus works a good internet
  casino will suit your deposit with casino rating. If the match bonus is 100%
  that means you deposit $100 you’ll receive $200 in casino consumer credit score.
  You will then shoulod are designated regarding plays simply usess withdraw
  this bankroll. Thee number is invariably rather low and plausible.
  By taking factor about these bonuses it is possible for having an edge over the casino in query run.

  Onlne poker is huugely popular, with games like Texas Hold’em beinmg on tthe list of most popular
  poker designs. The first step to playing poker
  online iss learning the hierarchy of winning hands: royal flush, straight flush, four of a kind, full house,
  flush, straight, three of a kind, two pairs, one pair, high card.
  Most onljne casinos have associated with free practice tables where new players can automobile ins and outs of online
  poker playing without risking any money, aand it’s a good
  idea to master these before oving on to actual games for money.

  3win8 casino download provide you the ideal oportunity appreciate
  and even earn cash. This is the neatest thing about these web based casinos.

  Have to not want to go anywhere but just in personal rooms
  greater than the feeling your own computers, you’re able have access too these
  casino rooms. Foods hiugh in protein plaay them anytime a lot and lije the moments of life.

  A few system sellers will strive bamboozle you with technologies.

  This system, tey will say, draws onn on complexity theory or some vastly
  impressive criteria. The result, throughout experience,
  may bbe the same. Youu lose, and the system seller (and especially the casino)
  is awarded.

  Roulette is another popular online casino game. However, one needs complete favour of luk
  to win Roulette. Genuine effort a wheewl with multiple numbers around coloured
  in red and black. The ball player chooses amountt of and places his bet and
  the dealer spins the wheel and drops the silver ball into the wheel.

  As soon ass the wheel will slow down and in order to rest, the ball occupying
  the slot will tell you if a person winner or even otherwise.
  The slot number matches but now one you’ve chosen, may be declared
  the victorious.

  LUCKY LADIES – During gossiping with the neighbors and arranging a dinner date, housewikves now
  hold chances to step in to a brand new world involving entertainment.
  Caussed by internet casinos, women nnow indulge their particular new guilty pleasures without leaving house.
  It’s in order to juggle while shopping online.
  Who says only the men accumulate thhe cash? http://zibamunich.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.lvwozi.cn%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D38039%26do%3Dprofile

 5. best place to buy cialis online [url=http://tadmedz.com]generic cialis black 800mg[/url] brand viagra cheap

 6. Good post. I learn something new and challenging on blogs I
  stumbleupon every day. It will always be useful to read
  through content from other authors and use something from other web sites.

 7. I constantly emailed this web site post page to all my associates,
  as if like to read it next my links will too.

 8. order levitra now [url=http://tadmedz.com]cialis vs viagra[/url] reliable place buy cialis

 9. best site to order viagra [url=http://tadmedz.com]canadian cialis[/url] cialis china cheap

 10. how to order viagra online [url=http://tadmedz.com]cialis reps[/url] cheap cialis generic canada

 11. cheapest generic viagra [url=http://tadmedz.com]expired cialis 3 years[/url] rx party net pill cialis

 12. cialis on line [url=http://tadmedz.com]generic cialis at walmart[/url] buy cialis no prescription needed

 13. levitra discount canada [url=http://tadmedz.com]what are the side effects of cialis[/url] viagra sale ireland

 14. goodrx cialis [url=http://tadmedz.com]free cialis medication for providers[/url] buy viagra uk tesco

 15. It works well and has no serious side effects. Common bacteria, such as vacuum devices have extended in-use expiries well as all financial well being able to urinate, or having to go often on the upper lip. Some people have reported side effects but due to other reasons and not due to the ED pill. If you have any kind of inquiries concerning where and how you can use [url=https://gncedstore.com/#]viagra for sale[/url], you can contact us at our own website.

 16. ─────────▄──────────────▄────────▌▒█───────────▄▀▒▌────────▌▒▒▀▄───────▄▀▒▒▒▐───────▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐─────▄▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐───▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▀▒▌──▐▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌──▌▒▒▐▄█▀▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▌─▌▒▀▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─▌▀▐▄█▄█▌▄▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐▐▒▀▐▀▐▀▒▒▄▄▒▄▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐─▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐──▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▌────▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀───▐▀▒▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄▀──▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀

 17. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is
  very much appreciated.

 18. Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you
  amend your web site, how can i subscribe for a weblog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered shiny clear concept

 19. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 20. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further
  formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 21. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
  almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and
  more than that, how you presented it. Too cool!

 22. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the
  net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries
  that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
  thing without having side effect , people could take
  a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 23. I will right away clutch your rss as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me recognize in order that I may
  subscribe. Thanks.

 24. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a
  tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 25. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  say I really enjoy reading through your articles. Can you suggest any
  other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

  Thanks for your time!

 26. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog
  world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require
  any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly
  appreciated!

 27. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable
  job and our entire community will be grateful to you.

 28. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while
  but I never seem to get there! Thank you

 29. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I’m hoping to see the same high-grade content by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 30. Excellent post. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You have performed an excellent job.
  I’ll definitely digg it and in my view recommend to my friends.
  I am confident they will be benefited from this site.

 31. 선물옵션,대여계좌,포월드, 해외선물, 대여계좌 임대, 선물옵션커뮤니티
  Ref. Descriptions : 선물옵션,대여계좌,포월드, 해외선물, 대여계좌 임대, 선물옵션커뮤니티 빌리입니다.
  안전하고 신속한 선물계좌, 국내선물, 해외선물 비대면계좌 신청을
  원하시는 분은 선물 커뮨티의 달인 빌리 선물옵션 커뮤니티를
  찾아주세요.

 32. 선물옵션,대여계좌,포월드, 해외선물, 대여계좌
  임대, 선물옵션커뮤니티 트달입니다.
  안전하고 신속한 선물계좌, 국내선물, 해외선물 비대면계좌 신청을 원하시는
  분은 선물 트레이딩의 달인 트달 선물옵션 커뮤니티를 찾아주세요.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.