Definecilerin Okuması Gereken Dualar

Define Bulma Duası

Şüpheli yerde 1 defa Eûzu Besmele çektikten Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü okuyun. Her okuduğunuz da o bölgenin sağına Soluna doğru nefes ederek Her yerine okuyun şüphelendiğiniz alanı bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire içine alın. Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ile de bu çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz.

Bu O Bölgedeki Eğer Tılsım, Cin, vs. Varsa Ayetel Kürsünün Koruma Azamati Geçene Kadar Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi Vardır. Bu Sureyi orada Kıbleye karşı 10 defa okuyun. Okuduktan sonra hiç konuşmadan Fatiha Suresini de okuyun. Sonra İçinizden Allah’ım hakkımda hayırlısı ne ise onur ver eğer burada define varsa bana bir işaret gönder diye sessizce içinizden dua edin.

Eğer orada define varsa kesinlikle size bir işaret belirecektir. Mesela içinizde burada define var diye bir ses duyabilirsiniz ya da yok diye. Gönlünüz size yol gösterecek o hususta…

Define Yeri Kazma Duası

Şüphelenilen Yerde 1 Defa Eûzu Besmele Çektikten Sonra 7 Defa Ayetel Kürsü Okuyun. Her Okuduğunuz da O Bölgenin Sağına Soluna doğru nefes ederek şüphelenilen yerin her Yerine Okuyunuz. Kazmak işi ile görevlendirdiğiniz arkadaşlarını kazı yapılacak yerin üzerinde toplayın kaç kişi kazacaksa kazacakları aletlerle birlikte kazı alanının içerisine alın ve kendilerine yapacakları iş süresince asla konuşmamalarını dünya kelamı etmemelerini küfür kâfir kötü sözler asla kullanmamalarını özellikle belirtiniz ve bu konuyu göz ardı etmemelerini sağlayınız. Şüphelendiğiniz alanın etrafını kazı yapacağınız toprağın çizilecek daire içine çember içine alınacak alanın dışına taşımayacak şekildeki bir genişlikte mesafe alarak bu alanın etrafını bir siyah saplı bıçak ile toprağı çizerek bu alanı çember daire içine Alın.

Elinizde o an için bıçak bulamazsanız bir kuru dal parçası ile de bu çember içine daire içine alma işlemini yapabilirsiniz. Bu O Bölgedeki eğer tılsım, cin, vs. varsa Ayetel Kürsünün koruma Azamati geçene Kadar

Orada Size Hiç Bir Cin Zarar Veremez.

Sonra Kuran’ı Kerimde Vakıa Suresi vardır. Bu sureyi orada Kıbleye karşı 10 defa okuyun okuduktan sonra hiç konuşmadan Fatiha Suresini de okuyun. Sonra içinizden Allah’ım hakkımızda hayırlısı ne ise onu ver. Eğer burada define varsa bizi nasiplendir diye sessizce içinizden Dua edin. O hususta gönlünüz size yol verecek.

Önemli: Kazılan toprağın siyah bıçak ile çizilen çizginin dışına çıkmaması çizginin üzerini kapanmamasına dikkat ediniz

Hazine Yeri Tesbit Etmek İçin Yapılacak Dua

Hazine yerini bilmek yahut bilinip te bulunamayan bir hazineyi bulup çıkarmak isteyen kişi 1423 defa zahir adını abdest almış vaziyette zikretmeli daha sonra nur, basıt ve zahir adlarını zikrederek yatmalı uyuya kalana kadar bu adları zikre devam etmelidir. O kişiye rüyasında gizli hazinelerin yerleri gösterilir. Bu zikri daima yapmakla beraber rüyaya yatılmak için ayın beşi veya dokuzu seçilirse daha makbul ve daha etkili olacaktır.

3 Define Bulmak İçin Bir

Hak Teâlâ’nın (El Vekil) adı:

Bu ad Allah’ın azametli adlarından biridir. Bu adın hizmet Meleğinin adı, Allah’ın selamı üzerine olsun, Hazret-i (Kehyail)’dir. Bu kerametli Meleğin buyruğu altında dört kumandan Melaike bulunmaktadır ki, bunlardan her biri 66 bin Melaikeden oluşan 66 Melaike sırasına kumanda etmektedir. Bu Meleklerin tümü dünyadaki her şeye vekâlet etmektedirler. Bunlar hazine ve definelerin bekçisi ve koruyucularıdırlar. Bu adı çokça anan kimselere bu hizmet Meleği inerek hacetini görmüş olur. Bu adla yapılacak duanın Arapça metni Türk harfleri ile:

” Ya Vekil! Ente-llezi tevelleyte umurül halaika ve ente-llezi kemmelte El turuka vel hakaika ve ente-llezi beyyente-ddekaika ve-rrekaika, kumte bi kiyafetil abidi ve tecelleyte fi idaretil mezidi vel iktidar. Ve leke-ttemkine vel istikrara, Es’elüke ya rabbül erbabi ve müsebbibül esbabi en terzukani ziyadeten fil kuvveti ve kemalen fil kudreti ve nuran fil izzeti ve metaneten fil kurba ve re’yetü edrikü biha-ttibyane ve lisanen edrükü bihil beyan. fe entel camiül müteferrikatil umuri ve entel kadirü ala ba’sü men fil kuburi… ”

4 Berhetiye Duası Bir

Berhetiye Duası adını duyunca konuyu kapatın ve hemen felak ve nas dualarını okuyun çünkü bu dua onlarla iletişim içindir. Her ne kadar bu konuları pek onaylamasam ve Büyü kavramına kendimden asla ödün vermesem de şu Berhettiye Olayı ile ilgili bildiğim küçük şeyi paylaşayım.

Berhettiye: İbranicede kullanılmakta ve Allah’ın isimlerinin İbranice dile getirilişi ile bağlantılı diye biliyorum; fakat güvenirliği, net doğrulu vardır diyemem; çünkü pek ilgilendiğim ve tasfik ettiğim bir alan değildir. Zaten bir yerde rastlamıştım bu tanım ve anlatımlara.

…Berhetiyyetin Berhetiyyetin Tetlilin Tetlilin DUranin Duranin… diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte (hiç katılmıyorum) oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 10.000 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir okuduğuma göre tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedelleri olmuştur.

berhetihin 2, keririn 2, tetlihin 2, turanin 2, mezcelin 2, bezcelin 2, terkabin 2, berheşin 2, ğalmeşin 2, hutırin 2, kalnehudin 2, berşani 2, kazhırin 2, nemuşelhın 2, berheyula 2, beşkeylehın 2, kazmezin 2, engalelıtin 2, kabaratın 2, gayaha 2, keydehula 2, şemhahırin 6, bikehtahunihin 2, beşarişin 2, tuneşin 2, şemhabaruhin 2, subhane men leyse kemislihi şeyün ve hüves semiul basir. “Rakamlar kelimenin kaç kez tekrar edilmesi gerektiğini gösteriyor.”

Diğer türü ise; Bismilllahirrahmanirrahim.

Allahümme bi izzeti berhetihin keririn tetlihin turanin mezcel bezcel terkab berheşin ğalmaşin hutiyrin kalenhudin berşanin kezhirin nemuşelahin berhayula beşkilahin kezmazin enğaluliyd kabaratin ğayaha keydehula şemhahir şemhahiyrşemhehir bikehdehunihin beşariş tuneşin şemhabaruh.

Allahumme bi hakkı kehkehicin yağdaşiyyin biladşağşağavilin emvilin celedin mehcemen helmacin verudihin mehfeyacin bi izzetike illa ma ehaztüm sem’ahüm ve ebsarahüm sübhane men leyse kemislihi şey’ün fil arzı vela fissemai ve hüvessemiul basır.

Cinler Konusuna Gelince;

Mümin cinlerden birisini davet edip onunla görüşmek için temiz ve karanlık bir mahalde iki diz üzerine oturarak üç defa Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm dersin, sonra yedi kez Lâ havle velâ kuvvete illâ

billâhil aliyyil azîm dersin, sonra mümin cinlere seslenerek: Ey Allah ve resûlünün emir ve yasaklarına itaat eden mümin cinler! Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin, der ve bunu da üç kez tekrar eder, sonra ayağa kalkıp kıbleye müteveccihen durarak yedi kez cin suresini (yani Kul ûhiye’yi) okur, sonra sağ tarafa dönerek: “Ahsenellahü ilâ men ahsene ileyye min ervâhil mü’minîn” der sol tarafına dönerek üç kez: “ye saf dîş” sonra “Bikatlamediyş” söyler sonra da bir kez şöyle dersin: “Tezdâdu bihâ sirran ve alâ sirriküm. Esselâmü aleyküm eyyühel ervâhut

tâhireti min cânnil mü’minîn.” Bu esnada Müslüman cinlerden birisinin sana ESSELÂMU ALEYKÜM dediğini işitirsin. ALEYKÜM SELÂM diye ona karşılık verdikten sonra dilediğin şeyi sorup haber alabilirsin. Yalnız duanın şartı: Karanlık bir mahalde yalnız başına okumalısın. Elbisen, bedenin ve oturduğun mahal gayet temiz olmalı. Bu dua defalarca tecrübe edilmiştir. Sahihtir.

Cin Suresi:

Kul ûhıye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fekâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben Yehdî iler ruşdi feâmennâ bihî velen nüşrike birabbina ehaden ve innehû teâlâ ceddü rabbinâ mettehaze sâhıbeten ve lâ veleden ve innehû kâne yekulü sefîhünâ alâllahi şetatan ve innâ  zanennâ en len tekulel insü vel cinnü alâllahi keziben ve ennehû kâne ricâlün minel insi yeûzûne biricâlin minel cinni fezâdûhüm rahekan ve ennehüm zannû kemâ zanentüm en len yeb’asellahü ehaden ve ennâ lemesnes semâe fevecednâhâ müliet harasen şediyden ve şühüben ve ennâ künnâ nak’udü minhâ makaide lissem’ı femen yestemiıl âne yecid lehü şihâben rasaden

Eğer çağırdığınız cin geri gitmiyorsa onları cinleri geldiği yere geri yollamak için okunması gereken azimet şudur: “Bismillahirrahmanirrahim. İnsarifû ilâ mekâniküm bârakellahü minküm ve aleyküm yâ ervâhıl ulviyetti ves süfliyyeti insarifû ilâ mevâtıniküm ve cealnâ min beyni eydiyhim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn, bârakellahü minküm ve aleyküm” (3 defa)

Bakınız altınızı çizdiğim yer önemli. Yalnız başınıza karanlık bir yerde bunları yaparsanız başarılı olacaktır. Fakat korkabileceğinizi unutmayın. Burada yazanlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Havas ilmiyle aranız iyi değilse bu tür işlerle ilgilenmemeniz lehinize olur.

Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak; Berhetiye duası yukarda da belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.

  1. Kelime; Berhetiyyin

49 defa beyaz bir tabağa yazılsa suyu doğumda zorluk çeken kadına içirseler Tezcek Doğurur. Bu isimi rızık farlığı çeken kişi her gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları açılır. Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca, Hafızası kuvvetli olur.

  1. Kelime; Keririn

Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinleri Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin) verilir. 21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur. Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir. Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

  1. Kelime; Tetlihin

Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur. Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

  1. Kelime; Turanin

Bir kâğıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi yazılsa taşısa o kişiye cin zarar veremez(genelde muska yazanlar bunu yazarlar)

Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür) Dua Budur; (Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1. fülan ibni 2. fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm. 1 yazan yere düşmanın adı 2 yazan yerede Anasının adını söylüyorsun. Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür.

Bir kâğıda 2 defa, berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Tetlihin 2 defa, Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur ve sihir tesir o kişiye etmez. Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen hacetini giderir.

“Turanin” ve “keririn” isimlerini halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet, tekkelerde dergâhlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır, tefekkür)

  1. Kelime; Mezcelin

Her gün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez, Efendimizin kabrine varmadan ölmez.

7 defa bir tabağa yazılsa Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

  1. Kelime; Bezcelin

Kırmızı bir kâğıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan düşüncesini hayalini söyleyip denize ya da akan bir suya bırakırsa hayali, arzusu kabul olur,

  1. Kelime; Terkabin

Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka (Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefki olan Vefk yazılıp dükkana asılırsa Rızkı ve müşterisi Çok olur. Aşağıdaki şemayla harfler Arapça olacak.

155 1 7 255

255 155 1 7

7 255 155 1

1 7 255 155

Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır. Örnek olması açısından koydum. Kısaca muska yazan insanlar da bunları yapıyor. Hepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bir şey yok. Berhetiye duasının cinlerle olan Bağlantısı da gördüğünüz gibi yalnızca ikinci kelimesinin tekrarıyla muhtemel bir durumdur. Buradaki kelimeleri cinler anlayabilir. Havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidir. Bu konuların sonu gelmez. Güzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenilmesi daha doğru olacaktır.

 

Kaynak

One thought on “Definecilerin Okuması Gereken Dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.