Arkeolog, Defineci ve Kazı İlkeleri

ARKEOLOJİ NEDİR ?

TANIM: Arkeoloji, eski kültür ve uygarlıkları, bu uygarlıklarda yaşamış insanların elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü olan eserleri, alet ve malzeme ile ev eşyalarını, sanat yapıtlarını, bunların yer ve zamanını saptayarak inceleyen bir bilimdir.

Eski Yunancanın “Arkhaios” (=eski) ve “Logos” (=bilim) kelimelerinden türetilmiş olan Arkeoloji kelimesi “Eskinin Bilimi” anlamındadır. Arkeolojinin Osmanlıca karşılığı “Atikiyat”dır. Arkeoloji bütün bilim dallarının kaynağı “anası” durumundadır.

AMACI:

Arkeoloji biliminin amacı, ışık tutarak geçmişi canlandırmak, ilk çağ insanını düşünceleriyle ve bunların sonucu gerçekleştirdiği yapıtlarla günümüz insanına derinlemesine tanıtabilmek, onu anlamasına yardımcı olabilmektir. Bu amaçla, eski kültür kalıntılarını bulup ortaya çıkarıp, tanımlayıp, aslında uygun bir biçimde tekrar kurarak geçmiş kültürleri yorumlayarak aydınlatmaya çalışır.

ARKEOLOJİNİN FAYDASI:

Günümüz insanına geçmişini ve köklerini öğreterek geleceğini aydınlatmasında yol göstermesidir. İnsan yaradılışı gereği merak duyduklarını, kendisinde iyi yada kötü bir anısı olan şeyleri toplama, koruma ve saklama eğilimine sahiptir. Toplanılan bu tür malzemeler bazen bir koleksiyona dönüşebildiği gibi; bazen de basit bir biriktirmeden öteye geçmemiştir. İster zevk için olsun isterse bilinçli olarak yapılsın, bu derleyip toplama eğilimi büyük arkeolojik koleksiyonların, ardından da müzelerin doğmasından en belirgin etkendir.

Bilinen ilk kapsamlı koleksiyonların, Roma İmparatorları ile Roma’nın önde gelen zenginleri tarafından oluşturulduğu kabul edilmektedir. Roma İmparatorları ülkenin dört bir yanından getirttikleri antik eşyaları, özellikle de çeşitli boyutlardaki heykellerle saray, şato ve villalarını süsleme yoluna gitmişlerdir; sonuçta, bugünkü değerli arkeolojik koleksiyonların oluşmasında öncülük etmişlerdir. Arkeoloji’nin tarihçesine baktığımızda insanlığın geçmişini aydınlatma yolunda çok eskiden beri bir takım araştırmalar yapıldığını görürüz. Başlangıçta tarih ve felsefeyi açıklamada kullanılan arkeoloji, daha sonra bu bağımlılıktan kurtulmuş ve bir bilim dalı kimliği kazanmıştır.

ARKEOLOG: Meslek Tanımı:

İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Orta çağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir. .

ARKEOLOĞUN GÖREVLERİ

– Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına
çıkarmak için kazılar yapar,
– Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve
restorasyonunu yapar, eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın
bilgisine sunar,
– Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak
görevlendirilebilir,
– Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara
yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar.
– Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar.
– Müzelerde çalışan arkeologlar kolleksiyoncuların denetimini de yapar.

ARKEOLOJİDE KULLANILAN ALET VE MAKİNELER

Spatula (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabası, keski, su terazisi, fırça, süpürge, fotoğraf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

ARKEOLOG MESLEĞİNİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Arkeolog olmak isteyenlerin;

– Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,
– Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan,
– İyi bir gözlemci ve araştırıcı,
– Bedence sağlam,
– Normalin üstünde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç
ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip,kimseler olmaları gerekir.

ARKEOLOGLARIN ÇALIŞMA ORTAMLARI VE KOŞULLARI:

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topoğraf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

Arkeoloji, “Eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları açısından inceleyen; yer ve zamanını saptamakla uğraşan bir bilimdir”. Maddi kalıntılar terimiyle insan elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü olan eserler,alet ve malzeme ile ev eşyaları,sanat yapıtları kastedilir.

Bu yönüyle arkeolojiyi,geçmiş zaman insanlarının “el emeği göz nuru ” olarak tanımlayabiliriz. Eski Yunanca’nın “Arkhaios” (eski) ve “Logos” (bilim) kelimelerinden türetilmiş olan arkeoloji kelime olarak (Osmanlıca “Atikiyat”) “Eskinin Bilimi” anlamına gelirse de, diğer bütün bilim dallarının kaynağı ” anası ” durumundadır.

ARKEOLOJİ İLE İLİŞKİLİ BİLİM DALLARI

Arkeoloji eski eserleri bulup çıkarır, bunları çağlarına, malzeme türlerine, yapılışlarına ve ait oldukları topluluklara göre gruplara ayırır. Yaptığı yorumlarla geçmiş uygarlıkları günümüz insanına tanıtır. Bu uğraşı sırasında bir çok bilim dalıyla ortak bir çalışma sürdürür.

a) ARKEOLOJİ TARİH İLİŞKİSİ:

Tarihin yazılı belgelerden yoksun ilk çağları için Arkeoloji tek kaynaktır. Arkeolojik kazılardan elde edilen ilk çağlara ait buluntular tarihçiler için büyük kaynak oluşturmuştur. Arkeolojik kazılar olmasaydı tarihçiler ilk çağlara ait bilgilere ulaşamaz ve bu çağlar karanlıkta kalırdı. Bunun karşılığında tarih de arkeolojiye yardımcı olur.

b) ARKEOLOJİ FİLOLOJİ İLİŞKİSİ

Dilbilimi olan Filoloji ile arkeoloji arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Arkeologların bilimsel kazılarda çıkardıkları ilk yazılı belgeler, “Bilingual yazıtlar (=çift dilli) filolojinin gelişmesine neden olmuştur. Filologların bu yazıtları çözmesi ile de arkeologlar o dönem hakkında bilgi edinmişlerdir.

c) ARKEOLOJİ JEOLOJİ İLİŞKİSİ

Dünyanın oluşumu ve geçirdiği evreler konusunda incelemeler yapan Jeologlar (Yerbilincileri) arkeolojinin ortaya koyduğu sonuçlardan da yararlanırlar. Arkeologlar da buldukları heykellerin hangi cins taşlardan yapıldığı konusunda ve kazacakları bölgenin Jeolojik yapısı hakkında Jeologlardan yararlanırlar.

d) ARKEOLOJİ FELSEFE İLİŞKİSİ

Arkeolojinin bir kolu olan Klasik Arkeoloji, “Klasik Yunan” kültürünün kurucularını ve onlarla ilgili yazıtları ortaya çıkartmış, onların yaşamları ve eserleriyle ilgili bilgileri felsefecilerin hizmetine sunmuştur.

e) ARKEOLOJİ, ZOOLOJİ VE BOTANİK İLİŞKİSİ

Arkeologların ortaya çıkardıkları hayvan ve bitki türleri zoolog ve botanikçilere bu türler hakkında bilgi verirken, zoolog ve botanikçiler de bu türlerle ilgili bilgileri arkeologlarla paylaşmışlardır.

f) ARKEOLOJİ SANAT TARİHİ İLİŞKİSİ

Sanat tarihinin başlama noktası kabul edilen Bizans Çağı (=Bizantoloji), arkeoloji için bitim noktasıdır. Kısacası, Arkeoloji Paleolitik çağdan Bizans çağı başlangıcına kadar olan evredeki tüm uygarlıkların kalıntılarını bilimsel kazılarla ortaya çıkarırı ve inceler. Bizans başlangıcından itibaren konuyu sanat tarihçiler devralır. Arkeoloji, insan elinden çıkma her türlü ürünü estetik yönden ve sanat açısından bir ayırıma tabi tutmadan inceler. Sanat tarihi ise bu eserlerin sanat değerleri ile ilgilenir.

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA GEÇEN TANIMLAR VE ARKEOLOJİ İLE İLGİLİ BAZI MADDELER

Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.

1. “Kültür varlıkları”; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim,kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.

2. “Tabiat varlıkları”; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.

3. “Sit”; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.

4. “Koruma”; ve “Korunma”; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleridir.

5. “Korunma Alanı”; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alandır.

6. “Değerlendirme”; kültür ve tabiat varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve bilimsel yöntemlerle tanıtılmasıdır.

Haber verme zorunluluğu:

Madde 4 – Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde, en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar.

Bu gibi varlıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler içinde bulunursa, usulüne uygun olarak üst komutanlıklara bildirilir.

Böyle bir ihbarı alan muhtar, mülki amir veya bu gibi varlıklardan doğrudan doğruya haberdar olan ilgili makamlar, bunların muhafaza ve güvenlikleri için gerekli tedbirleri alırlar. Muhtar, aynı gün alınan tedbirlerle birlikte durumu en yakın mülki amire; mülki amir ve diğer makamlar ise on gün içinde, yazı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve en yakın müze müdürlüğüne bildirir.

İhbar alan Bakanlık ve müze müdürü bu Kanun hükümlerine göre,en kısa zamanda gerekli işlemleri yapar.

Devlet malı niteliği:

Madde 5 – Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar- da varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı niteliğindedir. Özel nitelikleri dolayısıyla ayrı statüye tabi tutulan mazbut ve mülhak va- kıf malları bu hükmün dışındadır.

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları :

Madde 6 – Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

a) Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19 uncu yüzyıl sonuna kadar yapılmış
taşınmazlar,
b) Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve
Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
c) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
d) Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu
olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi
olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK
tarafından kullanılmış evler.

Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik,arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar.

1. TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI : Adından da anlaşılacağı üzere taşınabilir, müzelerde sergilenebilir nitelikteki kültür varlıklarıdır. İki gruba ayrılır.
a) Arkeolojik Taşınır Kültür Varlığı. Arkeolojik kazılardan çıkan heykel, çanak, çömlek, yazıt, mozaik v.b. kültür varlıklarıdır. Bu eserler kazı sonunda müzelerde sergilenir.
b) Etnoğrafik Taşınır Kültür Varlığı. Halk sanatını ve halkın maddi
kültürüne ait gereç ve belgelere denir.

2. TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI : Çoğunlukla Mimari eserleri kapsar. Bu varlıkların bulunduğu yerde korunmaları esastır.

2863 SAYILI KANUNA GÖRE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI :

Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve istihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler ve benzeri taşınmazlar; taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir. Tarihi mağaralar, kaya sığınakları; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri; taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.

2863 SAYILI KANUNA GÖRE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI:

Madde 23 – Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları şunlardır:

a) (Değişik: 17/6/1987 – 3386/9 md.) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi açıların- dan belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları;
Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, mas- keler, taçlar (diadem), deri, bez, papirus, parşümen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, muhallefat (religue’ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, Halkın sosyal heyetini yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları. Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V.Mehmet Reşat ve Vahidettin ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde alınıp satılabilirler Bu madde kararına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir.

b) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihi değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal ATATÜRK’e ait zati eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar.

ARKEOLOJİNİN METODU

Arkeoloji, eski çağlara ait insan topluluklarının ürünü olan her şeyi toplar, sınıflandırır; bulunuş durum ve yerlerini de göz önüne alarak sonuç çıkarır. Arkeoloji uygulamalı bir bilimdir. Bu özelliği ile Zooloji ve Botanik’le benzeşir. Botanik nasıl bitkileri, Zooloji nasıl hayvanları toplayıp, tamamlayarak, sınıflandırırsa; arkeoloji de eski kültür kalıntılarını toplar, tanımlayıp, sınıflandırarak, ait oldukları kültürleri ve zamanlarını belirler. Arkeolojik bir çalışmanın aşamaları şöyledir:

1. YÜZEY ARAŞTIRMASI:

Arama bir arkeologun isidir. Yeraltında bulunan eski kültür kalıntılarını çıkarmada titiz bir çalışma yapmak gerekir. Arkeolojik Yerleşmelerin bulunması, belgelenmesi ve bunların herhangi bir kazı işlemine başvurulmadan bilimsel yöntemlerle incelenmesi, toprak üstündeki kalıntılarının elde edilip yorumlanmasına ” yüzey araştırması ” denir. Henüz bilinmeyen arkeolojik yerler, açık arazide yürüyerek ya da araba ile dolaşılarak bulunur. Amaçlı olarak yapılan bu araştırma, arkeolojik yüzey araştırmasının gerekli bir bölümüdür ve çalışmanın ilk basamağını oluşturur. Toprak üstü arama-yüzey araştırması- çeşitli merkezler üzerinde uygulanabilen bir yöntemdir.

Yüzey araştırması tek arkeolog tarafından yapılabileceği gibi bir ekip tarafından da yapılabilir. Yüzey araştırması da tıpkı arkeolojik kazıda olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün izni ile yapılır. Araştırmayı yapan kişi veya ekip araştırma sonucu raporunu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne sunar.

YÜZEY ARAŞTIRMASI NERELERDE YAPILIR ?

a) HÖYÜK:

Arapların “tell” ya da “tal”,Perslerin “tepe” diye adlandırdıkları höyükler, eski yerleşmelerin yıkılması veya doğal tahribi sonrasında onların kalıntılarıyla oluşmuş doğal olmayan tepeciklerdir. İlk çağlarda insanlar henüz yerleşik düzende yasamadıklarından, çoğunlukla da ağaç kovuklarında ve mağaralarda barındıklarından höyüklere rastlanmaz. Ancak Neolitik çağdan itibaren kurulan toprağa bağımlı yerleşmeler, çeşitli felaketlerle yıkılıp yok olurlar; zamanla bunların düzeni tabii olarak bir toprak katmanıyla kaplanır. Çoğu zaman da bu yıkıntının üzerine başka bir topluluk gelip yerleşir veya yıkılan kentin eski sahipleri şehri tekrar yeni baştan imar ederler. Hep aynı yere gelip yerleşmesinin nedenleri arasında, yörenin coğrafi özellikleri, iklim şartları ve toprak verimliliği ile su durumu basta gelmektedir. İste, bu tür Kültür kalıntılarının bulunduğu tepeler höyük karakteri taşırlar. Örneğin, Çanakkale’nin 25 km. güneyindeki Troia’da, bilimsel kazılar sonucu 9 katli bir yerleşimin varlığı kesin olarak saptanmıştır. Diğer bazı örnekler olarak Çorum-Alacahöyük ve Karahöyük, Kayseri-Kültepe, Keban yöresindeki Norşuntepe ile Kuzey Suriye’deki Tell Halaf, Tell Tayinat, Til Barsip sayılabilir.

b. AKROPOL:

“Akro” (yüksek), “Polis” (şehir) kelimelerinden türetilmiş akropol, yüksek ve savunulması kolay tepeler üzerinde kale anlamındadır. Bu kale içinde yönetici krallığa ait çeşitli sosyal ve dinsel yapılar yer alır. Akropol Kral??ın korunmasına ayrılmıştır; halk ise akropolün eteğinde yaşamını sürdürür. Örnek olarak, Atina Akropolü, Bergama Akropolü ve Priene Akropolü gösterilebilir.

c. DÜZ ARAZİ YERLESMELERİ:

Düz yerleşmelerdeki asal özellik sur duvarlı kalelerdir. Özellikle savunma amacıyla sağlam yapılı surlar ve yerleşme olarak da tepe sırtları seçilmiştir. Akropol krallığı temsil ettiği için halk daha çok ovadaki tarlaların bulunduğu düz arazide yasardı. Düz arazi yerleşimlerine örnek gösterebileceğimiz Zincirli ve Kargamış’ta kaleler bazı kısımlarında çift sur duvarlarıyla çevrelenmiştir.

d. KURUMUŞ NEHİR YATAĞI:

Yöreye ait seramik ve benzeri tasınmış malzemeyi derleyebilmek, ayrıca toprak altı tabanlaşma konusunda kısıtlı da olsa bir fikir sahibi olmaya yönelik, yüzeyde yapılan araştırmaların bir bölümünü kapsar.

e. TÜMÜLÜS:

Bunlar önemli kişilere, özellikle de kral ve prenslere ait mezar yapılardır. Gerek Tümülüs, gerekse höyük dış görünüş olarak birer “yapay tepecik”ten oluşmuştur. Farklılık içyapıdaki kuruluşlardır. Tümülüslerde önce mezar odası düz bir alan üzerine inşa edilir. Daha sonra üzeri kapatılarak dev bir toprak yığınıyla örtülür. Bu yapı tarzıyla hem mezarın yeri bir tepecikle belirlenmiş olur, hem de mezar odası soyguncuların dıştan gelecek tehlikelere karsı korunmuş olur. Örnek olarak, Frigler’in “Midas’ın Mezarı” diye anılan Gordion Büyük Tümülüs’ü gösterilebilir. Anadolu’da Tümülüslerin en yoğun rastlandığı yöre ise Lydia’dır.

f. KURGAN :

Orta Asya’daki Türk mezarlarına Kurgan denilmektedir. Yer yüzeyinden aşağıya doğru 1-1,5 m. derinliğinde açılan dikdörtgen çukurlara ölü ve sevdiği eşyaları gömüldükten sonra üzeri kalasla kapatılan bu mezarlar Güney Sibirya’da Altay dağları eteklerinde Pazırık’da bulunmuştur. Rus arkeoloğu Rudenko tarafından yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. IV. ve III. Yüzyıldan kalma kurganlar açığa çıkartılmıştır. Bu kurganlarda, Hunlardan kalma bir çok eşya ve buzlar içinde binlerce yıl bozulmayan insan ve hayvan ölüleri bulunmuştur. Leningrad Ermitage Müzesi’nde saklanan bu eserler arasında halı, kumaş, renkli keçe aplike örtüler, hayvan kavgaları ve insan figürleri ile süslü çok zengin tekstil işleri, tüm koşum takımlarıyla birlikte atlar, bizlere Hun Sanatı hakkında önemli bilgiler vermekte, insan ölülerinin mumyalandıktan sonra gömüldüğünü göstermektedir.

g. NEKROPOL:

Yüzey araştırmasının yapılabileceği bir diğer saha ise nekropollerdir.” Nekro” (ölüler) ve “Polis” (şehir) kelimelerinden türetilmiş nekropol mezarlıkları kapsar. Genellikle kent dışında, bazen de ana kapının hemen yakinin da yer alırlar; Assos ve Termessos’ta olduğu gibi.

2. BULMA:

Araştırmacı, yüzeyde yaptığı çalışmalar sonucunda bazı verileri toplar. Bunların basında seramik eşya, kirik çanak-çömlek parçaları; küçük buluntularla sikkeler ve süs malzemesi gelir. Seramik eşya kırıldıktan sonra bir daha kullanılmadığı için, ayrıca hemen her yerleşimde bol miktarda ele geçmesi dolayısıyla geçmiş kültürlere ait ipuçları bulmada büyük önem taşır. Arkeologun yüzey araştırması sonucunda elde edebildiği bulgular değerlendirilir ve sonuçta, ilgili yerleşimde kazıya gerek olup olmadığına karar verilir. Eğer Araştırılan sahada seramik bulgu yoksa bu orada kazı yapılamaz anlamına da kesinlikle gelmez. Bazen bir sikke, bazen de bir mühür ya da yazıt parçası bile oranın önemini göstermeye yeterlidir.

3. KAZI:

Kazı: Önceden topografik haritası çıkarılmış ve sınırları belirlenmiş arkeolojik alanlarda, yetkili makamlardan alınacak izinle bilimsel sorumluluğa sahip kişilerin yapacağı “kazma” işlemidir. Arkeolojik kazılar amaçlarına göre 5’e ayrılır:

1. Planlı Kazılar :

En az doktora yapmış öğretim üyesi arkeologlar tarafından yıllara yayılan bilimsel kazılardır. Bu kazıların amacı, arkeolojik yerleşmeyi en iyi ve en doğru biçimde kazmak, buluntuları en iyi biçimde çıkarmak ve değerlendirmektir.

2. Kurtarma Kazıları .

Baraj, otoyol ya da herhangi bir inşai faaliyetin olacağı alanlardaki arkeolojik yerlerde yapılır. Bir iki yıl içerisinde çıkarılan eserler müzeye taşınarak inşaata devam edilir. Bulan eserin önemi ve yayıldığı alanın büyüklüğüne göre bazen inşaata izin verilmez ve kazı planlı kazıya dönüşebilir. Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış Barajlarının göl alanları içerisinde kurtarma kazıları yapılmıştır.

3. Rastlantısal Kazılar.

Adında da anlaşılacağı üzere rastlantı sonucu ortaya çıkan eserlerin bulunduğu alanlarda yapılır. Güney Fransa’daki Paleolitik çağın ünlü “Lascaux
Mağarası”, 1940’da dört öğrencinin kökünden sökülmüş bir ağacın oluşturduğu çukuru incelemeye kalkışması üzerine ortaya çıkmıştır. Erzincan Altıntepe’deki Urartu yerleşmesinin ortaya çıkarılması da bir çifçinin bulduğu birkaç parça çmlek yardımıyla olmuştur.

4. Define Kazıları.

Definecilerin Müze Müdürlüklerine başvurusu ile Müze denetiminde yapılan resmi kazılardır. Kazı definecinin gösterdiği bir noktada yapılır. Kazı masrafı defineci tarafından karşılanır. Kazı sonunda kazı alanı eski durumuna getirilir. Define kazıları arkeolojik alanlarda yapılmaz. Kazı sonunda elde edilen buluntuların değeri bir komisyon tarafından takdir edilir ve yasada belirlenen oranda bu değerin bir bölümü defineciye verilir.

2863 SAYILI YASAYA GÖRE DEFİNE ARAMA:

Defineci Kimdir, Nasıl Olmalıdır

Define, toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşya olarak nitelendirilebilir. Defineci ise önceden saklanmış hazineleri bulmaya çalışan insandır.

Madde 50 – Define aramak isteyenlere, bu Kanunun 6 ncı maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilebilir.

Define aramak isteyenlere aynı süre içinde birden fazla yerde arama izni verilemez. Define arama izni, başkalarına devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz. Define aramada, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temsilci olarak gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri ile zaruri giderleri arayıcı tarafından karşılanır. Bu iş için gerekli olan ödenek, Bakanlıkça, define arayıcısından peşinen tahsil edilip bir Devlet bankasına yatırılır. Arama ruhsatının verilmesi, define arayıcıdan istenecek belgeler, aramanın yapılması, çıkan defineden arayıcıya tanınacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının birlikte düzenleyeceği yönetmelikte belirtilir.

5. Kaçak Kazılar.

Eski eser kaçakçıları tarafından yasal olmayan ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununda suç sayılan kazılardır.

2863 SAYILI YASADA ARAŞTIRMA, SONDAJ VE KAZI İZNİ

Madde 35 –
Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanlığınca takdir ve kabul olunan Türk ve yabancı heyet ve kurumlara araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; sondaj ve kazı yapma izni Kültür ve Turizm Bakanlığının tek- lifi üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile verilir, Kültür ve Turizm Bakanlığı elemanları veya bu Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Askeri yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Başkanlığının iznini müteakip, sözü geçen heyet ve kurumların göstereceği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

Bakanlıkça görevlendirilecek Türk bilim adamları tarafından yapılacak araştırma, sondaj ve kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine bağlıdır. Askeri yasak bölgelerde yapılacak araştırma, sondaj ve kazı için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Başkanlığının iznini müteakip, sözü geçen heyet ve kurumların göstereceği uzmanlar adına düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca haklı görülebilecek sebep olmadıkça heyet ve kurumlar ruhsatnamedeki üyelerini değiştiremezler.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgeler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca tespit edilir ve Bakanlar Kurulu kararı ile yayımlanır. Bu bölgelerde, sportif amaçlı dalış yapmak yasaktır, ikinci fıkra hükümlerine göre izin almak şartıyla araştırma ve kazı yapılabilir.

2863 Sayılı Yasaya Göre Kazı İzninde Usul:

Madde 37 – Aynı kazı heyetine veya şahsa, aynı süre içinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan kurtarma kazıları dışında, birden fazla yerde kazı ve sondaj izni verilemez. İzin verilmesi, araştırma, sondaj ve kazının yapılması, elde edilecek kültür ve tabiat varlıklarının muhafaza şartları, bu eserler üzerinde araştırma, sondaj, ve kazı sahiplerine tanınacak diğer haklar bir yönetmelikte tespit olunur.

Kazı İzninin Devredilmeyeceği:

Madde 38 – Türk ve yabancı bilim kurumlarına veya onların adına hareket eden kişilere verilen kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan devredilemez. Bu iş için bir başkası tevkil olunamaz.

Araştırma, Sondaj Ve Kazı İzninin Hükümsüzlüğü:

Madde 39 – Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilen haklı bir sebep gösterilmeden, ruhsatname tarihinden itibaren, en çok altı ay içinde başlanılmayan araştırma, kazı ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler, hükümsüz sayılır. Araştırma, sondaj ve kazı çalışmaları, makul bir sebep gösterilmeksizin iki aydan fazla tatil edilemez. Bu süreyi geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Ayrıca, bu Kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri iptal edilir ve bu gibilere, daha sonra izin ve ruhsat verilmez.

Araştırma, Sondaj Ve Kazı İzninde Süre:

Madde 40 – Kazı ve sondaj ruhsatnameleri ile araştırma izni bir yıl için geçerlidir. Ruhsatname ve izin süresinin sonunda heyet başkanı kazıya, sondaj ve araştırmaya devam edildiğini, yazılı olarak bildirdiği takdirde, bu hak her yıl müracaat şartı ile gelecek yıllarda da müracaatçı için saklı tutulur.

Kazıdan Çıkan Eserlerin Müzelere Nakli:

Madde 41 – Kazılarda meydana çıkan bütün taşınır kültür ve tabiat varlıkları, kazı yapan heyet ve kurumlar tarafından her yıl yapılan kazı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının göstereceği Devlet müzesine naklolunur. Kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen insan ve hayvan iskeletleri ile bütün fosiller, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde, tabiat tarihi müzeleri ile üniversitelere veya ilgili diğer Türk bilim kurumlarına verilebilir. Ayrıca, kazı ve sondaj araştırmalarında elde edilen askeri tarihle ilgili her türlü taşınır kültür varlığı, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ile, Kültür ve Turizm Bakanlığınca askeri müzelere devredilir.

Yayım Hakkı:

Madde 43 – Kazı, sondaj ve araştırmalarda, meydana çıkacak olan varlıkların yayım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, kazı, sondaj ve araştırma izni alan heyet ve kurumlar adına, kazı, sondaj ve araştırmayı fiilen idare edenlere aittir. Kazı başkanları, her kazı dönemi sonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığına bilimsel bir rapor vermekle yükümlüdürler. Kazının bitiminden itibaren, kazı dönemi çalışmalarına ait bilimsel raporlarını en geç iki yıl, nihai bilimsel raporlarını ise beş yıl içinde yayımlamayan kazı heyetlerinin kazı, sondaj ve araştırmalarda buldukları kültür ve tabiat varlıkları üzerindeki her türlü yayım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına geçer. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılan kazı, sondaj ve araştırmalara ait bilimsel raporlar, kazı başkanlığınca, yayımlanacak şekilde hazırlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunlardan gerekli görülenleri yayımlar. Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülecek mazeretler dışında, yukarıda açıklanan süre içinde son raporlarını yayımlamamış bulunan heyet ve kişilere yeni bir kazı için ruhsatname verilmez.

Korunma Ve Çevre Düzenlemesi:

Madde 45 – Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile yapılan kazılarda ortaya çıkan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri ile taşınır kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımları kazı baş-kanlığınca yapılır.

Araştırma, Kazı Ve Sondajların Geçici Olarak Veya Tamamen Durdurulması:

Madde 46 – Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak yapılan kazı, sondaj ve araş- tırmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçici olarak veya tamamen durdurulur.

KAZI TEKNİĞİ

Her Kazıda Uyulması Zorunlu Teknik Kurallar:

1. Kazı sahasının saptanması: Kazı yapaılacak alan tek bir kişi tarafından ya da bir ekip tarafından seçilir.

2. Araştırma: Kazı yapılacak alanın seçilmesinden sonra bu alanda araştırma yapılır. İlk aşamada kazı alanının topografik bir planı çizilir. Kazılacak yerler bu planda 5×5 m. ebadında kareler ayrılır. Bu kareler numaralanır. Her kare arasında 1 m. masefe bırakılır. Bu karelerin her birine açma denir.

3. Buluntuların incelenmesi: Kazı alanındaki buluntuların hangi karelere geldiği araştırılır. Bunun ardından kazıya başlanacak karelere karar verilir.

4. Kazı Sistemi: Kazı yerinin topoğrafik yapısına göre en sağlıklı ve kolay kazı sistemlerinin neler olduğuna karar verilir.

5. Lojistik İşler: Kazı sırasında doğabilecek tüm sorunlar göz önünde tutularak bu sorunlar önceden çözümlenir.

6. Kazı Ekibinin Kurulması: Kazı yerinin kültür özelliklerine göre Kazı başkanı tarafından arkeologların çoğunlukta olduğu bir kazı ekibi kurulur.

Kazı Teknik Ekibi Şu Üyelerden Oluşur:

1. Kazı Başkanı
2. Kazı Başkan Yardımcısı
3. Arkeologlar
4. Mimar
5. Epigraf
6. Sanat Tarihçi
7. Jeomorfolog (Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere
dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan
kişidir)
8. Bizantolog
9. Numizmat (Para bilimi ile uğraşan kişi).
10. Zoolog
11. Botanikçi
12. Restoratör
13. Fotografçı
14. Bakanlık Temsilcisi
Bu bilimsel ekipten başka, teknik hizmetle ilgili yardımcılar, mutfak sorumlusu,
şoför, kazı evi ve kazı yeri bekçisi ve mutemet kazıda görev alır.

2863 SAYILI YASAYA GÖRE ARAŞTIRMA, KAZI VE SONDAJDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA GÖREVLENDİRİLECEK UZMANLARI

Madde 48 – Yabancı heyet ve kurumlar tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından bir veya birkaç temsilci bulunur. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan araştırma, kazı ve sondajlara Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili bir uzman katılır. Temsilci ve uzmanların seçimi ve görevleri, yönetmelikle belirlenir. Türk heyet ve kurumlarınca yapılan kazılara katılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yol masrafları, yevmiyeleri ve zaruri giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenir. Yabancı kurum ve heyetler tarafından yapılan araştırma, kazı ve sondajlarda görevlendirilecek Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerine ödenecek olan yol masrafları, yevmiye, temsil ödeneği ve su altı dalış tazminatı, kazı başkanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığınca peşinen tahsil edilip bir Devlet bankasına yatırılır. Temsil ödeneğinin miktarı, her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca tayin edilir.

ARKEOLOJİK KAZI İŞLEMİ

Çağdaş kazıların nasıl yürütüldüğünü daha iyi anlayabilmek için, Roma dönemi bir evin yapılış öyküsünü örnek almak iyi bir yol olabilir.

Çünkü arkeologlar günümüzde Roma dönemi bir evi ortaya çıkarmak üzere kazıya başladığında, bu öyküyü sondan başa doğru yeniden kurmaktadır. Roma dönemin yapı ustası, bir evi yapmaya giriştiğinde önce toprağı temizler, ardından temel çukurlarını kazar. Sonra, mozaiklerle resimler ya da motifler yaparak zemini döşer. Duvarları örüp üstünü bir çatıyla kapatır. Ev artık oturulacak hale gelmiştir ve insanlar gelip yerleşirler. Ustanın cebinden düşen bir metal para evin temelinde kalabilir. Evde yaşayanlar bazı küçük eşyalarını evde yitirebilir. Kırılan çanak çömlek parçaları çöp çukuruna atılır. Böylece evde yaşayanların öteberileri kıyıda köşede kalabilir. Arkeolojide bu süreç yerleşme dönemi olarak adlandırılır. Daha sonra bir savaştan dolayı insanlar yaşadığı evi terk etmek zorunda kalabilir, ev bir depremde çökebilir. Artık içinde insanın yaşamadığı evin zamanla tamamen çöker; ahşap kısımları çürür, duvarlar yıkılır. Aradan uzun yıllar geçince de ev bütünüyle toprağın altında kalır. Aradan yüzyıllar geçince üzerindeki toprak dümdüz olur. Burası ekili bir alan haline gelebilir ya da üzerine yine bir ev yapılabilir.

Arkeologlar önce toprak altında böyle bir evin varlığını saptar. Kazı alanının tümünü ya da çevresini ince çelik çubuklarla çevirir. Bu, kazı boyunca yapılacak ölçümlerin doğruluğu, çıkarılacak plan ve sonuçların güvenilirliği için gereklidir. Artık sıra, çatıdan temele doğru bütün tabakaları tek tek özenle kaldırmaya gelmiştir. İlk tabakaya ulaşıncaya değin kazı makineleri kullanılabilir. Ama ilk tabaka kaldırılınca, artık kazıda yalnızca sivri uçlu mala, kürek ve kova kullanılır. Kazı sırasında ortaya çıkarılan duvarlar, ocaklar, fırınlar ve insan yapımı öbür yapılar örselenmeden birbirinden ayrılır. Arkeologlar bütün bunları inceler ve ayrıntılı notlar tutar. Ele geçen eşyalar tek tek özenle temizlenir ve bulundukları tabakayı belirtecek biçimde numaralanır. Eşyaların üzerinde o dönemin hükümdarının resimleri varsa, bu eşyanın yapılış tarihini saptamayı kolaylaştırır. Ama buluntular daha eski dönemlerden kalmış, yazısız ve resimsiz de olabilir. Ayrıca başka döneme ait eşya o tabakadaki eşyayla karışmış olabilir. Böyle durumlarda kesin tarihlendirme yapılırken, bir üst tabakaya hiç dokunulmamış olması gerekir.

Kazıyı yapan kişi, bu evin yapıldığı, değiştirildiği ya da yıkılmaya bırakıldığı tarihleri saptar. Ayrıca evde yaşamış olanların ne gibi özellikleri olduğunu ve yaşam biçimlerini ortaya çıkarabilir. Örneğin bir çiftlik eviyse, çevresinde tarlalar, otlaklar ve korular bulunacağını bilir. Buradaki bitki, tohum, polen ve tahıl kalıntıları, çevrenin o zamanki bitki örtüsünü gösterir. Hayvan kemikleri, burada yaşamış insanların yedikleri etin cinsini anlamamızı sağlar. Kullandıkları araç gereçler insanların günlük yaşamları hakkında bilgi verir.

Kentlerde kazı çalışmaları, açık alanlardaki kazılardan daha zor ve karmaşıktır. İnsanların yüzyıllardır yaşamakta oldukları kentlerde kazılar yıllarca sürebilir. Öte yandan bir kalıntının varlığı saptansa bile, bu mevcut yapıların ya da sokakların altında bulunacağından kazı yapma olanağı da yoktur. Bu gibi nedenlerden dolayı büyük kentlerde daha az kazı yapılmaktadır. Yapıların ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntemler, Roma yolları, kanallar, surlar gibi öteki alanlarda yapılan arkeolojik kazılarda kullanılmaz. Bu tür kazılarda birbiri üzerine binen bütün katmanların görülebileceği bir kesit elde edilmeye çalışılır.

BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Kazı yerinde: Buluntuların çıktığı andaki durumları her aşamada yazı, ölçüm, çizm ve fotoğraflarla tespit edilir. Kazıda çıkan toprak elenir. Toplanan parçalar açma numaralarına göre sınıflandırılır. Kazı sırasında çıkan mimari kalıntıların planları çizilir, fotoğrafları çekilir. Daha sonra bir alt tabakaya bakmak için bu kalıntılar kaldırılır.

2. Kazı Evinde: Kazı yerinde çıkan taşımnabilir tüm buluntular kazı evine getirilir. Bunlar uygun biçimde yıkanarak ve fırçalarla temizlenir. Üzerlerine kazı yerinin adı, buluntu yılı, açma ve tabaka numaraları çini mürekkebi ile yazılır. Kazı sonunda tüm bu buluntular fotoğrafları ve teknik tanımları ile kazı envanter defterine işlenir.

3. Üniversitede yayına hazırlık: Kazıda bulunan eserlerin çizimleri yapılıp, fotoğrafları çekilir. Kazı genel planına buluntu yerleri işlenir. Kazı başkanı tarafından ayrıntılı tanımları ve tarihlemeleri yapılır. Kazı raporu halinde Kültür ve Turizm bakanlığına sunulur. Bilimsel yayınlarla arkeoloji
dünyasına tanıtılır. Kültür ve Turim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve tüm kazı başkanları ile arkeologların katıldığı “Kazı Sonuçları Sempozyumu”nda bilim dünyasına sunulur.

KAZIDA ÇIKAN ESERLERIN KORUNMASINA YÖNELIK ÇALIŞMALAR

1. RESTORASYON: Taşınır ya da taşınmaz kültür varlıklarının bozulmuş ve tahrip olmuş kısımlarını temizleyerek onarıp yenileştirmek demektir. Bu işi yapan kişilere Restoratör denir. Türkiye’deki üniversitelerde Taşınmaz Kültür Varlıkları restorasyon bölümlerinin yanında son yıllarda Taşınır Kültür Varlıkları Restorasyonu bölümleri açılmıştır.

2. RESTİTÜSYON : Kırılarak ya da yıkılarak önemli bir kısmı kaybolmuş taşınır ya da taşınmaz kültür varlığının benzerlerine ya da fotoğraflarına dayanılarak çizimi işne denir.

3. REKONSTRÜKSİYON : Önemli bir kısmı yıkılmış, anıtsal ölçüdeki taşınmaz kültür varlılarının ele geçen parçalarıyla tekrar kurulup aya kaldırılması işlemidir.

4. KONSERVASYON : Konserve etmek, dondurmak demektir. Bozulmuş bir eserin kimyasal yöntemlerle daha da bozulmasını önlemek amacıyla yapılan işleme konservasyon denir. Bu işle uğraşan kişiye Konservatör denir.

ARKEOLOJİK BULUNTULARI TARİHLENDİRME (KRONOLOJİ) YÖNTEMLERİ

Arkeolojik kazı sonucunda elde edilen buluntunun tarihlemesinin yapılması gerekmektedir. Tarihleme için çeşitli yöntemler geliştirlmiştir. Metotlu bir kazıyla ele geçen bir buluntunun tarihi bulunduğu katmana göre az çok yapılabilir. Ancak heyelan ya da depremle karışmış olan katmanlardan elde edilen bıuluntuların tarihlemesi çeşitli yöntemlerle yapılır.

1. Relative (Nisbi -Yaklaşık) Kronoloji: Buluntunun ait olduğu tarihin benzer buluntular yardımıyla yaklaşık olarak tespit edilmesine denir.

2. Absolute (Kesin) Kronoloji: Buluntunun önerilen tarihinin eser üzerindeki
yazı ya da yazılı-resim ile kesin olmasıdır.

3. Olympiadlar: Olympiadlar, Eski Yunan’da Tanrılar (özellikle Baştanrı Zeus) onuruna her dört yılda bir düzenlenen genel spor oyunlarıdır. Bilinen ilk Olympiad M.Ö. 776 yılının Haziran ayında yapılmış, M.S. 394 yılına kadar sürmüştür. Olympiad oyunları Olympiad Yılı Takvimi’ne dönüştürlmüştür. Özellikle seramik kaplar üzerinde rastladığımız bazı yazıtlarda , kabın kaçıncı Olympiad’a adandığı yazılı olduğundan tarihini hesaplamak kolay olmaktadır

4. Dendrokronoloji: Amerikalı A.E. Douglass tarafından bulunan, ağaç gövdelerinin enine kesitinde görülen yıllık halka tabakalarının incelenmesine dayanan tarihlendirme yöntemidir. Ağaçlar her yıl gövdesinde yeni bir halka oluşturur. Bu halka bol yağışlı yıllarda kalın, az yağışlı yıllarda ince olur. Douglass eski evlerde kullanılan ağaçlardan özel bir teknikle kesit alarak, üzerlerindeki halkaları sayıp yaoıların tarihini saptamayı başarmıştır.

5. İnsitu: Bir buluntunun orijinal olarak, ilk kullanıldığı ya da ilk yapıldığı yerde, ilk biçimiyle ele geçirilmiş olmasına “insitu buluntu” adı verilir. Bu tip buluntu tarih belirleme açısından önem taşır.

6. Karşık Buluntu: Aynı yerde, örneğin bir mezar içinde değişik tür ve dönemlere ait eserlerin toplu esere “Karışık Buluntu” denir. Bu durumda zamanı bilinen bir esere göre bilinmeyenler de relative Kronoloji (Yaklaşık tarihleme) yöntemiyle tespit edilebilir.

7. Potasyum Argon Metodu (KA): Radyoaktif olan bir maddenin (potasyumun) radyoaktif olmayan Argon40 gazına dönüşmesi olayıdır. Özellikle jeolojik tabakalar içinde bulunan fosil kalıntılarına uygulanır. 100.000 yılı aşkın volkanik kayalara da uygulanmaktadır.

8. Radyokarbon Metodu (C-14): 1955′ te Amerika’da Chicago Üniversitesi’nde W. Libby ve arkadaşları bu metodu uygulamışlardır. Bu tarihten itibaren en geçerli, en yaygın trihlendirme metodudur. Özellikle tarih öncesi arkeolojide kullanılır. Tüm organik maddelerde bulunan radyoaktif karbonun, bunların canlılıklarını kaybetmelerinden sonra belirli bir tempoda azaldığı gözlenmiştir. Bu oran bilindiğinden, bulunan organik maddenin yaşı, bu gözönünde tutularak bulunur. Ölçülere göre yaklaşık olarak organik maddelerin ömürlerinin yarısı boyunca yılda 5568 karbon kaybettikleri anlaşılmıştır. Bu temel üzerine hesaplar yapılmaktadır. Fakat 5568’in sonradan 5730 (yarı ömür) olduğu saptanmış, yine de eskiden vazgeçilmemiştir. Sakıncalı yanı tam doğru netice vermemesidir. Nedeni de atmosferin her zaman aynı miktarda karbon ihtiva etmemesidir.

9. Termolüminesans Metodu: Taş, keramik, cam gibi kristal yapıya sahip maddelerin içindeki enerji birikimleri ısıtıldıkları zaman, bu enerji birikimleri ışık olarak çıkar. İncelenecek madde önce ışınlarla bombardıman edilir, 100 santigraddan itibaren ısıtılır. Bunu takiben radyasyaon verilir. Elde edilen keolojik doz yıllık doza bölünerek maddenin yaşı tesbit edilir. Obsidien aletlere uygulanan hidrasyon hızına göre yaş tayini, pişmiş toprakların mıknatıslanma derecesinin ölçülmesi, fosilleşmiş kemiklerin flüor bakımından incelenmesi, flora gelişmesinin incelenmesiyle bazı arkeolojik çevrelerin tarihlerini tesbit etmeye yarayan palinoloji ya da polen analizi de (polenlerin bulunduğu tabakadan iklim anlaşılır) yine arkeolojik tarihlendirmelerde yararlanılacak yöntemlerdir. Ayrıca mimaride de bazı özellikler kronolojik bir gelişim göstererek tarihlendirmede ipucu verirler.

10. Arkeomagnetizma: Yerin magnetik alanının geçirdiği sürekli değişimden yararlanarak Yer’in yaşını belirlemeye dayanan tarihleme yöntemidir. Buralarda bulunan eserler üzerindeki demir-oksitler içeren kil ve türlerinin tarihlemesi amaçlanır.

11. Spektrografik Analiz (Isı sonucu Işıldama): Madeni eserler üzerinde uygulanan bir tarihleme yöntemidir. Ayrıca cam, fayans ve çömleklerle, obsidiyen eserlerde uygulanabilir. Isı sonucu ışıldama ilkesine dayanır.

 

Kaynak

 

326 thoughts on “Arkeolog, Defineci ve Kazı İlkeleri

 1. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the internet will be much more useful than ever before.

 2. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to
  ask if you do not mind. I was curious to know how
  you center yourself and clear your mind before
  writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out.
  I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  tips? Thanks!

 3. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer, would
  check this? IE still is the market chief and a big
  portion of other folks will omit your magnificent writing because of this problem.

 4. 먹튀검증사이트, 먹튀검증, 먹튀사이트, 먹튀폴리스입니다.
  먹튀검증을 원하시는 분들이 많이 찾는 먹튀폴리스는 오랜 검증을 통하여 먹튀없는 사이트를 찾아내고 있습니다.
  먹튀폴리스를 사랑하는 여러분의 많은 호응바랍니다.
  여러분의 충실한 먹튀검증사이트로 태어나겠습니다.

 5. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 6. Với các nền bê tông có kết cấu không đạt chuẩn, nếu vận hành
  mài lộ cốt liệu nền bê tông, người vận hành máy phải có
  kinh nghiệm xử lý sàn bê tông, tránh máy vận hành quá
  sức chịu đựng của sàn, sẽ xảy ra hiện tượng nứt
  nẻ trong kết cầu sàn, ảnh hưởng tới kết cấu của công trình.

  Sàn bê tông mới thì yêu cầu ít công việc hơn do đó không tốn nhiều chi phí nhân công và máy móc, nhưng có nhiều
  điều phải cân nhắc trước khi tiến hành mài đánh bóng sàn xi măng mới.
  Tiêu chuẩn phối trộn bê tông phải từ 250 trở lên.
  Bê tông cần phải đổ đủ dày để có được lợi
  thế cường độ của bê tông, đồng thời phòng chống bê
  tông bị hư hại cấu trúc. Bề mặt sàn xi măng
  phải luôn được hoàn thiện cào cán đúng cách bằng máy xoa
  nền và được chăm sóc với nước trong vòng 7 ngày.
  Nền xi măng chỉ được mài sau khi đã bảo dưỡng đầy đủ.
  Sàn xi măng có thể được trộn các phần tử cốt liệu nhiều
  màu sắc để tạo ra nhiều khối kiến trúc khác nhau,
  các hạt màu thông thường có chiều dài khoảng 20mm, nhưng có thể sử dụng với các kích thước khác
  nhau. Sàn bê tông hoàn thiện phải đạt được sự hoàn thiện với yêu cầu cao để thuận lợi cho tiến trình mài tiếp theo.
  Trong suốt quá trình xoa nền bê tông, các
  hạt trang trí như mảnh thủy tinh nhiều màu sắc, kim loại màu,
  đá khoáng có thể thả xuống bề mặt nền bê tông.
  Chủ đầu tư phải để ý sớm nếu nền bê tông được
  mài đánh bóng để đạt kết quả hoàn thiện tốt nhất

  Các sàn bê tông cho công trình lớn cần phải sử dụng trạm trộn bê tông công nghiệp, không được sử dụng máy trộn bê tông thủ
  công phải làm nhiều mẻ nên không bảo đảm đồng nhất về
  chất lượng bê tông để bảo đảm đồng nhất về tiêu chuẩn bê tông
  Sàn bê tông cũ cần phải cải tạo các hố thủng, vết bong tróc, sàn tách lớp trên bề mặt bề mặt bê tông.
  Xử lý các vết dầu mỡ trên bề mặt trước khi thi
  công mài bề mặt xi măng.

 7. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me breakfast because I discovered it for
  him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your web page.

 8. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Wonderful blog and brilliant design and style.

 9. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I
  have found It positively useful and it has aided
  me out loads. I am hoping to contribute & help different customers
  like its aided me. Great job.

 10. Wonderful beat ! I would like to apprentice while
  you amend your site, how can i subscribe for a
  blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 11. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I will certainly comeback.

 12. I’m pretty pleased to find this site. I want to to thank you for
  ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every
  bit of it and i also have you bookmarked to
  look at new stuff on your blog.

 13. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content
  seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure
  if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The design and style look great
  though! Hope you get the problem solved soon. Cheers

 14. Nice blog here! Also your site quite a bit up very fast! What host are you using?
  Can I am getting your associate hyperlink to your host?

  I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 15. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout
  on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog
  like this one today.

 16. Wonderful article! This is the type of info that should be
  shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this put
  up higher! Come on over and discuss with my web site
  . Thank you =)

 17. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m
  going to revisit once again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 18. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

  Also, I have shared your web site in my social networks!

 19. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It’s pretty worth enough for
  me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the
  web will be much more useful than ever before.

 20. Great weblog here! Additionally your website
  so much up fast! What host are you the use of? Can I get your associate link on your host?
  I want my website loaded up as fast as yours lol

 21. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really
  nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  All the best

 22. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 23. Ahaa, its fastidious discussion concerning this piece of writing here at this web site,
  I have read all that, so now me also commenting at this place.

 24. I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your blog.
  It looks like some of the written text on your posts are running off
  the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a problem with my
  internet browser because I’ve had this happen before.
  Thanks

 25. If you want to increase your experience just keep visiting this
  web site and be updated with the most recent news posted here.

 26. magnificent points altogether, you simply won a logo new reader.

  What could you suggest in regards to your submit that you just made some days in the past?
  Any positive?

 27. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great.
  I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are
  stating and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still take care of to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 28. Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things
  to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 29. Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same
  topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same
  interest. If you have any suggestions, please let me
  know. Thanks!

 30. Thanks for ones marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you could be a great author.I will make certain to bookmark your
  blog and definitely will come back at some point.
  I want to encourage one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 31. Hiya! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to send me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 32. I do not know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with
  your site. It appears like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone
  else please comment and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a issue with my internet browser because I’ve
  had this happen before. Appreciate it

 33. I am curious to find out what blog system you’re working with?
  I’m having some small security problems with my latest website and I would like
  to find something more safe. Do you have any solutions?

 34. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was wondering what all is needed to
  get set up? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very internet smart
  so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 35. lace front wigs
  I totally agree with you on Miss Stevens I don think
  it bad at all, I just think Lady Bird is a stronger film overall.
  Lily Rabe is incredible and Timothe is doing some seriously great work.
  I didn care for the plot with the other teacher and thought the other two
  students were generally just fine, but I do definitely still think it a great film..

  hair extensions Kids have minds of their own, beginning very young.

  There was always an almost unnatural response from these children. I remember when she had
  the tummy tuck, came home after being gone for what?
  3 weeks? All the kids were in their cribs and NOT ONE extended their little arms to be picked up
  by her. hair extensions

  cheap wigs They do have some funny fuck ups, but usually practicing means
  they go for secrets, additional content or show some cool tricks.
  Their Silent Hill, Resident Evil LP are great. Watch Their original runs of Crash Bandicoot and when the remake to see some fuckups turn into redemption. cheap
  wigs

  Lace Wigs Shits fucked up but I’ve never seen him torn up.

  Always been a million times tougher and the true older brother.
  But having to buckle down and take of shit with and for him.
  It took like 30 straight minutes of shooting the demolishers with arrows and throwing toxic grenades and mines at them
  to kill them lol. It was so depressing when the “super demolisher” came out afterwards.
  I don have cloak potion either. Lace Wigs

  clip in extensions The increases were only enacted in 1861 after Southerners resigned their seats in Congress.[42][43] The tariff issue was
  a Northern grievance. In 1860 61 none of the groups that proposed compromises to head off secession raised the tariff
  issue.[44] Pamphleteers North and South rarely mentioned the tariff.[45]The South argued that each state had the right to secede leave the at any
  time, that the Constitution was a “compact” or agreement among
  the states. Northerners (including President Buchanan) rejected that notion as
  opposed to the will of the Founding Fathers who said they were setting up a perpetual union.[46] Historian James McPherson writes concerning states’
  rights and other non slavery explanations:. clip in extensions

  Lace Wigs If you go synthetic, you get options like glow
  in the dark or blacklight reactive. If you decide to work in some yarn, you
  get to pick from both natural and man made fibers and your choices of colors are nearly endless.
  Most crafters like to work with a wide mix of materials for their
  hair falls because you get a truly unique look that way..
  Lace Wigs

  full lace wigs They can be uncomfortable, and you need to
  make sure you have a good quality wig. Ones with the teeth in the bangs and back
  of the cap are good for keeping it from slowly migrating
  backwards. Also, wig cap!!. This is the exact hit that Ken Dryden was talking about in his Player Tribune article.
  By the way the rules are currently written it is technically legal since he hit the shoulder first and the head wasn the principle point of
  contact. However, anyone who is watching this hit can see it a dangerous
  play and doesn need to be part of the game. full lace wigs

  wigs To oppose Hamilton, Thomas Jefferson and Madison organized the Democratic Republican Party, which became one of the
  nation’s two first major political parties alongside Hamilton’s Federalist Party.

  After Jefferson won the 1800 presidential election, Madison served as Jefferson’s Secretary
  of State from 1801 to 1809. In this role, Madison supervised the Louisiana Purchase,
  which doubled the nation’s size.. wigs

  cheap wigs human hair Was $19.99 Save 20%What does this price mean?This is the price (excluding shipping and handling fees) a seller has provided at which the same item, or one that is nearly identical to it, is being offered for sale or has been offered for sale in the recent past. The price may be the seller’s own price elsewhere or another seller’s price. The “off” amount and percentage simply signifies the calculated difference between the seller provided price for the item elsewhere and the seller’s price on eBay. cheap wigs human hair

  U Tip Extensions At the turn of the century, homophobic anxieties over men dressing up as women didn’t stoke much public complaint, but as gay men gradually came out of the closet, drag became more closely linked with homosexuality and transitioned to more of an underground art form. As a byproduct of Prohibition and the rise of illegal speakeasies in the 1920s and early 1930s, gay men also found new places to congregate away from the prying eyes of the law. Cities like Chicago and New York experienced a so called “pansy craze,” and more bars catering exclusively to gay clientele, along with bawdy drag performances, sprang up [source: Valenzuela].. U Tip Extensions

  wigs online Sort of a “they don think I good enough? Well fuck them, then. They gross, anyway” mentality. It the only explanation for your feelings I can think of.I don know, man. Then we started Neurofeedback. Through 10 months of neurofeedback sessions, 2 3 times per week my daughter changed dramatically. She has been pharmaceutical free for 1.5 years and she thriving in school and at home. wigs online

  cheap wigs I’ve been using essential oils long before they became so trendy, as I like them for diffusing and baths. My sister has a wholesale account and we buy stuff from them all the time. I buy from Saje and have bought at a health food store. Sal lvarez boxing match.[39] The couple slept over at the MGM Grand hotel casino and were married in the morning. They live in Clinton Hill, Brooklyn.[12] Perez was previously married to filmmaker and playwright Seth Zvi Rosenfeld but the couple divorced in 2001 after ten years of marriage.[40] She has no children. [40]Perez stated on the Pineapple Express DVD commentary that she is allergic to dairy products. cheap wigs

  human hair wigs The GOP party before country stance didn happen overnight or even over a few years. It took decades upon decades of continual backsliding and injustices against people and groups you didn care about to gradually reach the point that they can act this way so openly. For all the talks about self reliance, personal responsibility, freedom, and liberty. human hair wigs

  cheap wigs human hair If Harry were a Slytherin, he would have taken those bits of information and digested them differently than he did. If he were a Slytherin he would have said to himself “I know my own morality, I will not lose myself, and if Slytherin is the house where I can become the best version of me possible then I can tolerate a distasteful house mate. I can stomach being in the same house as my parents killer.”. cheap wigs human hair

  U Tip Extensions Mis 2 hijas pudierom disfrutar de las mascotas, tuve primero 2 gatas y un perro que aun vive. Una de las gatitas nacio la misma semana que mi segunda hija asi que para cuando tenian 6 meses ambas, mi gata siempre busc dormir con ella, le encantaba subirse a su carro y quedarse a los pies de mi bebe. Ahora que mi nuevo bebe, Olivia, esta en camino, pienso dejarla disfrutar cuando nazca en Agosto de este ao tambien de las dos gatitas, mas un machito que adopto mi esposo! El perro vive con mi mama ahora y seguro que estara feliz de jugar con ella porque le encantan los nios! La raza boxer es lo mejor para los nios.. U Tip Extensions

  cheap wigs If the position is open, they usually offer it to whoever is most fit for it. Usually that someone who been around for a while, but there isn really a usual amount of time. I seen people go FT as soon as their 90 days were up. Look for a staffing agency that will suit your needs and skills. If you don’t have a legal background, it’s no good going to an agency that specializes in the legal field. Ask around for recommendations, and do a little digging online to see if the agency is reliable and has a good reputation cheap wigs.

 36. Great goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say
  it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous web site.

 37. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 38. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly
  the same nearly very often inside case you shield this hike.

 39. I feel this is one of the such a lot important info for me.
  And i am satisfied studying your article. However wanna observation on some common things, The
  website taste is perfect, the articles is truly great : D.
  Excellent process, cheers

 40. all the time i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is also happening with
  this article which I am reading at this place.

 41. Coronavirus treatment Tamiflu [url=https://generickaletra.com/#]kaletra online[/url], feline infectious peritonitis symptoms. cure virus combination kaletra online, but then the story escalated and dubious publications. allow specialists from the World Health Organization, read about transmission, incubation period, and treatment. Coronavirus treatment Tamiflu, mers symptoms. some of the traffic focuses on the speed, Some stories reported that Chinese doctors. mers symptoms Prevention of Coronavirus Disease 2019, COVID-19 Prevention and Treatment. feline infectious peritonitis symptoms other countries are curtailing international travel to China [url=https://kaletraonline.com/#order-kaletra]kaletra without prescription[/url], Features, Evaluation and Treatment Coronavirus Features, Evaluation and Treatment Coronavirus.

 42. Hi it’s me, I am also visiting this site daily, this web page is actually fastidious
  and the people are actually sharing good thoughts.

 43. My brother recommended I might like this website.

  He was entirely right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this
  information! Thanks!

 44. I’ll right away grasp your rss feed as I can not to find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 45. Hiya! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring
  a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the
  same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 46. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you
  using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at
  alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of
  a good platform.

 47. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong
  none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and
  am worried about switching to another platform. I have heard
  excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer
  all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 48. Appreciating the time and energy you put into your site and detailed information you
  provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same out of date rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

 49. It is appropriate time to make a few plans for the longer
  term and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to counsel you few interesting things or suggestions.

  Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn more issues approximately it!

 50. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who
  has been conducting a little homework on this.
  And he actually bought me lunch simply because I discovered it for
  him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your site.

 51. Drug Abuse Rehab Centers http://aaa-rehab.com Drug Rehab Centers http://aaa-rehab.com Narconon Rehab
  http://aaa-rehab.com

 52. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively
  helpful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid different users like its aided me.
  Great job.

 53. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right.
  This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had
  spent for this info! Thanks!

 54. You could certainly see your skills in the work you write.
  The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.

  At all times follow your heart.

 55. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!

  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 56. Our Cam2Cam feature is the best way to turn up the heat in your private shows and
  carry your relationships to new heights.
  VIP members in an active Cam2Cam session can transition seamlessly between show types.
  Most prominent in the black and white photo is the Kama Sutra book, which was positioned upright to show
  the title. After getting slammed on social media for posting a photo of a Kama Sutra
  book on her anniversary, Jill Duggar is now calling the ancient tome ‘unbiblical’
  and claiming that she doesn’t recommend it.
  Jill Duggar — she of ’19 Kids and Counting’ and ‘Counting On’ fame,
  who waited until her wedding day for her first kiss — wants fans to know that she
  really, really likes sex. Hot, steamy Duggar sex! It includes passages on topics including foreplay, group sex, homosexual
  sex acts, adultery, prostitution, and ways to please a lover.

  Most of Jill’s snaps were totally G-rated, including ones of her and Derick in the car,
  their dinner, a bluegrass band playing outside,
  and a cardboard cutout for the movie Toy Story 4, which they saw
  in theaters.

 57. It’s really a great and useful piece of info.
  I’m satisfied that you simply shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 58. I will right away snatch your rss as I can not in finding
  your e-mail subscription hyperlink or newsletter
  service. Do you’ve any? Please permit me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

 59. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the excellent work!

 60. Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again.

 61. Thank you for the good writeup. It in fact was
  a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  However, how could we communicate?

 62. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker
  then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 63. Hey there are using WordPress for your site
  platform? I’m new to the blog world but I’m trying
  to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 64. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 65. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after browsing through some of the post I realized it’s
  new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it
  and I’ll be book-marking and checking back often!

 66. I have read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot effort you set to make this type
  of excellent informative web site.

 67. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your site? My website is in the very
  same niche as yours and my visitors would really
  benefit from some of the information you present here.
  Please let me know if this alright with you. Thanks a lot!

 68. Its like you read my mind! You appear to understand so much about this, such as you wrote the e book in it or something.
  I think that you can do with a few percent to drive the
  message house a little bit, however other than that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

 69. Fantastic web site. Plenty of helpful info here. I’m sending it to a few buddies ans
  additionally sharing in delicious. And obviously, thanks on your
  effort!

 70. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so
  I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to
  my followers! Terrific blog and outstanding design.

 71. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook
  group. Chat soon!

 72. It is truly a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this useful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 73. Useful information. Lucky me I found your web site by accident,
  and I am surprised why this accident didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

 74. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but definitely you are
  going to a famous blogger if you aren’t already ;
  ) Cheers!

 75. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well as the content!

 76. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and without a doubt, you have
  hit the nail on the head. The problem is something
  not enough men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my hunt for something
  regarding this.

 77. Definitely believe that that you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest factor to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed even as other folks consider worries
  that they plainly don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing without having side effect , folks can take a
  signal. Will likely be back to get more. Thanks

 78. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my
  Google account. I look forward to brand new updates
  and will talk about this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

 79. Thank you, I have recently been looking for information about this subject for a long time and yours is the greatest I’ve
  discovered till now. But, what about the conclusion? Are you
  sure about the source?

 80. When someone writes an article he/she maintains the thought of a user in his/her mind that
  how a user can be aware of it. Therefore that’s why this post is amazing.

  Thanks!

 81. Excellent weblog here! Additionally your web site so much up fast!
  What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host?

  I want my website loaded up as quickly as yours lol

 82. Hi there, I do think your blog could possibly be having browser compatibility problems.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet
  Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted
  to provide you with a quick heads up! Besides that,
  fantastic site!

 83. I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the
  future. Cheers

 84. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our
  community. Your website provided us with helpful information to work on. You’ve done
  a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 85. I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or
  understanding more. Thanks for magnificent info I was
  looking for this information for my mission.

 86. It’s genuinely very complicated in this active
  life to listen news on TV, so I simply use the web for that purpose, and take the latest news.

 87. I’m curious to find out what blog system you have been working with?
  I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I would like to find something
  more safeguarded. Do you have any recommendations?

 88. I believe what you posted was actually very
  reasonable. But, what about this? suppose you added a little content?

  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however
  what if you added something that grabbed a person’s attention? I mean Arkeolog, Defineci ve Kazı İlkeleri | Define Avcısı is a little
  vanilla. You could glance at Yahoo’s home page and watch how they create post headlines to
  grab viewers to open the links. You might add a video or a related pic
  or two to get readers interested about what
  you’ve got to say. Just my opinion, it might bring your posts
  a little bit more interesting.

 89. Hi, i feel that i saw you visited my weblog thus i got here to
  return the want?.I am attempting to find issues to improve my website!I suppose its adequate to make use
  of a few of your concepts!!

 90. Attractive component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital
  to claim that I get actually loved account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your augment or even I success you access constantly quickly.

 91. Hello there! This is my 1st comment here so I
  just wanted to give a quick shout out and tell you I really
  enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?
  Thanks a ton!

 92. Heya i’m for the first time here. I found this
  board and I find It really useful & it helped me out
  a lot. I hope to give something back and help others like
  you aided me.

 93. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?

  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like
  to know where u got this from. many thanks

 94. hello!,I like your writing very a lot! percentage
  we keep in touch more about your article on AOL?

  I need a specialist in this space to resolve my problem.
  May be that’s you! Having a look forward to see you.

 95. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of
  the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I
  found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 96. wonderful issues altogether, you simply won a new reader.
  What might you suggest in regards to your post that you made some days ago?
  Any positive?

 97. I’m really impressed with your writing skills and also with the
  layout in your weblog. Is that this a paid subject
  matter or did you customize it yourself? Anyway stay
  up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like
  this one today..

 98. Excellent blog right here! Additionally your web site lots up
  fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate
  link in your host? I want my web site loaded up as
  quickly as yours lol

 99. Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This is an extremely smartly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read extra of
  your useful info. Thank you for the post. I’ll certainly
  return.

 100. Fantastic web site. Lots of helpful info here. I
  am sending it to some friends ans additionally sharing
  in delicious. And of course, thank you to your sweat!

 101. Hi there! I’m at work surfing around your blog from
  my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your
  blog and look forward to all your posts! Keep up the
  excellent work!

 102. I’m not sure exactly why but this website is loading very slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 103. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i
  came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 104. That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very precise information… Thanks for sharing this one.

  A must read article!

 105. I blog quite often and I really appreciate your information. This great
  article has really peaked my interest. I will book mark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 106. Great weblog here! Also your web site quite a bit up fast!
  What web host are you using? Can I am getting your affiliate hyperlink
  in your host? I wish my website loaded up as fast as yours
  lol

 107. Hi! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links
  or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog
  discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 108. I really love your site.. Pleasant colors & theme.

  Did you build this web site yourself? Please reply back
  as I’m trying to create my very own blog and want to find out where you
  got this from or exactly what the theme is called.
  Thank you!

 109. Hi there I am so glad I found your website, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else,
  Nonetheless I am here now and would just
  like to say thank you for a tremendous post and a all round interesting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but
  I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read a great deal more, Please do keep
  up the great job.

 110. Hiya very nice blog!! Man .. Beautiful ..
  Amazing .. I’ll bookmark your web site and
  take the feeds also? I’m happy to find so many useful info right here in the put up, we’d like work out more techniques on this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 111. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I
  am having difficulties with your RSS. I don’t understand why I am unable to
  join it. Is there anyone else having similar RSS problems?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 112. I used to be suggested this blog by means of my cousin. I’m not
  positive whether or not this put up is written by him as no one else recognise such exact about my
  difficulty. You are amazing! Thanks!

 113. all the time i used to read smaller content that as
  well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at
  this place.

 114. Good day! I simply would like to give you a huge thumbs up for the excellent info you
  have got here on this post. I am coming back to
  your blog for more soon.

 115. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an email.

  I’ve got some recommendations for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great website
  and I look forward to seeing it expand over time.

 116. Hello there I am so excited I found your weblog, I really found you by accident, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now
  and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have bookmarked it and also
  included your RSS feeds, so when I have time
  I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 117. Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before but after browsing through some of the articles I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and
  I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 118. Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 119. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I believe that you ought to write more about this subject, it
  might not be a taboo matter but usually people do not talk
  about such issues. To the next! Many thanks!!

 120. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.

  I’m hoping to view the same high-grade content by you in the future as well.
  In fact, your creative writing abilities has inspired me to get
  my very own blog now 😉

 121. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where
  I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 122. Hey There. I discovered your weblog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read extra of
  your helpful info. Thank you for the post.
  I’ll definitely comeback.

 123. I do accept as true with all of the ideas you have introduced on your post.
  They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts
  are very quick for starters. May just you please extend them a bit from
  next time? Thank you for the post.

 124. What i don’t realize is if truth be told how you are not really
  much more well-preferred than you may be right now. You’re very intelligent.
  You know therefore significantly with regards to this subject, produced me
  personally believe it from so many various angles. Its like men and
  women aren’t interested until it is one thing to do with
  Lady gaga! Your own stuffs great. All the time maintain it up!

 125. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the
  same subjects? Appreciate it!

 126. great points altogether, you just received a new
  reader. What might you recommend in regards to
  your put up that you simply made some days ago?

  Any sure?

 127. Have you ever thought about including a little
  bit more than just your articles? I mean, what
  you say is valuable and everything. However think of if you
  added some great photos or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the greatest in its niche.
  Amazing blog!

 128. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email.
  I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 129. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind
  of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m satisfied to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out
  just what I needed. I such a lot certainly will make certain to
  do not omit this site and give it a glance on a continuing basis.

 130. I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work
  and coverage! Keep up the great works guys I’ve included
  you guys to my personal blogroll.

 131. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you
  shield this increase.

 132. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a
  daily basis. It’s always exciting to read content
  from other writers and practice a little something from
  other sites.

 133. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & help other users like
  its helped me. Good job.

 134. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your
  webpage? My blog is in the exact same niche as yours and
  my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Cheers!

 135. Hi, i believe that i saw you visited my site so i got here to return the
  want?.I’m attempting to to find issues to improve my web site!I assume its adequate to use a few of your ideas!!

 136. I relish, result in I discovered exactly what I used to be having
  a look for. You have ended my four day long hunt!
  God Bless you man. Have a great day. Bye

 137. Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome,
  nice written and include approximately all
  important infos. I’d like to look more posts like this .

 138. whoah this weblog is excellent i really like studying your posts.
  Keep up the good work! You understand, lots of persons are hunting around for this info,
  you can help them greatly.

 139. It’s really a cool and useful piece of information. I’m satisfied that you just shared this helpful info with us.

  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 140. That is a really good tip particularly to those fresh to the
  blogosphere. Simple but very accurate info… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

 141. Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you aided me.

 142. I have been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours.
  It is beautiful price sufficient for me. In my
  opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably
  did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 143. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 144. you’re in point of fact a just right webmaster.

  The site loading speed is amazing. It sort of
  feels that you are doing any unique trick. Also, The contents are
  masterpiece. you have performed a excellent process on this topic!

 145. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 146. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any points or suggestions? Thanks

 147. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I
  have found It positively useful and it has helped me out
  loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its helped me.
  Good job.

 148. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  A great read. I’ll certainly be back.

 149. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources
  back to your website? My blog site is in the very same area of interest
  as yours and my users would certainly benefit from some of the information you
  provide here. Please let me know if this ok with you. Many
  thanks!

 150. Usually I do not learn article on blogs, however I would like
  to say that this write-up very compelled me to try and do it!
  Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice article.

 151. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter
  to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will
  try to get the hang of it!

 152. Hi there very nice website!! Man .. Beautiful .. Superb ..

  I will bookmark your blog and take the feeds also?

  I am happy to search out a lot of useful
  info here within the post, we want work out more strategies on this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

 153. I delight in, lead to I discovered exactly what I was looking for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless
  you man. Have a nice day. Bye

 154. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 155. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 156. We’re having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
  I’m having black coffee, he’s possessing a cappuccino. They are handsome.
  Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the
  most amazing lips I’ve seen. They’re well developed, with incredible arms as well as a chest
  that stands apart with this sweater. We’re standing in-front of each other referring to people, what we’d like for the future, what we’re searching for on another person. He starts telling me
  that he has been rejected lots of times.

  ‘Why Andrew? You’re so handsome. I’d never reject you
  ‘, I say He smiles at me, biting his lip.

  ‘Oh, I wouldn’t know. Everything happens for an excuse right.

  But identify, can you reject me, can you Ana?’ He said.

  ‘No, how could I?’ , I replied

  “So, you would not mind if I kissed you at the moment?’ he stated as I recieve much better him and kiss him.

  ‘The very next time don’t ask, function it.’ I reply.

  ‘I’m keen on the method that you think.’ , he said.

  For the time being, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want in ladies? And, Andrew, don’t spare me the details.’ I ask.

  ‘I really like determined women. Someone who knows whatever they want. A person who won’t say yes simply because I said yes. Someone who’s not afraid when attemping interesting things,’ he says. ‘I’m never afraid of trying interesting things, especially with regards to making new stuff in the sack ‘, I intimate ‘And I like girls that are direct, who cut over the chase, like you merely did. To get
  honest, this is a huge turn on.’

 157. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything
  new from right here. I did however expertise
  a few technical issues using this web site, since I experienced to reload
  the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage
  your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective fascinating content.
  Ensure that you update this again soon.

 158. Great blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover
  the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of community
  where I can get feedback from other experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Appreciate it!

 159. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.

  All the best

 160. My brother suggested I may like this website. He was once totally right.
  This put up actually made my day. You cann’t imagine simply how a lot time I had spent for this info!
  Thanks!

 161. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking
  to create my own blog and would like to know where u got this from.
  kudos

 162. Excellent weblog right here! Additionally
  your website lots up fast! What web host are you the use
  of? Can I get your associate link for your host? I wish my website loaded up as quickly as yours
  lol

 163. Everything is very open with a very clear explanation of the issues.
  It was really informative. Your website is useful. Thank you
  for sharing!

 164. My coder is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type
  on various websites for about a year and am nervous about switching to another
  platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 165. I’ve been exploring for a bit for any high quality
  articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling
  I came upon exactly what I needed. I such a lot unquestionably
  will make sure to don?t put out of your mind this website and provides it a
  look regularly.

 166. Thanks for the good writeup. It in fact was once a leisure account it.
  Glance complex to far delivered agreeable from you! However, how can we be
  in contact?

 167. Can I simply say what a relief to uncover somebody that genuinely understands what they’re
  discussing on the web. You actually realize how to bring a problem to light and
  make it important. More and more people ought to read this and
  understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular since
  you definitely have the gift.

 168. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?

  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely
  unique. P.S Sorry for being off-topic but
  I had to ask!

 169. I was curious if you ever considered changing the
  layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or two pictures. Maybe you could
  space it out better?

 170. Hi there it’s me, I am also visiting this site regularly, this
  web site is truly nice and the visitors are truly sharing good thoughts.

 171. hey there and thank you for your information – I have
  certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this
  site, since I experienced to reload the website lots of times previous to
  I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads
  and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a
  lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon.

 172. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 173. I’m really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my site not working correctly
  in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas
  to help fix this problem?

 174. This excellent website certainly has all of the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 175. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always useful to read through articles from other authors and use
  something from their sites.

 176. Hey! I realize this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does building a well-established blog such as yours require a lot of
  work? I’m completely new to operating a blog however I do write in my journal daily.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations
  or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 177. Thank you for every other informative blog. Where else could I get that kind of info written in such an ideal method?
  I have a challenge that I’m just now running on, and I have been on the look out
  for such info.

 178. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you get the
  problem resolved soon. Kudos

 179. I blog often and I genuinely appreciate your information. Your article has truly peaked
  my interest. I am going to take a note of your blog
  and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 180. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me. I’m
  looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 181. I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious what all is required to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 182. Hi there, I discovered your web site by the use of Google
  while searching for a related subject, your web site got here up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply turned into aware of your blog thru Google, and
  found that it is truly informative. I am going to be careful for brussels.

  I’ll be grateful in the event you continue this in future.

  A lot of folks will be benefited out of your
  writing. Cheers!

 183. My brother suggested I would possibly like this web site.
  He was entirely right. This publish truly made
  my day. You can not believe simply how a lot time I had spent for this information! Thank
  you!

 184. Hi there! I just would like to offer you a big thumbs up for your great information you have right here on this post.
  I’ll be returning to your website for more soon.

 185. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here.
  I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the website many
  times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and
  can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

  Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
  much more of your respective intriguing content. Make
  sure you update this again very soon.

 186. I loved as much as you will receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get bought an impatience over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come more
  formerly again since exactly the same nearly a lot often inside
  case you shield this hike.

 187. I’ve learn a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you put to make this sort of great informative site.

 188. Hi! I realize this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does managing a well-established website such
  as yours require a massive amount work? I’m brand new to writing a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new
  aspiring blog owners. Appreciate it!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.