Define Arama Yönetmeliği

Define arama yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27.01.1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18294

Amaç

 1. Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirlemektedir.

Kapsam

 1. Bu yönetmelik; define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcıdan istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

 1. Bu Yönetmelik 2863 sayılı Kanunun 6 ve 50. maddeleriyle, Medeni Kanunun 696 ve 697. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

 1. Bu yönetmelikte geçen: “Bakanlık”; Kültür ve Turizm Bakanlığını, “Müze”; Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Müzeleri, İfade eder.

Müracaat

 1. Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.
 2. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait bulunduğu açıklanır.

Müracaat dilekçesine;

 • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,
 • Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
 • Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Define aranacak yer sahipli ise, gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzelkişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı, eklenir.
 1. Define aranacak yer 100 m’yi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya krokiler üzerinde işaretlenir.
 2. Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını, en yakın müze müdürlüğüne tespit ettirir.
 3. Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok bir aya devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay daha uzatılabilir.
 4. Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır. Diğer Hükümler
 5. Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas elemanı ile aramada bulunacak ihtisas elemanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafları ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50’sini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
 6. Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.
 7. Define arama yerini incelemeye gidecek müze ihtisas elemanlarının harcırahı önceden 12. ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze müdürlüğü adına yatırılır. Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder. Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilere verecek hak ediş belgelerine göre kesen hesap yapılır. Artan para aracıyla teslim edilir.
 8. Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.
 9. Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu takdirde arama derhal durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir. Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları üzerinde hiç bir hak iddia edemez.
 10. Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.
 11. Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si aracıya, özel veya tüzelkişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı aracıya, %10’u ise mülk sahibine verilir. Kaldırılan Hükümler
 12. 14 Eylül 1973 gün ve 14855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Define Araştırılması İle İlgili Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük
 13. Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 1. Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

Bu Maddeler Günüz de aynı Şekilde Geçerli Olmaktadır. Yazı Kaynağı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Sitesinden Kaynak Edinilmiştir.

Daha fazla bilgiyi aşağıda vermiş olduğum linkten öğrenebilirsiniz. Detaylar içermektedir.

http://www.maden.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=78

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.